Skogkultur er nødvendige investeringer for å få fram ny skog etter hogst og stell av ungskog. Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst. Dette kan skje ved planting, såing, eller ved naturlig foryngelse. Registreringer fra Økonomisystem for Skogordningene (ØKS) viser varierende, og til dels lave, foryngelsestall etter hogst.

På disse sidene finner du oversikt over den årlige skogkulturstatistikken og investeringsnivået til skogkulturaktiviteten

 Oppdatert 12.04.2021.

Skogkultur