Til hovedinnhold

Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt

Retningslinjer fastsatt av Omsetningsrådet for markedsregulering av kjøtt.

Hjemmel

Fastsatt av Omsetningsrådet 31. mars 2011 med hjemmel i forskrift 22. oktober 2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1, jf. lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 første ledd.

Endringer

Endret 21. juni 2013, 19. februar 2014, 17. oktober 2014, 10. april 2015, 21. juni 2016, 9. november 2017, 22. juni 2020, 12. november 2020, 11. desember 2020 og 28. juni 2021, 6. desember 2021 og 9. desember 2022. Sist endret 8. desember 2023.

1. Definisjoner 

 1. Markedsregulator: Nortura SA. 
 2. Uavhengig aktør: Foretak i kjøttbransjen som ikke er organisatorisk tilknyttet markedsregulator. 
 3. Salgsverdi: Den pris som er oppnådd på reguleringsvaren i markedet. 
 4. Internpris: Pris på skåret kjøtt ved innlegg og uttak av reguleringslager. Det forutsettes at denne prisen skal ligge lavere enn tilsvarende engrospris (markedsregulators laveste salgspris for salg av skåret kjøtt til grossist), og at prisforholdet mellom engrospris og internpris for skåret kjøtt er stabilt. 
 5. Engrospris for helt slakt: Pris ved salg av hele slakt fra følgende slakterianlegg: Nortura Malvik, Nortura Rudshøgda, Nortura Forus, Nortura Egersund og Nortura Steinkjer. 
 6. Reguleringsvare: Norskprodusert kjøtt som nevnt i liste over reguleringsvare, jf. punkt 5. 
 7. Spesialmarked: Svalbard, Jan Mayen, oljeinnretninger på norsk sokkel, internasjonale transitthaller på flyplasser, NATO-representasjoner, NATO-styrker på øvelse i Norge, ambassader/utenlandske representasjoner samt proviantering av skip i utenriksfart, unntatt norske fartøy registrert som fiskebåter og Sjøforsvarets fartøyer. 

2. Reguleringstiltak

Storfe, sau/lam og svin 

Midler fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt kan nyttes til å finansiere følgende tiltak som markedsregulator setter i verk eller formidler: 

 1. Reguleringslagring 
 2. Levering med frysefradrag 
 3. Spesialmarkeder 

Disse tiltakene gjelder vareslag og kvaliteter som er definert i liste over reguleringsvare, jf. punkt 5. For spesialmarkeder gjelder også vareslag som er definert i punkt 3-3-2. Eventuelle andre avsetnings- og produksjonsregulerende tiltak kan gjennomføres etter forhåndsgodkjennelse fra Omsetningsrådet. 
 
Omsetningsrådet fastsetter maksimalt årlig kvantum for innlegg av kjøtt av storfe og sau/lam på reguleringslager. Det årlige kvantumet fastsettes med grunnlag i normale sesongvariasjoner i produksjon og forbruk i et balansert marked. Landbruks- og matdepartementet fastsetter maksimalt årlig kvantum for innlegg av kjøtt av svin på reguleringslager.

3. Nærmere om de enkelte reguleringstiltak 

3-1 Reguleringslagring 

3-1-1 Lagringsgodtgjørelse

Kostnader ved innfrysing godtgjøres etter faste satser per kg innlagt vare for henholdsvis helt slakt og skåret vare. 

 • Satsene for helt slakt skal dekke kostnadene til innfrysing, emballering, håndtering og tap ved svinn. 
 • Satsene for skåret vare skal dekke kostnadene til håndtering og tap ved svinn. 

 
Ved forsendelse av fersk vare fra slakteri til fryselager og overføring av frosset vare fra et fryselager til et annet for fortsatt fryselagring, godtgjøres dokumenterte transportkostnader. I transportkostnader inngår også kostnader til opplasting, kjøling, transportforsikring og spedisjon. Ved overføring av frosset vare fra et fryselager til et annet for fortsatt fryselagring, godtgjøres håndteringskostnader med en fast sats per kg overført vare. 
 
