Til hovedinnhold

Handlingsplan for FoU-midler fra Reindriftens utviklingsfond

Reindriftens utviklingsfond vil legge til rette for å frembringe ny og anvendbar kunnskap som er til nytte for reindriftsnæringen i Norge, og gjøre den kjent for næring, forvaltning og samfunn.

Forord 

Reindriftens utviklingsfonds midler til FoU – handlingsplan ble vedtatt av styret til Reindriftens utviklingsfond (RUF) 4. desember 2018. Den er forankret i RUF-forskrift § 1-3 andre ledd.  

Handlingsplanen gjelder fra og med 2019 inntil styret for Reindriftens utviklingsfond (RUF) vedtar noe annet.  

RUFs midler til forskning og utvikling (FoU) skal bidra til å nå de til enhver tids gjeldende reindriftspolitiske mål. RUF vil legge til rette for å frembringe ny og anvendbar kunnskap som er til nytte for reindriftsnæringen i Norge, og medvirke til at kunnskapen blir kjent for reindriftsnæringen, forvaltningen og samfunnet for øvrig.  

Handlingsplanen viser hovedinnretningen for RUFs FoU-midler og gir retningslinjer for anvendelsen av midlene, deriblant  

 • typer FoU-prosjekt som det kan søkes støtte til  
 • formålet med FoU-midlene 
 • tematisk innretning for FoU-områder  
 • hvem som kan søke på FoU-midlene  
 • søknadskrav, vurderingskriterier og søknadsbehandling  
 • krav til økonomisk og faglig sluttrapportering   

Du finner informasjon om ordningen og RUFs prosjektportefølje på Landbruksdirektoratets nettsider.   

1. Prosjekttyper   

Reindriftens utviklingsfonds midler til forskning og utvikling (FoU) skal støtte prosjekter som er relevant og til nytte for reindriftsnæringen i Norge, nærmere bestemt

 • Anvendt forskning – systematisk virksomhet innrettet mot å skaffe til veie ny kunnskap knyttet til bestemte praktiske mål eller anvendelser.  (Tabell 1) 
 • Utviklingsarbeid – systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og/eller praktisk erfaring, og som er innrettet mot å framstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, prosesser, produkter o.l. (Tabell 2) 

Formidling av forskningsresultater til relevante brukergrupper, fortrinnsvis reindriftsnæringen. 

Tabellen nedenfor viser hvilke typer prosjekter FoU-midler kan gi støtte til, deriblant øvre grense for prosjektperiode og årlig beløp for de ulike prosjekttypene.  

Tabell 1 RUF’s retningslinjer for prosjekttyper, prosjektvarighet, maksimalt årlig beløp for FoU-midlene. 

Kort beskrivelse

 • Forskningsprosjekter
  Prosjekter som primært er innrettet mot anvendt forskning: Virksomhet av av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap, innrettet mot praktiske mål og anvendelser.
 • Utviklingsprosjekter
  Prosjekter som anvender eksisterende kunnskap fra forskning (eventuelt også praktisk erfaring), som er innrettet mot å framstille nye eller vesentlige forbedrede produkter, prosesser, innretninger.
 • Formidlingsprosjekter
  Prosjekter innrettet mot å formidle kunnskap til reindriftsutøvere og forvaltning, som er ervervet gjennom FoU-prosjekter

Årlig beløp det kan søkes støtte til

Forskningsprosjekter Utviklingsprosjekter Formidlingsprosjekter
Inntil 2 år Inntil 2 år Inntil 1 år
Inntil 500 000 kroner Inntil 500 000 kroner Inntil 150 000 kroner

RUF-styret kan velge å avvike fra retningslinjene om maksimal prosjektlengde og årlig beløp dersom de mener det er gode grunner for det (jf. tabellen overfor).  

FoU-prosjekt kan fullfinansieres over RUF, men det oppfordres til at det omsøkte prosjektet også samfinansieres med andre finansieringskilder, som for eksempel Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Eventuelle andre finansieringskilder, og størrelsen på støtten, må framkomme i søknaden. 

