Til hovedinnhold

Strategi for utviklingsfondet for skogbruket

Vedtatt av styret 15.05.1995, sist revidert 06.12.2012

Utviklingsfondet for skogbruket ble opprettet ved kgl res. av 25.02.1977. Bakgrunnen for opprettelsen av fondet var en avtale mellom Finansdepartementet og Skogbrukets Arbeidsgiverforening om kompensasjon til næringen for opphevelsen av ordningen med refusjon for bensinavgift ved bruk av motorsag.

Fondets inntekter består av statsbevilgninger og renter av fondets kapital.

Fondets formål går fram av fondets vedtekter § 2:

”Fondets midler skal nyttes til fremme av forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt til andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler kan lånes ut til tiltak innen skogbruket”

Fondets midler bør i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål, samt tydelig forankring i skognæringen. Støttebeløpet skal normalt ikke overstige halvparten av prosjektenes totalkostnader. Prosjekter med generell nytte for næringen prioriteres, og det forventes en aktiv resultatformidling fra hvert enkelt prosjekt.

Med utgangspunkt i fondets opprinnelige og langsiktige mål skal fondet bidra til utvikling av det utøvende skogbruket ved å gi støtte til prosjekt som bidrar til videreutvikling og styrking av skogbruket som en rasjonell, økonomisk og bærekraftig næring. Fondet vil prioritere prosjekter som:

  • bidrar til utvikling av nye eller forbedrede driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket - bidrar til bærekraftig bruk av skogarealene
  • tar sikte på å sikre skogbruket kvalifisert arbeidskraft, herunder å ivareta HMS, mangfold og likestilling
  • bidrar til lønnsomhet og kvalitetssikring i næringen
  • fremmer informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging

Fondet er normalt avgrenset til å gjelde prosjekter innenfor verdikjeden fra frø til industritomt.

For å bidra til utvikling av norsk skogbruk kan fondet i begrenset omfang gi stipend til studier i utlandet. Kriteriene for tildeling av utenlandsstipend er beskrevet i ”Retningslinjer for tildeling av stipend til studier i utlandet fra Utviklingsfondet for skogbruket”.