Til hovedinnhold

Råvarestatistikk

Her finner du tall som viser hvor mye korn, melk og kjøtt norske bønder har levert til varemottakere i landbruket. Varemottakere er kornmottak, møller, meieri, slakteri og ullstasjoner. Merk at statistikken først viser komplette tall for forrige kalenderår etter ca. 15. januar for melk, 1. februar for slakt og for forrige kornår (juli-juni) etter 15. oktober.

Statistikken viser mengder av kjøtt, korn og melk levert fra jordbruksforetak i løpet av et år. Leverte mengder er presentert per for hele landet, per fylke og per kommune. Ved visning av mengder «Hittil i år», vil tallene først være komplette ca. 25 dager etter månedsslutt. Eksempel: Februar-leveranser vil først være komplette ca. 25. mars.

Tallgrunnlaget er hentet fra matindustriens pliktige innrapportering til Landbruksdirektoratet av all omsetning av korn, melk og slakt som er produsert i Norge. Bøndene skal betale omsetningsavgift for å fremme omsetningen av disse vareslagene.

Landbruksdirektoratet har i tillegg til denne statistikkvisningen overført komplette datasett fra 2013 til Data Norge - Felles datakatalog.


Endringer i kommune- og fylkesstrukturen

De siste årene har det skjedd en rekke endringer i kommune- og fylkesstrukturen. Tabellene med tallgrunnlaget for mengde slakt, melk og korn viser den nye fylkesstrukturen, men i tilfeller hvor kommuner har endret fylkestilhørighet er ikke tallene korrigert for dette tilbake i tid. For eksempel endret Rindal kommune fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal til Trøndelag 1.1.2019. I tallene for 2018 og tidligere er da Rindal med i tallgrunnlaget for Møre og Romsdal, mens for tall fra 2019 og framover er kommunen med i tallgrunnlaget for Trøndelag.

Eggleveranser

Vil bli tilgjengelig i 2024.

Tallene viser antall tonn egg som er levert fra jordbruksforetak til eggpakkeri i løpet av kalenderåret. Statistikken inneholder også tall for egg solgt direkte fra produsent til forbruker. Disse tallene blir først komplette i desember året etter at salget fant sted. Eksempelvis blir tallene for egg solgt direkte til forbruker i 2021, først være komplette i desember 2022.

Data fra og med 2003 vil bli tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider. Komplette datasett med leveranser per jordbruksforetak fra 2013 er overført til Data Norge - Felles datakatalog. Søk på «Leveranser til eggpakkeri». Der kan du laste ned tallene i ulike filformat.

Kornleveranser

Tallene viser antall tonn korn, erter og oljefrø levert fra jordbruksforetak til kornmottak fra juli i produksjonsåret til juni året etter. Statistikken inneholder også tall for leiemalt korn - korn bonden tar tilbake til eget bruk etter maling på mølla, innkjøpt såkorn og leierenset såkorn.

Data fra kornåret 2002/03 er tilgjengelig i råvarestatistikken. Komplette datasett med leveranser per jordbruksforetak fra kornåret 2012/13 er overført til Data Norge - Felles datakatalog. Søk på "Leveranser til kornkjøper". Der kan du laste ned tallene i ulike filformat.

Melkeleveranser

Tallene viser antall liter melk levert fra jordbruksforetak til meieri i løpet av kalenderåret. Statistikken inneholder også tall for melk levert direkte til, og omsatt som melkeprodukt, av foretak med lokal foredling. Tall for lokalt foredlet melk siste år, er først komplett 1. februar året etter omsetning.

Tall fra 2011 er tilgjengelig i råvarestatistikken. Komplette datasett med leveranser per jordbruksforetak fra 2013 er overført til Data Norge - Felles datakatalog. Søk på "Leveranser til meieri". Der kan du laste ned tallene i ulike filformat.

Slakteleveranser

Tallene viser antall tonn kjøtt levert fra jordbruksforetak til slakteri i løpet av kalenderåret. Statistikken inneholder også tall for leieslakt - kjøtt bonden tar tilbake til eget bruk etter slakting.

Storfe er kalv og storfe. Småfe er sau, lam, villsau, geit og kje. Annet fjørfe er and, gås, hane, høns og kalkun. Annet er hest, skinn, ull og vilt.

Tall fra 2011 er tilgjengelig i råvarestatistikken. Komplette datasett med leveranser av kjøtt, ull og skinn per jordbruksforetak fra 2005 er overført til Data Norge - Felles datakatalog. Søk på "Leveranser til slakteri". Der kan du laste ned tallene i ulike filformat.