FoU-midlene over RUF lyses ut én gang i året, forutsatt at avtalepartene (Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund) setter av midler over reindriftsavtalen som RUF kan disponere til dette formålet. Den årlige økonomiske rammen for FoU-midlene fastsettes av RUF-styret etter inngåelse av reindriftsavtalen (vanligvis i februar). Midlene lyses ut på vårparten om ikke annet bestemmes av styret, med informasjon om økonomisk ramme, søknadsfrist og eventuelle føringer utover de som gis i denne handlingsplan. 

2. Mål for FoU-midlene 

Hovedmålet for Reindriftens utviklingsfonds FoU-midler er å bidra til en bærekraftig utvikling av reindriftsnæringen i tråd med de til enhver tids gjeldene reindriftspolitiske mål.  

Sentrale retningsgivende dokumenter for målsetting og forskningsområder:  

 • Forskrift for Reindriftens utviklingsfond 
 • Reindriftsloven 
 • Stortingsmelding om reindrift  
 • Regjeringens reindriftspolitiske målsetting 
 • Inneværende reindriftsavtale / Stortingsproposisjon om reindriftsavtalen og statsbudsjettet 
 • Internasjonale lover og konvensjoner 

I henhold til RUF’s formålsparagraf skal fondet gjennom bruk av økonomiske virkemidler, deriblant FoU-midlene, bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med reindriftspolitiske mål. De senere års reindriftspolitiske mål har vært innrettet mot å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell og markedsorientert næring, som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. I reindriftsavtalen mellom staten og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) kan avtalepartene legge føringer på innretningen av de økonomiske virkemidlene. RUF’s økonomiske virkemidler fastsettes gjennom Stortingets behandling av reindriftsavtaleproposisjonen.  

Bærekraft er en overordnet målsetning for reindriftspolitikken. Begrepet viser i reindriftssammenheng til grunnleggende faktorer som er nødvendige for reindriftens nåtidige og framtidige vitalitet og livskraft (se Ot. Prp. 25 (2006-2007) side 52). I reindriftsloven viser begrepet til en balanse mellom økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. Stortingsmelding nr. 32 (2017-2017) Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter understreker økologisk bærekraft som den grunnleggende forutsetningen for å ivareta reindriftskulturen og for å utvikle næringens potensial for økt lønnsomhet. Innenfor et slikt perspektiv er det viktig å innhente kunnskap om reindriftens økologiske bærekraft som er anvendbar for næring, forvaltning og forskning.

Som en tradisjonell samisk næring danner reindrift et svært viktig grunnlag for å bevare samisk kultur, samfunn og språk. I det samiske reinbeiteområdet utøves reindriften på grunnlag av rettigheter ervervet gjennom alders tids bruk, og har beskyttelse i reindriftsloven og øvrige lovregler. Reglene skal ses ut fra Grunnloven § 108 og Norges folkerettslige forpliktelser gjennom ILO-konvensjonen nr. 169 og artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Det er dermed viktig å innhente kunnskap om reindriftens kulturelle bærekraft, og gjøre denne anvendbar som grunnlag for offentlige beslutninger som skal sikre næringens økologiske bærekraft. 

I henhold til reindriftsloven skal reindriftsnæringen ha en aktiv rolle og ta et selvstendig ansvar for å sikre at reindriften er bærekraftig. Å videreutvikle selvstyret i reindriftsnæringen er derfor viktig for å nå vedtatte reindriftspolitiske mål. Det er nødvendig å etablere kunnskap om hva selvstyre innebærer i reindriftssammenheng (både for næringen selv og forvaltningen), hva som vil kunne fremme og hemme selvstyret, og hvordan selvstyre kan bidra til å nå det overordnede målet om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. 

