Mål i nasjonalt miljøprogram
- Ingen vannforekomster i jordbruksdominerte områder skal få dårligere tilstand
- Bedre tilstanden for de mest utsatte vannforekomstene i jordbruksdominerte områder

Gjennom EUs Vanndirektiv og vannforskriften er Norge forpliktet til å oppnå god økologisk tilstand i vann, innsjøer, vassdrag og kyst innen 2027, med mindre noen vannforekomster har fått utsatt frist for å nå målet (2033). I tillegg skal alle vannforekomster beskyttes mot forringelse.

Avrenning av næringsstoff fra jordbruket kan gi dårlig tilstand i vann og det blir derfor satt inn mye ressurser for å hindre eller redusere dette. Under presenteres statistikk over tiltak som skal redusere næringsstoffsavrenningen fra jordbruket. Dataene er hentet fra tilskudd til regionale miljøprogram (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).