Tallene er oppgitt per driftsår (1. april til 31. mars). De er beregnet ut fra informasjon fra listeførte slakterier, og inkluderer ikke privat salg og eget forbruk.

Tallgrunnlag og historiske tall

Hele reindriften
Driftsår Total slaktevekt (i tonn) Antall slakt Gjennomsnittsvekt Gjennomsnittspris (kr/kg) Andel kalv (%)
2020/2021 1164 50 439 23,09 82,28 74%
2019/2020 1541 71 149 21,65 75,42 81%
2018/2019 1601 72 818 21,99 79,09 79%
2017/2018 1282 57 366 22,35 75,72 77%
2016/2017 1740 76 329 22,80 72,35 76%
2015/2016 1641 75 365 21,77 58,70 80%
Gjennomsnittspris (pris per kilo) reineier får fra slakteriet hvert driftsår.
Område 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Øst-Finnmark 73,69 80,12 71,94 82,02
Vest-Finnmark 73,05 75,61 68,14 74,57
Troms 95,96 94,23 96,43 100,36
Nordland 81,01 85,5 85,05 84,45
Nord-Trøndelag 68,57 68,69 74,81 78,64
Sør-Trøndelag og Hedmark 77,74 79,66 81,12 82,03
Reinlag 82,16 84,16 89,28 92,39
Hele reindriften 75,72 79,09 75,42 82,28
Gjennomsnittspriser hittil i år
Måned Gjennomsnittspris kr/kg
Mars 2022 86,51*
Februar 2022 92,18*
Januar 2022 105,63*
   
Desember 2021 96,13*
November 2021 91,42*
Oktober 2021 90,13*
September 2021 97,93*
   
Mars 2021 96,13
Februar 2021 78,16
Januar 2021 86,18

*Foreløpige tall som kan bli endret etter hvert som mer tallmateriale foreligger.