Til hovedinnhold

Retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning

Retningslinjer fastsatt av Omsetningsrådet for markedsregulering av epler, matpoteter og honning

Hjemmel  

Fastsatt av Omsetningsrådet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, §11. 

Endringer  

Endret 08. juni 2010, 25. juni 2012, 17. oktober 2014 og 13. desember 2019. Sist endret 12. november 2020.

1. Formål  - avgrensning 

Markedsreguleringens formål er gjennom et sett av virkemidler å bidra til at markedsreguleringen kan gjennomføres på en mest mulig effektiv måte og å bidra til uttak av avtalt målpris i samsvar med forutsetningene om at målpris skal kunne oppnås ved markedsbalanse.  

Markedsreguleringen gjelder bare norskproduserte varer.  

Tilskudd skal i samsvar med omsetningsloven utformes konkurransenøytralt i forhold til produsentene og omsetningsleddene.  

2. Informasjonsplikt 

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd plikter å informere markedsaktører om avlingsprognoser og om iverksettelse av reguleringstiltak for epler og matpoteter.  

Markedsaktører som ønsker å delta i markedsreguleringen av epler og matpoteter forplikter seg til å besvare spørsmål/oppgaver fra GrøntProdusentenes Samarbeidsråd knyttet til forhold som har betydning for reguleringen. 

3. Epler 

3-1 Tilskudd ved fabrikklevering av epler  

3-1-1 Tilskudd  

Av midler stilt til disposisjon under jordbruksavtalen for avsetningstiltak kan det gis epler av kvalitet kl. I som blir levert til fabrikk som industrifrukt, et tilskudd på inntil kr 1,60 pr. kg. Fruktdyrkere som bruker epler av kvalitet kl. I av egen avl i sin egen industriproduksjon mottar ikke tilskudd. Tilskudd på kr 1,60 pr. kg. epler og frakttilskudd knyttet til gjennomføring av fabrikkleveringen har en økonomisk ramme på 5 millioner kroner.  

3-1-2 Vilkår  

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd fastsetter innen 5. september hvert år hvilke eplesorter som kan leveres med fabrikktilskudd. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd plikter før hver leveringssesong å informere aktuelle aktører om hvilke sorter fabrikkleveransen omfatter, jf. informasjonsplikten. Tilskuddsberettiget er yrkesprodusenter, fruktlagre, fruktsalgslag og grossister. For å få tilskudd må det leveres minst 2 000 kg tilskuddsberettiget vare. Leverandøren må selv gjøre avtale med mottaker (fabrikk) om levering.  

3-1-3 Innmelding  

Epler av kvalitet kl. I som skal leveres til fabrikk skal på forhånd meldes til GrøntProdusentenes Samarbeidsråd. Meldingen til GrøntProdusentenes Samarbeidsråd skal inneholde oppgave over det kvantum som ønskes levert samt angivelse av sort, kvalitet, sted og tid for levering. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd skal foreta kontroll av kvalitet og kvantum.  

3-1-4 Søknad om tilskudd  

Søknad om tilskudd må sendes GrøntProdusentenes Samarbeidsråd innen 1 måned etter at fabrikklevering er avsluttet for sesongen. Med søknaden skal følge gjenpart av avregning/veieseddel fra fabrikken. Avregningen/veieseddelen skal vise leveringsdato, kvantum, sort, kvalitet, pris og hvem som har levert varen. Det skal ikke utbetales tilskudd for varer som ikke er innmeldt til GrøntProdusentenes Samarbeidsråd. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd sender samlet oppgave over fabrikklevering til Omsetningsrådet innen 1. mars.  

3-1-5 Frakttilskudd  

Ved levering av epler etter disse bestemmelsene gis frakttilskudd på kr 0,10 pr. kg for transportlengder mellom 100 og 200 km, kr 0,20 pr. kg for transportlengder mellom 200 og 300 km og kr 0,30 pr. kg dersom transportlengden er over 300 km.  

