Til hovedinnhold

Retningslinjer for markedsregulering av egg

Retningslinjer fastsatt av Omsetningsrådet for markedsregulering av egg.

Hjemmel  

Fastsatt av Omsetningsrådet 29. mars 2012 med hjemmel i forskrift 22. oktober 2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1, jf. lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 første ledd. 

Endringer

Endret 21. juni 2013, 19. februar 2014, 17. oktober 2014 og 21. juni 2016. Sist endret 22. juni 2020.

1. Definisjoner  

  1. Markedsregulator: Nortura SA.  
  2. Uavhengig aktør: Eggpakkeri som ikke er organisatorisk tilknyttet markedsregulator.  
  3. Salgspris: Pris på reguleringsproduktet ved omsetning i markedet.  
  4. Engrospris på egg: Prisen ved salg av egg fra følgende eggpakkeri: Nortura i Hå, jf. til enhver tid gjeldende jordbruksavtale.  
  5. Engrospris på eggprodukter: Markedsregulators engrospris. 

2. Reguleringstiltak

Midler avsatt til markedsregulering innenfor eggsektoren kan nyttes av markedsregulator til finansiering av reguleringslagring av egg.  
 
Frivillig førtidsslakting av verpehøns kan iverksettes etter forskrift om kompensasjon av frivillig førtidsslakting av verpehøns. Det kan gis godtgjørelse til prisnedskriving ved salg til spesialmarkeder og ved innenlands produksjon av skilleprodukter av egg, jf. forskrift om prisnedskrivning ved salg til spesialmarkeder og forskrift om priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter av egg.  
 
Billigsalg av egg kan iverksettes etter forhåndsgodkjennelse av Omsetningsrådet.  
 
Andre tiltak kan iverksettes etter forhåndsgodkjennelse av Omsetningsrådet.

2-1 Reguleringslagring

2-1-1 Lagringsgodtgjørelse  

Kostnader ved kjølelagring av egg og eggprodukter godtgjøres etter faste satser per kg per ukes lagring til dekning for renter, forsikring, svinn, lagring og håndtering.  
 
Kostnader ved fryselagring av eggprodukter godtgjøres fra og med andre måned etter faste satser per kg per måneds lagring til dekning for renter, forsikring, svinn, lagring og håndtering.  
 
Lagringstiden og lagringsmengden regnes som innsatt eller uttatt fra henholdsvis ukens eller månedens siste dag.  

2-1-2 Pristap og prisgevinst under lagring av reguleringsprodukter

Pristap og prisgevinst på reguleringslager skal tilordnes reguleringsregnskapet. For de varer som ligger på reguleringslager skal det ved hver endring i markedsregulators engrospris kalkuleres pristap eller prisgevinst. Akkumulert pristap eller prisgevinst skal avregnes årlig. 

3. Oppgjørsrutiner og renter på mellomværende

Oppgavene over kjøle- og fryselagring rapporteres en gang per halvår. Oppgavene spesifiseres på månedsbasis.  
 
Markedsregulator kan renteberegne tilgodehavende med en rentesats fastsatt av Landbruksdirektoratet fra utløpet av den måned tiltaket er gjennomført og inntil betaling skjer.  
 
Rentesatsen fastsettes av Landbruksdirektoratet per halvår på basis av en sammenveiing av nominell NIBOR 3-mnd. med tillegg på 0,40 prosentpoeng.  
 
Så lenge fondet for markedsregulering av egg har disponible midler har markedsregulator tilgang til a konto overføringer fra Omsetningsrådet. Slike a konto overføringer skal renteberegnes fra den dag de er foretatt. 

4. Tilbakebetaling

Dersom markedsregulator ikke oppfyller vilkår i regelverk for markedsreguleringen eller vedtak truffet med hjemmel i dette, kan det feilutbetalte beløpet helt eller delvis kreves tilbakebetalt fra markedsregulator eller motregnes i senere utbetaling. Det samme gjelder dersom det er utbetalt for mye grunnet en feil. 
 
For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

5. Ikrafttredelse

Disse retningslinjene trer i kraft 1. juli 2020.

Fant du det du lette etter?