Kostnader ved fryselagring og kapitalbinding godtgjøres etter faste satser. For lagring gjelder satsen per kg per måned. For kapitalbinding benyttes rentesats fastsatt av Landbruksdirektoratet. Beregningsgrunnlaget skal være månedens inngående beholdning. Det forutsettes at den bokførte lagerbeholdning justeres for svinn minst en gang årlig. 
 
Til dekning av kostnader til pallehold som markedsreguleringen medfører, gis en godtgjørelse med et beløp som fastsettes per halvår. 
 
Ved omsetning av fryselagrede varer, godtgjøres dokumenterte transportkostnader fra fryselageret til leveringssted. Andre kostnader ved klargjøring for salg til endelig kjøper, som salgskontakt mot kunden, fakturering og betalingsoppfølging, godtgjøres med en fast sats per kg ved uttak. Bestemmelsene i dette ledd gjelder ikke ved levering til spesialmarkeder. 

3-1-2 Pristap og prisgevinst under reguleringslagring

Pristap og prisgevinst ved lagring av reguleringsvare skal tilordnes reguleringsregnskapet. For de varer som ligger på reguleringslager skal det ved hver endring av markedsregulators internpris (skåret kjøtt) eller engrospris (helt slakt) kalkuleres pristap eller prisgevinst. Akkumulert pristap eller prisgevinst skal avregnes årlig. 
 
I pristap eller prisgevinst inngår eventuelle differanser som oppstår ved at innlegg av helt slakt skjer til pris på det enkelte varenummer og uttak skjer til en felles pris for et gitt vareparti (på pall). Slike varepartier vil for storfe kunne inkludere ulike fettgrupper og for svin ulike kjøttprosenter, dog innenfor en og samme klasse. Den felles uttaksprisen skal være representativ for partiet. 
 
For restkvanta og ukurante varer er det ved uttak adgang til å avvike fra ordinær internpris eller engrospris. 
 
Eksport av hele/halve skrotter og/eller andre kjøttstykker med eller uten bein av sau hvor det har påløpt pristapskompensasjon i forbindelse med reguleringslagring er ikke tillatt. 
 
Ved brudd på fjerde ledd skal markedsregulator tilbakebetale pristapskompensasjonen til omsetningsfondet. Markedsregulator har ansvaret for å opplyse om at bestemmelsene i fjerde ledd ved salg fra reguleringslager skal overholdes.

 3-2 Levering med frysefradrag 

Ved levering av helt slakt fra reguleringslager til det norske markedet godtgjøres de frysefradrag som markedsregulator til enhver tid fastsetter ut fra markedssituasjonen. Godtgjørelsen kan ikke til enhver tid overstige 25 prosent av engrospris ved uttak for kjøtt av storfe og 15 prosent for kjøtt av svin, og sau/lam. Godtgjørelse for frysefradrag utover dette må forhåndsgodkjennes av Omsetningsrådet. 
 
Eksport av hele/halve skrotter og/eller andre kjøttstykker med eller uten bein som har blitt godtgjort med frysefradrag er ikke tillatt. 
 
Markedsregulator har ansvaret for å opplyse om at bestemmelsene i første og andre ledd ved salg fra reguleringslager skal overholdes. 

3-3 Spesialmarkeder 

3-3-1 Grunnvilkår

Markedsregulator kan gis prisnedskriving ved salg til spesialmarkeder. 
 
For å motta prisnedskriving stilles det krav til at markedsregulator i løpet av kalenderåret tar ut samme dyreslag og mengde fra reguleringslager som det dyreslag og mengde som er solgt til spesialmarkeder. 

3-3-2 Kjøttprodukter

Det kan gis prisnedskriving for følgende kjøttprodukter, ferskt eller fryselagret, etter satser per kg solgt mengde: 

Svin  Storfe  Lam  Sau 
Svin koteletter  Storfe mørbrad  Lam - lår m/bein  Sau grytekjøtt m/bein 
Svin kam u/bein  Storfe 5 %  Lam - lår u/bein  Sau grytekjøtt u/bein
Svin nakke m/bein Storfe 14 %  Lam - bog m/bein  Sau indrefilet 
Svin nakke u/bein    Lam - bog u/bein  Sau ytrefilet 
Svin indrefilet      Sau 25 % 
Svin ytrefilet       
Svin 23 %       

3-3-3 Satser

Markedsregulator skal fremme forslag til satser for produkter som er opplistet i punkt 3-3-2. Satsene gjelder for kommende kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31. desember. 
 