3-1-6 Søknad om frakttilskudd  

Søknad om frakttilskudd sendes GrøntProdusentenes Samarbeidsråd. Med søknaden skal følge gjenpart av avregning/veieseddel fra fabrikken. Avregningen/veieseddelen skal vise leveringsdato, kvantum, sort, kvalitet, pris og hvem som har levert varen. 

3-2 Tilskudd til reguleringslagring av epler  

3-2-1 Tilskudd  

Av midler stilt til disposisjon under jordbruksavtalen for avsetningstiltak kan tilskudd gis til reguleringslagring av epler. Det er kun fruktlagre og produsenter som er godkjent av Landbruksdirektoratet som kan delta i slik lagring. Nye lagringsverter som disponerer kjølelagerkapasitet til lagring av epler kan søke om godkjenning før 1. oktober i den aktuelle lagringssesongen. Lagringsvert har ansvar for å påse at lagringen av epler skjer slik at Mattilsynets krav på dette området er tilfredsstilt, jf. krav i lov om matproduksjon og mattrygghet og i forskrift om næringsmiddelhygiene.  

3-2-2 Kvantum og sorter  

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd skal så snart en har oversikt over årets avling gi forslag til Omsetningsrådet om hvilke sorter og kvantum som skal reguleringslagres. Ordningen gjelder bare klasse I av de sorter som er med i lagringsprogrammet. Lagerregistrering foretas pr. 16. og 30. november. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd har ansvar for registrering og kontroll av eplekvantumet. Epler klasse I som er satt av til fabrikklevering er ikke tilskuddsberettiget.  

3-2-3 Oppgaver  

De godkjente lagringsverter (fruktlagre/produsenter) skal ved første telledato pr. 16. november i tilskuddsåret gi spesifiserte oppgaver over totale lagerbeholdninger, sortsfordeling og kvaliteter i den form som GrøntProdusentenes Samarbeidsråd krever. Videre skal det gis spesifisert oppgave over det kvantum av de forskjellige sorter som ønskes reguleringslagret. Omsetningsrådet fastsetter øvre grense for lagringskvantum med tilskudd for epler. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd kan om nødvendig begrense kvantumet hos den enkelte lagringsvert. Minstekvantum for å bli med i reguleringslagringen er 5 000 kg for den enkelte sort pr. lagringsvert.

3-2-4 Satser

For reguleringslagret vare gis en lagringsgodtgjørelse ved telledatoene 16. november og 30. november med en sats på kr 0,70 pr. kg. Lagringsgodtgjørelse kan ikke gis etter 1. desember.

3-2-5 Søknad 

Søknad om lagringstilskudd sendes til GrøntProdusentenes Samarbeidsråd som betaler tilskudd til lagringsvertene. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd sender oppgave til Omsetningsrådet innen 1. februar påfølgende år. 

4. Avsetningstiltak for matpoteter 

4-1  Avsetningstiltak

Følgende avsetningstiltak for matpoteter kan iverksettes: 

- Leveranser av matpoteter til fabrikk 
- Leveranser av matpoteter til fôr 

4-2 Grunnlag for iverksetting av avsetningstiltak  

Landbruksdirektoratet har ansvar for å registrere potetbeholdningen pr. 1. november, 1. januar, 1. mars og 1. mai i sesongen.  

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd foretar en vurdering av behovet for å iverksette avsetningstiltak for matpoteter så snart som mulig etter at resultatet av beholdningsregistreringen av matpoteter pr. 1. november foreligger. Det forutsettes at GrøntProdusentenes Samarbeidsråd innhenter informasjon fra grossistene som en del av grunnlaget for denne vurderingen.  

4-3 Kvotefordeling  

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd fordeler kvoter mellom aktørene ut fra registrert potetbeholdning med fratrekk av forventet salg. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd disponerer ubenyttede kvoter.  

4-4 Gjennomføring av avsetningstiltak  

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd forestår gjennomføring av avsetningstiltak for matpoteter, herunder: 

  • forhandling med industri om kvantum og leveringsvilkår 
  • fordeling av kvantum på industri eller fôr 
  • kontroll med gjennomføringen av tiltak. 

