Til hovedinnhold

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Hjemmel 

Fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008 med hjemmel i forskrift 22. oktober 2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1, jf. lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 første ledd. 

Endringer 

Endret 22. juni 2020. Sist endret 6. desember 2021.

1. Formål 

Formålet med bruk av midler er å fremme omsetningen av varer som hører inn under omsetningsloven. Tilskudd skal i samsvar med omsetningsloven utformes nøytralt med hensyn til produsentene og omsetningsleddene. 

2. Tiltak som det kan ytes tilskudd til

Av midler fra omsetningsavgiften kan det ytes tilskudd til:  
 
2-1. Salgs- og etterspørselsfremmende tiltak:  
Med salgs- og etterspørselsfremmende tiltak menes tiltak som tar sikte på å øke omsetningen gjennom bruk av de kommunikasjonskanaler som til enhver tid regnes som hensiktsmessige. Informasjonen skal være saklig og faktabasert. Tiltakene skal være generiske, ikke reflektere varemerke eller omsetningsledd og ikke ha noen form for diskriminerende effekt.  
 
Mellom den produsentorganisasjon som administrerer tiltaket og den motsvarende organisasjon for de uavhengige omsetningsleddene, kan det etableres et samarbeidsråd som drøfter budsjett og tiltak.  
 
2-2. Faglige tiltak:  
Med dette forstås tiltak som kommer produsenten til gode enten direkte eller indirekte med sikte på produksjon av kvalitetsvarer, hensiktsmessig varebehandling og informasjon om markedsforhold.  
 
Mellom den produsentorganisasjon som administrerer tiltaket og den motsvarende organisasjon for de uavhengige omsetningsleddene, kan det etableres et samarbeidsråd som drøfter budsjett og tiltak.  
 
2-3. Forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid:  
Adgangen til å yte tilskudd til forsøksvirksomhet og forskning er begrenset til prosjekter som tar sikte på å fremme kvalitetsproduksjon, bedre varebehandling eller økt salg og etterspørsel av produktene. Det kan også gis støtte til avlsarbeid.  
 
2-4. Administrasjonsutgifter:  
Administrasjonskostnader forbundet med tiltakene i denne retningslinjen kan dekkes av omsetningsavgiften. 
 
2-5. Andre tiltak:  
Det kan iverksettes andre enkelttiltak som Omsetningsrådets vurderer å tilfredsstille omsetningslovens formålsparagraf. 

3. Prosedyre

Budsjett for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften fastsettes av Omsetningsrådet etter forslag fra den produsentorganisasjon som representerer vedkommende avgiftsbelagte produktgruppe - henholdsvis Tine SA, Nortura SA, Norges Pelsdyralslag og Felleskjøpet Agri SA. Opplysningskontoret for frukt og grønt sender sitt budsjettforslag direkte til Omsetningsrådet. Opplysningskontoret for egg og kjøtt og Animalia AS sender sitt budsjettforslag for tiltak som gjelder fjørfekjøtt direkte til Omsetningsrådet.

Budsjett for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til tiltak under punkt 2-2 faglig opplysningsvirksomhet, fastsettes for hagebruksektoren av Omsetningsrådet etter søknad direkte til Omsetningsrådet.  
 
Forslag til budsjett kommende år skal være Omsetningsrådet i hende innen 15. oktober.  
 
Rapport og revisorattestert regnskap for anvendelse av midler i henhold til disse bestemmelsene skal sendes Omsetningsrådet innen 1. mars påfølgende år.

4. Ikrafttredelse

Disse retningslinjene trer i kraft 1. juli 2020.

Fant du det du lette etter?