Skogkultur er nødvendige tiltak og investeringer for å sikre foryngelse etter hogst, skjøtsel og stell av ungskog. Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst. Dette kan skje ved planting, såing, eller ved naturlig foryngelse. Aktivitet og investeringer i skogkultur har gått opp de siste årene, men ligger fortsatt etter det reelle behovet.

På disse sidene finner du oversikt over den årlige skogkulturaktiviteten og skogkultur-investeringene knyttet til markberedning, planting og ungskogpleie.

 Oppdatert 6. februar 2024.

Skogkultur