Selvstyre impliserer blant annet at det tilrettelegges for arenaer og etableres handlingsrom som kan bidra til å utvikle næringen. At reindriftsnæringen medvirker i prosesser som har betydning for næringsutvikling bidrar til å styrke næringas selvstyre. Det er viktig at også FoU-virksomhet tilrettelegger for brukermedvirkning. Det er derfor et mål for FoU-midlene over RUF at det tilrettelegges for å integrere forskerkunnskap med reindriftens erfaringsbaserte kunnskap, både ved utforming og gjennomføring av FoU-prosjekter. Dette er i tråd med naturmangfoldloven § 8 som sier at kunnskapsgrunnlaget for offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal basere seg på vitenskapelig kunnskap og brukeres erfaringsbaserte kunnskap, herunder samisk bruk, som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

I tråd med målsettingen om at FoU-midlene skal bidra til å sikre reindriftens bærekraft, vil det være aktuelt for RUF å støtte reindriftsfaglige FoU-prosjekter som er innrettet mot å

 • etablere relevant og anvendbar kunnskap for reindriftsnæring, forvaltning og samfunnet for øvrig 
 • styrke koplingen mellom reindriftsnæring, forskning og forvaltning 
 • integrere reindriftens erfaringsbaserte kunnskap i reindriftsfaglig FoU-prosjekter  
 • formidle FoU-resultater til reindriftsnæringen, forvaltingen og samfunnet for øvrig 

3. Tematisk innretning – FoU-områder 

RUF vil initiere FoU-prosjekt som overordnet er innrettet mot å utvikle en økologisk bærekraftig reindriftsnæring, som en grunnleggende forutsetning for å ivareta reindriftskulturen og utvikle næringens økonomiske potensial. Dette omfatter også FoU-aktiviteter som bidrar til å gjøre næringen mindre sårbar for klimaendringer. Innenfor denne rammen er følgende tematiske innretninger aktuelle for RUF å støtte:  

Tabell 2 - FoU-områder som er aktuelle for støtte fra RUF  

Reindriftens arealbruk Driftsmessige forhold i reindriften Reinhelse og dyrevelferd
 • arealbruk og arealinngrep, sumvirkninger av inngrep 
 • arealforvaltning og ivaretakelse av reindriftsinteresser 
 • beitegrunnlag, revegetering av reinlav  
 • beitetilpasning  
 • tapsårsaker  
 • utvikling/ effektivisering av driftsutstyr og arbeidsmetoder 
 • produksjon i næringen og variasjoner mellom ulike reinbeitedistrikt 
 • kostnadsutvikling i næringen 
 • arbeidsmiljø og HMS 
 • selvstyre og intern organisering 
 • intern konfliktløsning  
 • forvaltningssystemenes innvirkning på driftsmessige forhold 
 • samfunnsøkonomiske virkninger av (lokal) reindriftsnæring 
 • utvikling av fôr til kriseberedskap  
 • sykdomsbekjempelse 
 • utvikling og bruk av vaksiner 

De tematiske innretningene i tabellen overfor er ikke uttømmende eller gjensidig utelukkende. Dersom RUF-styret ønsker å innrette FoU-midlene mot særskilte tematisk områder så vil dette kunngjøres i utlysningen av FoU-midlene.  

Det er ønskelig med samfunnsfaglige og naturvitenskapelige FoU-prosjekter, deriblant tverrfaglige prosjekter, som er innrettet mot å inkludere reindriftas erfaringsbaserte kunnskap. Det oppfordres derfor å organisere FoU-prosjekt som legger til rette for at reindriftsaktører deltar i de ulike prosjektfasene, også ved prosjektenes avsluttende faser der forskningsfunn drøftes og konklusjoner treffes.   

4. Utlysning, krav til søkere og søknader 

Søknader og tilhørende dokument er i henhold til offentleglova § 26 4 ledd unntratt offentlighet.

4.1 Utlysning av FoU-midlene 

 • FoU-midlene utlyses på vårparten. 
 • Utlysningen annonseres på Landbruksdirektoratets nettside, og eventuelt i nyhetsbrev fra Norges forskningsråd.  
 • Økonomisk ramme og søknadsfrist samt eventuelle andre føringer kunngjøres samtidig som midlene lyses ut 
 • Retningslinjene som er nedfelt i denne handlingsplanen gjelder dersom utlysningen ikke opplyser noe annet.  
 • Utlysningen oppgir link til søknadsskjema som ligger ute på Landbruksdirektoratets nettsider.  
 • Søknader behandles av RUF-styret på senhøsten. 
 • Oppstart for nye FoU-prosjekt er 1. januar. 
 • Flerårige prosjekter som får tilsagn må søke om midler når FoU-midlene utlyses det påfølgende året (se punkt 6.3). 