Omsetningsrådet fastsetter satsene forskuddsvis en gang per år med grunnlag i satsene foreslått i henhold til første ledd. 

Satser for prisnedskriving til spesialmarkeder skal i perioden f.o.m. 1. januar 2024 t.o.m. 31. desember 2024 være som følger: 

Produkt Sats, kroner per kg
Svin indrefilet 57,80
Svin ytrefilet 83,40
Svin nakke m/bein 15,80
Svin nakke u/bein 43,10
Svin kam u/bein 7,80
Svin koteletter 4,80
Svin 23% 12,90
   
Lammelår m/bein 54,90
Lammelår u/bein 75,90
Lammebog u/bein 11,10
   
Sau grytekjøtt u/bein 6,20
Sau 25 % 3,30
   
Storfe mørbrad 90,30
Storfe 5% 72,30
Storfe 14% 55,90

4. Oppgjørsrutiner og renter på mellomværende

Oppgjør for reguleringstiltak skal foretas for hvert halvår. Oppgavene knyttet til levering med frysefradrag spesifiseres per måned. 
 
Oppgavene knyttet til salg til spesialmarkeder skal dokumentere samlet solgt kvantum for de aktuelle produktene med tilhørende prisnedskrivingsbeløp. Markedsregulator skal dokumentere at de produktene det søkes prisnedskriving for er norske egenproduserte varer og at produktene er solgt til spesialmarkeder. Oppgavene skal videre inneholde dokumentasjon på uttak fra reguleringslager, jf. punkt 3-3-1 andre ledd. 
 
Så lenge fondet for omsetningsavgift på kjøtt har disponible midler kan markedsregulator få overført a konto midler til å dekke de løpende kostnadene ved markedsreguleringen. Slike a konto overføringer skal renteberegnes fra den dag de er foretatt. 
 
Markedsregulator kan renteberegne tilgodehavende med en rentesats fastsatt av Landbruksdirektoratet fra utløpet av den måned tiltaket er gjennomført og inntil betaling skjer. 
 
Rentesatsen fastsettes av Landbruksdirektoratet per halvår på basis av en sammenveiing av nominell NIBOR 3-mnd. med tillegg på 0,40 prosentpoeng.

5. Reguleringsvare

5-1 Helt slakt 

Dyreslag 

Klasse 

Fettgruppe 

Ung okse, kvige og kastrat 

P (ikke P-) og bedre 

1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+ 

Ung ku 

P (ikke P-) og bedre 

1 og høyere 

Ku 

P (ikke P-) og bedre 

1 og høyere 

Kalv over 90 kg 

O- og bedre 

1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+ 

Lam 

P (ikke P-) og bedre 

1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+ 

Økologisk lam 

P (ikke P-) og bedre 

1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+ 

Sau / ung sau 

P (ikke P-) og bedre 

1 og høyere 

Økologisk sau / ung sau 

P (ikke P-) og bedre 

1 og høyere 

Gris 

U og bedre 

Kjøttprosent 50 og høyere 

Purke P (ikke P-) og bedre Alle

5-2 Skåret vare 

Vareslag  

Storfekjøttsortering 14 % 

Skinke m/bein 

Svinekam m/bein 

Sideflesk m/bein 

Svinekjøttsortering 23 % (kun fra 1. skjærenivå) 

Lammelår m/bein 

Lammebog m/bein 

Fårekjøttsortering 20 % 

6. Tilbakebetaling

Dersom markedsregulator ikke oppfyller vilkår i regelverk for markedsreguleringen eller vedtak truffet med hjemmel i dette, kan det feilutbetalte beløpet helt eller delvis kreves tilbakebetalt fra markedsregulator eller motregnes i senere utbetaling. Det samme gjelder dersom det er utbetalt for mye grunnet en feil. 
 
For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

7. Ikrafttredelse

Disse retningslinjene trer i kraft 1. juli 2020.

Fant du det du lette etter?