Til hovedinnhold

Retningslinjer for tildeling av stipend til studier i utlandet fra utviklingsfondet for skogbruket

Vedtatt av styret 12.10.2005, sist revidert 06.12.2012

Stipendordningen ble opprettet 22.10.1986, og dekker alle områder av skogbruket hvor utvidet kunnskap kan bidra til utvikling av næringen. Stipendordningen omfatter ikke ordinære studier på høgskole- eller universitetsnivå eller studiereiser for grupper av studenter.

Formål

Stipendordningen skal bidra til å stimulere forskere og andre fagpersoner i skogbruket til videreutdanning eller spesialisering innenfor skogbruket og skogrelatert virksomhet, og gi internasjonal erfaring.

Krav til kompetanse

For å komme med i betraktningen må søkerne ha kompetanse på minimum høgskole- eller universitetsnivå. Søkerne bør i tillegg ha noen års arbeidserfaring etter eksamen.

Varighet og krav til studiet

Studieoppholdet bør normalt ha en varighet på minimum et semester. Det forutsettes at studiet foregår ved universitet eller institusjon som driver med FoU virksomhet. Studiet skal være kompetansegivende og gi kontaktpunkter ved relevante FoU miljøer i andre land. Det kan også gis stipend til studieopphold av kortere varighet, dersom fagopplegget vurderes som særlig interessant i forhold til fondets prioriteringer.

Økonomiske forhold

Stipendet kan dekke helt eller delvis reiseutgifter, studieavgifter og oppholdsutgifter, begrenset oppad til 70 000 kroner.

Søknadsfrist

Frist for søknad om stipend er sammenfallende med frist for innsending av prosjektskissene (medio september, se fondets hjemmeside).

Krav til søknad

Ved søknad om stipend skal følgende opplysninger gis:

  • Kort CV
  • Tidligere utdannelse og praksis 
  • Studieopplegg, varighet og mål
  • Karriereplaner
  • Finansieringsplan

Utbetaling og kontroll

Utbetaling og kontroll skjer etter de kriteriene som er oppgitt i tildelingsbrevet fra fondet.

Sluttrapport

Det skal legges fram en kortfattet sluttrapport etter endt studieopphold.

Fant du det du lette etter?