4.2 Hvem kan søke 

 • Søkere kan komme fra universiteter, høgskoler, institutter og/eller andre FoU-organisasjoner, fortrinnsvis i forpliktende samarbeid med reindriftsnæringen.  
 • Prosjektansvarlig (søkerinstitusjon) skal som hovedregel være en norsk FoU-institusjon med en navngitt administrativ ansvarlig. Søkerinstitusjon og prosjektleder må kunne dokumentere relevant kompetanse for oppgaven.  
 • Prosjektleder skal ha en institusjonell tilknytning til søkerinstitusjonen, og ha dokumenterbar erfaring og kompetanse innenfor (det reindriftsfaglige) FoU-feltet.  
 • Prosjekter kan gjennomføres i ett eller flere FoU-miljø, under faglig ledelse av ett FoU-miljø. Alle FoU-samarbeid må framkomme av søknaden. 

4.3 Søknadskrav 

 • Søknadsfristen som kunngjøres i utlysningen av FoU-midlene må overholdes. 
 • Søknadskjema og prosjektbeskrivelse skal være på norsk. Søknadsskjemaet legges ut på Landbruksdirektoratets nettsider samtidig som utlysningen kunngjøres. 
 • Søknadsskjema må være korrekt utfylt med obligatoriske vedlegg (se punkt 4.4). 
 • Den vedlagte prosjektbeskrivelsen skal besvare følgende punkter:  
  • problemstilling/ FoU-utfordring 
  • kunnskapsstatus og tidligere utført arbeid (referanser skal oppgis) 
  • hovedmål, delmål (mål skal være etterprøvbare) 
  • vurdering av prosjektets nytte for reindriftsnæring og hvordan resultater kan anvendes 
  • arbeidsbeskrivelse/gjennomføring (gjennomføring av aktiviteter i prosjektet og metodebruk, gjerne tilknyttet delmålene) 
  • leveranser (definer alle leveranser og oppgi frist for levering) 
  • organisering (ansvarlig organisasjon og samarbeidende miljø, prosjektleder, prosjektgruppe) 
  • tidsplan/milepæler  
  • budsjett og finansiering 
   • oversikt over kostnadsbruk per år for hver deltaker 
   • spesifisere ressursbruk på den enkelte arbeidspakke/delaktivitet i prosjektet 
   • totalt prosjektbudsjett, deriblant hvor mye RUF finansierer 
   • eventuelle andre finansieringskilder og totalsum for prosjektet 
  • formidling, formidlingsarenaer 
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider inkludert referanseliste (A4, minimum 2 cm. marger, minimum 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman). Nettside eller dokumenter som det lenkes til vil ikke bli vurdert.  
 • Eventuelle andre krav vil opplyses om i utlysningen 
 • Alle obligatoriske vedlegg må være med  
 • Dersom reindriftsnæringen ikke er involvert i prosjektet må dette begrunnes i søknaden 

4.4 Vedlegg til søknadsskjema 

Kun obligatoriske vedlegg skal sendes inn - vedlegg som ikke er etterspurt tas ikke med i søknadsbehandlingen 

Obligatoriske vedlegg er  

 • prosjektbeskrivelse  
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder og eventuelt andre sentrale medarbeidere (maks 4 sider per CV) 
 • samarbeidserklæring/ intensjonsavtale fra øvrige aktører (som andre FoU-institusjoner, reindriftsutøvere, forvaltningsinstitusjoner)  som skal delta i prosjektet 

Ved søknad om å finansiere FoU-prosjekt med et visst forskningsmessig innhold ønskes forslag på 2-5 fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden. 

