Her finner du tall som viser utviklingstrekk i norsk jordbruk, basert på søknader om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket. Tallgrunnlaget for statistikken under Antall dyr – Klekte kyllinger er basert på klekketall Landbruksdirektoratet henter inn fra alle rugerier for kyllinger av verperase, slakterase og kalkun.

Endringer i kommune- og fylkesstrukturen

De siste årene har det skjedd en rekke endringer i kommune- og fylkesstrukturen. Tabellene og figurene med tallgrunnlaget for antall jordbruksforetak, jordbruksareal og antall dyr viser den nye fylkesstrukturen, men i tilfeller hvor kommuner har endret fylkestilhørighet er ikke tallene korrigert for dette tilbake i tid. For eksempel endret Rindal kommune fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal til Trøndelag 1.1.2019. I tallene for 2018 og tidligere er da Rindal med i tallgrunnlaget for Møre og Romsdal, mens for tall for 2019 og framover er kommunen med i tallgrunnlaget for Trøndelag.