Til hovedinnhold

Retningslinjer for utviklingsfondet for skogbruket

Vedtatt av styret 03.04.2020.

Fondets formål

Midler fra fondet skal gå til prosjekter som fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, og til andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondet skal bidra til utvikling av det utøvende skogbruket.

Utlysning

Midler lyses ut én gang i året, normalt i mars.

Søknadsfrister

Frist for innsending av skisse er normalt i september. Frist for å sende inn fullstendig søknad er normalt i november.

Hvem kan søke?

Organisasjoner og bedrifter innen skogsektoren kan søke om tilskudd.

FoU-miljøer som har gode ideer og prosjekter som ligger innenfor fondets formål kan også søke. Det er da en forutsetning at prosjektene er godt forankret i skognæringen.

Tidligere innsendte skisser og søknader som ikke har blitt prioritert kan sendes inn på ny, men:

 • Bør ha gjennomgått en vesentlig endring.
 • Problemstillingen skal være aktuell for næringen.

Prosjekter som er påbegynt eller søker om støtte til allerede utført arbeid, vil normalt ikke prioriteres.

Hvilke prosjekter prioriteres?

 • Prosjekter som bidrar til videreutvikling og styrking av skogbruket som en rasjonell, økonomisk og bærekraftig næring.
 • FoU-virksomhet med en særlig praktisk bruk.
 • Prosjekter som bidrar til utvikling av nye eller forbedrede driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket.
 • Prosjekter som bidrar til bærekraftig bruk av skogarealene.
 • Prosjekter som tar sikte på å sikre skogbruket kvalifisert arbeidskraft, herunder å ivareta HMS, mangfold og likestilling.
 • Prosjekter som fremmer informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging.

Vilkår

 • Alle prosjekter må sende inn en skisse. Innleverte skisser blir vurdert og prioritert av styret, og søkere med skisser som prioriteres til hovedrunden, inviteres til å levere en komplett søknad.
 • Prosjektet skal ha en klar problemstilling og mål.
 • Prosjektet skal være tydelig forankret i skognæringen. Forankringen må dokumenteres.
 • Prosjekter med nytte for næringen prioriteres.
 • Prosjektet bør være innenfor verdikjeden «fra frø til industritomt».
 • Tilskuddet skal normalt ikke overstige halvparten av prosjektets totalkostnader. 
 • Det forventes aktiv resultatformidling fra prosjektet. Fondet kan i begrenset omfang gi stipend til studier i utlandet. Det finnes egne retningslinjer for å søke stipend.

Krav til skisse

Skissen skal være et sammendrag på ca. to A4-sider og inneholde:

 • Hvem som søker; organisasjon/bedrift, prosjektansvarlig og prosjektleder.
 • Hovedmål, delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene i prosjektet.
 • Hvorfor oppgavene/tiltakene skal gjøres og hva man ønsker å oppnå.
 • Hva som er gjort på området tidligere og forhold til eksisterende kunnskap.
 • Hvem som skal utføre arbeidet og hvorfor de er valgt.
 • Andre samarbeidspartnere.
 • Varighet på prosjektet 
 • Rammebudsjett/overslag over kostnader.
 • Forslag til finansieringsplan med aktuelle finansieringskilder og fordeling mellom disse.
 • Plan for resultatformidling.

Krav til søknad

Den fullstendige søknaden skal være mer utfyllende enn skissen, og inneholde:

 • Hvem som søker.
 • Hovedmål, delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene i prosjektet.
 • Hvorfor oppgavene/tiltakene skal gjøres og hva man ønsker å oppnå.
 • Sammenfatte hva som er gjort på området tidligere og forhold til eksisterende kunnskap. Klargjøre om relevante resultater finnes i andre deler av Norden.
 • Hvem som skal utføre arbeidet og hvorfor de er valgt, med bekreftelse fra aktørene. • Bekreftet deltakelse fra andre samarbeidspartnere.
 • Risikoelementer i prosjektet og hva som er kritiske faktorer.
 • Organisering av prosjektet (inndeling i delprosjekter, etablering av referansegrupper mm.).
 • Framdriftsplan med sluttdato.
 • Budsjett/kostnadsplan over hva de ulike delene i prosjektet koster.
 • Finansieringsplan inklusive egeninnsats, timepriser og antall timer. Egeninnsatsen kan foreligge i form av arbeid eller kroner.
 • Plan for resultatformidling.

Utbetaling

Prosjekter som får tilskudd kan be om inntil to utbetalinger i året, basert på påløpte utgifter. Er det spesielle finansielle behov kan man søke om forhåndsutbetaling.

Inntil 75% av tilskuddet kan utbetales underveis i prosjektperioden. De resterende 25% blir holdt tilbake til sluttrapport og sluttregnskap er godkjent av fondet, og de planlagte aktiviteter er gjennomført.

For å få delutbetaling må man sende en utbetalingsanmodning, med prosjektregnskap som gir en oversikt og beskrivelse av utgiftene som har påløpt.

Sluttrapport og sammendrag

Når prosjektet er gjennomført skal det leveres en sluttrapport og et sammendrag. Sammendraget skal skrives i en egen mal.

Sluttregnskap

Når prosjektet er gjennomført skal et sluttregnskap som viser prosjektets kostnader leveres. Sluttregnskapet skal uten videre kunne sammenlignes med de kostnadskalkylene og den finansieringsplan som lå til grunn for søknaden.

Det skal til enhver tid være mulig å kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene, slik at dette kan kontrolleres av Landbruksdirektoratet eller Riksrevisjonen.

Endringer i prosjektet

Hvis det blir forsinkelser eller endringer i prosjekt- eller finansieringsplan, skal dette meldes til sekretæren for fondet så tidlig som mulig. Man skal oppgi årsak og fremlegge ny fremdriftsplan.

Forslaget til endringene skal godkjennes av sekretæren for fondet.

Tilbakebetaling og avkorting

Hvis det er gjort feil i utbetalinger, ved regelbrudd eller det har blitt gitt feil opplysninger, kan fondet kreve tilbakebetaling og/eller avkorting av tilskuddet.

Tilskuddet kan etter forutgående varsel trekkes tilbake eller reduseres, hvis prosjektet blir avbrutt eller ikke gjennomført etter planen. Tilsvarende kan tilskudd som allerede er utbetalt, kreves tilbake til fondet.

Hvis totalkostnadene for prosjektet blir lavere enn budsjettert i prosjektsøknaden, kan den tildelte tilskuddsrammen reduseres tilsvarende som den prosentvise nedgangen i totalkostnaden.