5. Søknadsbehandling og vurderingskriterier  

5.1 Behandling av prosjektsøknader 

 • Søknadene sendes til Landbruksdirektoratet innen søknadsfristen som er oppgitt ved utlysningen av FoU-midlene. 
 • Landbruksdirektoratet forbereder styrebehandling av søknadene ved å:  
  • kontrollere at søknadskrav tilfredsstilles. Søknader som ikke tilfredsstiller kravene kan avvises på formelt grunnlag. 
  • sende søknader med et visst vitenskapelig forskningsinnhold til uavhengige fageksperter som vurderer prosjektenes vitenskapelige kvalitet (organiseres av Norges forskningsråd).  
  • innstiller prosjektsøknader med forslag til vedtak som RUF-styret tar stilling til. 
 • RUF-styret foretar i møte endelige vurdering, prioritering og fordeling av FoU-midlene (senhøstes). 
 • Landbruksdirektoratet sender vedtaksbrev ut til søkere, og annonserer tilsagn på direktoratets nettsider. 
 • Prosjektstart er 1. januar  

5.2 Vurderingskriterier  

Hovedregelen er at søknader som kommer inn etter søknadsfristen ikke blir behandlet.    

I tråd med Norges forskningsråd sine standarder forutsetter RUF at prosjektene som søker støtte har en høy forskningsetisk standard,3 og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet ivaretas.  

Øvrige vurderingskriterier for FoU-prosjekt er  

 • dokumentkvalitet (søknadsskjema og obligatoriske vedlegg, deriblant prosjektbeskrivelse)  
 • nyhetsgrad og relevans for reindriftsnæringen 
 • FoU-prosjektets vitenskapelige kvalitet 
 • prosjektleders og prosjektgruppens kompetanse 
 • gjennomføringsplan og ressursbehov 
 • nasjonal (og internasjonal) kompetanseoppbygging 
 • brukermedvirkning fra reindriftsnæringen 
 • formidlings- og kommunikasjonsplan 
 • relevans i forhold til utlysningen 
 • fageksperters vurdering (i de tilfeller der det er relevant) 

Vurderingskriteriene gjelder for alle typene FoU-prosjekt som RUF støtter, det vil si både forskningsprosjekt, utviklingsprosjekt og formidlingsprosjekt (jf. kapittel 1). Dette konkretiseres i følgende tabell.  

Tabell 3. Beskrivelse av vurderingskriterier og typer prosjekt som RUFs FoU-midler er innrettet mot

  Forsknings-prosjekt Utviklings-prosjekt Formidlings-prosjekt
Søknadskvalitet – hvor gode søknadsdokumentene er som beslutningsgrunnlag for å vurdere støtte til enkeltprosjekt. Riktig utfylt søknadsskjema, krav til prosjektbeskrivelse og vedlegg, krav til opplysninger og planer må være klart beskrevet. x x x
Om prosjektet tilfredsstiller føringer gitt i utlysning og handlingsplan, deriblant forskningsområder x x (x)
Reindriftsfaglig relevans – deriblant om prosjektet vil frambringe ny kunnskap av betydning for reindriftsnæringen x x x
Prosjektleders/prosjektgruppens kunnskap om forskningsfronten (dokumenterbar) x x x
Hvordan reindriftsnæringen er involvert i prosjektet x x (x)
Konkrete og klare problemstillinger, hypoteser, målformuleringer x x x
Holdbarhet knyttet til teoretisk tilnærming og bruk av vitenskapelig metode x x (x)
Holdbarhet knyttet til faglig bredde, flerfaglig/ tverrfaglig tilnærming der det er relevant x x (x)
Soliditet til prosjektets gjennomføringsplan, inklusiv milepæler og leveranser, budsjett og ressursinnsats (finansiering) x x x
Gjennomføringsgrad – om prosjektleder/ prosjektgruppen anses å kunne gjennomføre prosjektet på best mulig måte, deriblant faglig ledelse, organisering og administrativ ledelse, samarbeidskonstellasjonen (sammensetning, rollefordeling og kompetanse) x x (x)
Formidlings- og kommunikasjonsplan – spesielt om det finnes planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon til brukere av prosjektets resultater (fortrinnsvis reindriftsnæringen), og hvilke kanaler og tiltak som er planlagt for dette formålet x x x