4-5 Søknad om tilskudd  

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd søker Omsetningsrådet om iverksetting av avsetningstiltak for matpoteter. Søknaden skal inneholde forslag på kvantum som skal reguleres, hvilke sorter det gjelder, forslag til nedskrivningssats, samt opplegg for gjennomføring og kostnad med kontrolltiltak.  

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd forestår utbetaling av tilskudd til aktørene som har deltatt i ordningen etter mottak av oppgaver som er attestert av statsautorisert eller registrert revisor.  

Landbruksdirektoratet kan utbetale a konto til GrøntProdusentenes Samarbeidsråd.  

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd fremlegger samleoppgave til endelig godkjenning av Omsetningsrådets senest to måneder etter at avsetningstiltaket er avsluttet.

5. Avsetningstiltak for honning 

5-1 Tiltak

Avsetningsmidler kan anvendes til markedsregulerende tiltak for norskprodusert vare som Honningcentralen i medhold av disse bestemmelsene setter i verk.

5-2 Lagring

For honning som Honningcentralen overlagrer til ny sesong, kan det anvendes midler til dekning av rentetap og lagerkostnader. Overgang fra en sesong til neste regnes pr. 1. oktober. Som overlagret regnes lagerbeholdning utover 300 tonn. Rentetap beregnes på grunnpris ved levering til Honningcentralens distributør (Tine) med den sats som fastsettes av Omsetningsrådet. Rentetap regnes fra 1. januar. 

Lagerkostnadene per kg overlagret vare beregnes ved at de samlede lagerkostnader i den sesong som utløper deles med disponibelt kvantum for salg i samme sesong. Lagerkostnadene fastsettes av Omsetningsrådet på grunnlag av beregninger fra Honningcentralen over utgifter til lagerhold ved Honningcentralens anlegg på Kløfta og i Grimstad. Den samlede sats for rentetap og lagerkostnader per kg kan etter vurdering fra Omsetningsrådet korrigeres for eventuelle endringer i engrospris i den nye sesong i forhold til den foregående.

5-3 Salg til spesialmarkeder

Det tap som dekkes er differanse mellom avregningsprisen for ordinære leveranser på det innenlandske marked på tidspunkt for salg og oppnådd pris ved salg til spesialmarkeder. Utenom salgsprisdifferensen dekkes eventuelle transportutgifter fra lager til bestemmelsessted, forsikringsutgifter ved denne transport og agentprovisjon. Utgifter dekkes etter søknad basert på dokumenterte kostnader. Med salg til spesialmarkeder menes for eksempel skip og fly i utenriksfart, fangst og fiske i fjerne farvann, til oljeplattformer og til Svalbard.

5-4 Reklame og salgsaktiviteter  

Tilskudd kan ytes til salgsfremmende reklame og salgsaktiviteter som ikke refererer til bestemte produsenter eller omsetningsledd. Utgifter dekkes etter søknad basert på dokumenterte kostnader og innenfor rammen av budsjetterte beløp.

5-5 Disponible midler

Tilskudd er betinget av at Omsetningsrådet disponerer det nødvendige beløp til formålet.  

6. Sluttbestemmelser 

6-1 Opplysningsplikt  

Landbruksdirektoratet kan kreve de opplysninger og den dokumentasjon, herunder regnskapsmateriale, forretningspapirer og liknende dokumenter, som er nødvendig for å behandle søknader, utøve kontroll og forvalte ordningene på en tilfredsstillende måte. Landbruksdirektoratet kan kreve at opplysningene bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor. 

6-2 Kontroll  

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at disse bestemmelsene blir overholdt og kan herunder foreta stedlig kontroll hos den som mottar tilskudd. Virksomheten plikter å yte bistand ved slik kontroll. 

6-3 Tilbakebetaling  

Feil i utbetalingen eller brudd på disse bestemmelsene eller vilkår fastsatt i medhold av disse, kan medføre pålegg om tilbakebetaling av tilskudd eller trekk i senere tilskudd. 

6-4 Utfyllende bestemmelser 

Omsetningsrådet kan gi utfyllende bestemmelser. 

6-5 Ikrafttreden 

Disse retningslinjene trer i kraft straks. 

Fant du det du lette etter?