Til hovedinnhold

Retningslinjer om informasjonsflyt i kjøttsektoren

Retningslinjer fastsatt av Omsetningsrådet om informasjonsflyt i kjøttsektoren.

Hjemmel

Fastsatt av Omsetningsrådet 31. mars 2011 med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 6 fjerde ledd.

Endringer

Endret av Omsetningsrådet 21. juni 2013 (i kraft 1. juni 2013) og av Omsetningsrådet 20. oktober 2015 med virkning fra 1. januar 2016.

§ 1. Tilgjengelighet

Informasjonen skal gjøres tilgjengelig for alle aktører i bransjen til samme tid.

§ 2. Markedsoversikt

Markedsregulator skal ukentlig utarbeide informasjon som spesifisert nedenfor.

  1. Markedsregulators tilførsler av slakt kommende uke og mottatte bestillinger. 

Forholdet mellom tilførsler og bestillinger/engrossalg danner grunnlaget for beregning av dekningsgrad for den påfølgende uken.

  1. Prognose for markedsregulators tilførsler og engrossalg i de neste 2 uker.
  2. Markedssituasjonen siste 5 uker, dvs. markedsregulators dekningsgrad for de ulike kjøttslag.
  3. Markedsregulators eksportkvantum og antagelser om importkvantum akkumulert for kalenderåret.
  4. Aktuelt prisavvik i forhold til målprisen på svin skal gis for den aktuelle uke. I tillegg skal markedsregulator informere om det akkumulerte prisavviket og prognosere prisuttaket/noteringsprisen for avtaleåret.
  5. Aktuelt prisavvik i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris for halvåret for storfe og sau/lam skal gis for den aktuelle uke. I tillegg skal markedsregulator informere om det akkumulerte prisavviket, samt prisavvik i forhold til fastsatt prisløype.

§ 3. Oversikt over sammensetningen på reguleringslager

Reguleringslagerets volum oppgis ukentlig som sum per dyreslag. Lageret av markedsregulert skåret vare skal inngå i oversikten, og skal være spesifisert i samsvar med gjeldende liste for definisjon av reguleringsvare. Lageret sammenlignes med tilsvarende uke foregående år.

§ 4. Prislister

Engrosprislister for helt slakt

Engrosprislister for helt slakt inkl. frysefradrag gjøres tilgjengelig for alle aktører i bransjen i løpet av torsdag når det er prisendring fra påfølgende mandag. Endring av engrosprisen har slik en varslingsfrist på 1 virkedag.

Engrosprisliste for markedsregulert skåret kjøtt

Engrosprisliste for markedsregulert skåret vare utarbeides når det er prisendringer og har samme varslingsfrist som engrosprislisten på helt slakt.

§ 5. Markedsregulators vurdering av prissituasjonen

Svin

Etter at ny målpris er fastsatt utarbeider markedsregulator en prisløype for kommende avtaleår. Markedsregulator varsler prisløype for et halvt år om gangen, og avvik fra målpris for avtaleåret. I de tilfeller hvor prisløypen blir justert informeres dette fortløpende. Videre er markedsregulator forpliktet til å orientere om markedssituasjonen og forklare/dokumentere eventuelle avvik/endringer ved forespørsel.

Storfe og sau/lam

Markedsregulator skal for hvert halvår fastsette en planlagt gjennomsnittlig engrospris. Planlagt gjennomsnittlig engrospris er bindende oppover og skal kunngjøres innen 25. mai og 25. oktober. Med utgangspunkt i planlagt gjennomsnittlig engrospris skal markedsregulator fastsette en tilhørende planlagt prisløype. Planlagt prisløype kunngjøres innen 1. juni og 1. november.

Markedsregulator skal varsle eventuell reduksjon av gjennomsnittlig engrospris, sammen med tilhørende prisløype, samtidig med volumprognosene i mars og/eller september. Dersom det vurderes som nødvendig kun å endre prisløypen for å oppnå fastsatt gjennomsnittlig engrospris for prisperioden, skal dette varsles til de samme tidspunktene. Videre er markeds-regulator forpliktet til å orientere om markedssituasjonen og forklare/dokumentere eventuelle avvik/endringer ved forespørsel.

§ 6. Prognoser for markedssituasjonen

Markedsregulator skal utarbeide 6 produksjons- og forbruksprognoser i løpet av året.

Prognosene gjøres tilgjengelig for alle aktører i bransjen straks denne foreligger.

§ 7. Ikrafttredelse

Disse retningslinjer trer i kraft 1. april 2011. Fra samme tid oppheves retningslinjer om informasjonsflyt i kjøttsektoren fastsatt av Omsetningsrådets arbeidsutvalg 21. september 2009.