6. Bevilgningsvedtak, utbetaling av tilskudd og flerårige prosjekter 

6.1 Bevilgningsvedtaket  

 • RUF-styret treffer bevilgningsvedtak for gjennomføring av FoU-prosjekt på bakgrunn av prosjektsøknad, og kan også fastsette nærmere betingelser for støtten i bevilgningsvedtaket (jf. RUF-forskriften § 1-8. Saksbehandling og kontroll). 
 • Som RUF-styrets sekretariat er Landbruksdirektoratet ansvarlig for å følge opp prosjekter og rapportere til RUF-styret.  
 • Når RUF-styret har truffet et bevilgningsvedtak gir Landbruksdirektoratet tilbakemelding om utfallet av søknadsbehandlingen til prosjektleder/ prosjektansvarlig. Klage på vedtak kan rettes til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler, jf. forskrift for Reindriftens utviklingsfond. 
 • Tilskuddsmottaker må innen to uker bekrefte skriftlig (elektronisk) overfor Landbruksdirektoratetat at tilsagnet blir benyttet og at vilkårene i beslutningsvedtaket er kjent og vil bli oppfylt.  
 • Bevilgningsvedtak er å betrakte som en avtale mellom prosjektansvarlig og RUF, og søknad med prosjektbeskrivelse er å betrakte som et avtaledokument om hvilke betingelser som knyttes til bevilgningen, prosjektets mål, prosjektledelse, budsjett, finansiering, fremdriftsplan og rapportering/leveranser.  
 • Bytte av prosjektleder og eventuelle andre vesentlige prosjektendringer må snarest meldes til Landbruksdirektoratet før slike iverksettes.  
 • Tilsagnet kan trekkes tilbake eller begrenses til å omfatte deler av prosjektet dersom det ikke gjennomføres etter planene, herunder endring av prosjektets finansieringsplan. 
 • Tilsagn kan trekkes helt eller delvis tilbake dersom det skulle inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor RUF-styrets kontroll, som gjør det umulig å opprettholde tilsagnet.  
 • For flerårige prosjekter blir bevilgningen gitt for ett år av gangen. Bevilgning for det påfølgende året forutsetter ny søknad med framdriftsrapport (se punkt 6.3) 

6.2 Utbetaling av tilskudd 

 • Tilskuddet utbetales etter anmodning fra prosjektansvarlig. Det finnes et utbetalingsskjema på direktoratets nettsider for dette formålet. 
 • Etter at bevilgningsvedtak er kunngjort og tilskuddsmottaker har bekreftet at tilsagnet benyttes i tråd med vedtaket kan tilskudd anmodes utbetalt.  
 • Dersom tilskuddet utbetales forskuddsvis, blir 20 prosent av tilskuddet holdt tilbake til økonomisk og faglig sluttrapport godkjennes av Landbruksdirektoratet.  
 • Landbruksdirektoratet anviser støtten fra RUF til utbetaling i samsvar med bevilgningsvedtaket.  
 • Hvis det er flere parter som deltar i prosjektet, er tilskuddsmottaker ansvarlig for å tilrettelegge for at de øvrige deltakerne følger vilkårene som følger tilsagnet. 
 • Tilskuddsmottaker skal føre et prosjektregnskap over prosjektfinansiering og prosjektkostnader. Prosjektet skal kun belastes med kostander som i henhold med prosjektbudsjettet er nødvendige og direkte knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Regnskapet skal gi uttrykk for prosjektets totale virksomhet, også virksomhet som finansieres av andre enn RUF. Regnskapet skal føres slik at det uten videre kan sammenlignes med budsjettet som ligger til grunn for tilsagnet.  

6.3 Flerårige prosjekter – søknad med framdriftsrapport 

 • Flerårige FoU-prosjekter som innvilges tilskudd må søke RUF om tilskudd for det påfølgende året når midlene lyses ut. 
 • Samtidig som det søkes om midler skal det avgis en framdriftsrapport som orienterer om prosjektets utvikling og eventuelt avvik sett i forhold til framdriftsplanen i prosjektsøknaden som ligger til grunn for bevilgningsvedtaket.  
 • Søknad om tilskudd inkludert framdriftsrapport leveres på et eget skjema. Skjemaet legges ut på Landbruksdirektoratets nettsider samtidig med at utlysningen av FoU-midlene og søknadsfristen kunngjøres. 
 • Søknad med framdriftsrapport behandles av RUF-styret før eventuell ny bevilgning kan anmodes utbetalt.  
 • Dersom det oppstår vesentlige avvik underveis i prosjektperioden skal slike rapporteres skriftlig til Landbruksdirektoratet uten ugrunnet opphold. Melding om slike avvik skal ikke utsettes til framdriftsrapporteringen. 

7. Krav til økonomiske og faglige leveranser ved prosjektslutt 

Styret for Reindriftens utviklingsfond kan kreve hele eller deler av støtten avkortet eller tilbakebetalt dersom vesentlige forutsetninger for støtten viser seg å ikke være oppfylt, jf. forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 1-8. siste ledd.  

En vesentlig forutsetning for å motta tilskudd til FoU-prosjekt fra RUF er at prosjektansvarlig leverer faglig og økonomisk sluttrapport til Landbruksdirektoratet innen avtalt prosjektslutt. 

Prosjektansvarlig skal utarbeide og levere økonomisk sluttrapport og faglig sluttrapport i det formatet som angis i denne handlingsplanen. Sluttrapporteringen skal oversendes Landbruksdirektoratet elektronisk innen tre måneder etter at den avtalte prosjektperioden er over. De siste 20 prosent av samlet tilsagnsbeløp fra RUF blir holdt tilbake til de avtale faglige leveransene og fullstendig prosjektregnskap er godkjent. 

7.1 Økonomisk sluttrapport 

Den økonomiske sluttrapporten er en rapportering av prosjektets sluttregnskap.  

I sluttregnskapet skal prosjektets forbruk være spesifisert i samsvar med postene som er oppgitt i budsjettet i prosjektsøknaden som ligger til grunn for bevilgningstiltaket på en slik måte at det uten videre kan sammenliknes med godkjent budsjett og finansieringsplan. Dersom det er foretatt omdisponeringer av midlene på en eller flere av postene, skal dette orienteres om i sluttrapporten. Det skal komme klart fram dersom prosjektkostnadene er lavere enn det som følger av kostandsplanen og de utbetalte beløpene. Vesentlige avvik skal forklares. 

Den økonomiske sluttrapporten skal underskrives av økonomisk ansvarlig eller regnskapsfører/revisor. 

Kravene om å levere en økonomisk sluttrapport gjelder for alle tre prosjekttyper som RUF støtter, dvs. forskningsprosjekt, utviklingsprosjekt og formidlingsprosjekt (jf. tabell 4).  

7.2 Faglige leveranser  

I den faglige leveransen skal det legges vekt på å rapportere om prosjektets oppnådde resultater og nytte for reindriftsnæringen, og skal inneholde følgende to leveranser på norsk (eventuelt også samisk):  

 • En faglig rapport på minst 10 sider inkludert figurer og tabeller. Sluttrapporten skal i hovedsak inneholde et sammendrag av prosjektets målsetting, problemstilling, resultater og konklusjon. Den faglige rapporten skal gi en fullstendig full oversikt over de utførte arbeid og alle oppnådde prosjektresultat, sammenhold med prosjektets resultatmål, samt inneholde forslag til hvordan oppnådde resultater kan komme reindrifta til nytte. Liste over (eventuelle) publikasjoner og formidling som prosjektet har resultert i skal legges ved den faglige rapporten. Kravet om å levere denne faglige rapporteringen gjelder for forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter (jf. tabell 4).  
   
 • Et populærvitenskapelig sammendrag på inntil to sider som gir et kortfattet sammendrag av prosjektets problemstilling, aktiviteter og resultater. Kravet om å levere en populærvitenskapelig framstilling gjelder for alle tre prosjekttyper som støttes over RUF, dvs. forskningsprosjekt, utviklingsprosjekt og formidlingsprosjekt (jf. tabell 4).  

Den faglige sluttrapporten og det populærvitenskapelige sammendraget skal være i en slik form at de kan brukes av Landbruksdirektoratet for å formidle forskningsresultat til blant andre reindriftsnæringen, deriblant på direktoratets nettsider.  

Også andre faglige rapporteringer som prosjektet har resultert i, og som er beskrevet i prosjektsøknaden, utgjør en del av den faglige leveransen. Siden det er ønskelig at resultater av FoU-prosjekter som finansieres over RUF skal være tilgjengelig for reindriftsnæringen oppfordres det til at prosjektresultater er åpne og publiseres på bredest mulig måte, fortrinnsvis på norsk og gjerne også på samisk.   

Faglige arbeid som eventuelt publiseres etter at prosjektperioden er over ønskes tilsendt Landbruksdirektoratet slik at de kan formidles til reindriftsnæringen. 

Faglige publikasjoner fra RUF-finansierte FoU-prosjekt skal være utformet på en slik måte at det ikke er tvil om at resultatene er frembrakt og formidlet av prosjektansvarlig, og at prosjektansvarlig er uavhengig av RUF. Det skal imidlertid synliggjøres, normalt ved omtale i innledning/bakgrunn, at RUF er finansiell bidragsyter.  

Tabell 4. Prosjekttyper som RUF’s FoU-midler kan støtte og krav til leveranser ved prosjektslutt  

  Økonomisk rapport Faglig rapport Populærvitenskapelig sammendrag
Forskningsprosjekter x x x
Utviklingsprosjekter x x x
Formidlingsprosjekter x   x

8. RUF-styrets oppgaver  

Reindriftens utviklingsfond (RUF) finansieres over reindriftsavtalen.  

Fondet forvaltes av et styre med fire medlemmer, som oppnevnes for to år av gangen. Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftssamers landsforening utnevner to medlemmer og to varamedlemmer hver. 

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.  

Landbruksdirektoratet er sekretariat for styret. Direktoratet er også forvalter av RUF, og utbetaler fra fondet til de ulike tilskuddsmottakerne. 

Styrets oppgaver i forbindelse med FoU-midlene:  

 • Styret kan ved behandling av årsbudsjettet etter at årets reindriftsavtale er inngått også avsette midler til FoU.  
 • Styret kan øremerke en del av avsetningen til prosjekter/ utredninger som er initiert av avtalepartene.  
 • Styret skal ved utlysning av FoU-midlene kunngjøre den økonomiske rammen for FoU-midlene og søknadsfrist. Dersom en del av midlene er bundet opp i forpliktelser til å finansiere pågående/flerårige prosjekt skal utlysningens informere om dette. I utlysningen skal det også opplyses om styret har vedtatt andre føringer for FoU-midlene enn de som er nedfelt i denne handlingsplanen.  
 • Styret skal behandle sekretariatets innstilling av prosjektsøknader som kom inn til søknadsfristen ved å fatte bevilgningsvedtak.  
 • Styret skal ved behov revidere handlingsplanen for FoU-midlene.  

Sekretariatets (Landbruksdirektoratets) oppgaver:  

 • Sekretariatet skal behandle søknader som er tilsendt Landbruksdirektoratet innen fristen. 
 • I saksforberedningen til RUF-styret kan søknader med visst forskningsmessig innhold sendes til ekspertvurdering som er organisert av Norges forskningsråd for å få en uavhengig vurdering av prosjektsøknadenes vitenskapelige kvalitet og relevans i forhold til annen forskning innen fagfeltet. Sekretariatet kan også forelegge søknader for andre kompetente aktører for vurdering.  
 • I sin innstilling til styret legger sekretariatet til grunn vurderingskriteriene som er nedfelt i denne handlingsplanen. 
 • Sekretariatet skal følge opp FoU-prosjekt ved å: 
  • gi tilbakemelding til søker om utfallet av RUF-styrets søknadsbehandling.   
  • utbetale tilskudd fra RUF etter anmodning 
  • kontrollere at økonomisk sluttrapport og obligatoriske faglige leveranser leveres innen tre måneder etter prosjektperioden er over. 
  • Behandle økonomiske og faglige sluttrapporter 
  • Utbetale gjenstående tilskudd for avsluttede prosjekt, eventuelt tilbakeføre gjenstående tilskudd til RUF der krav til leveranser ikke er innfridd.  
 • Sekretariatet skal også 
 • Legge ut informasjon fra RUF’s prosjektportefølje på Landbruksdirektoratets nettsider 
 • Tilrettelegge for at RUF’s prosjektportefølje utvikles i samråd med behov for FoU-aktiviteter i reindriftsnæringen i samråd med RUF-styret. 
 • Oppdatere og legge ut søknadsskjema. 

Fant du det du lette etter?