Til hovedinnhold

Vedtekter for utviklingsfondet for skogbruket

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 25. Februar 1977. Med seinere endringer siste gang 4. Desember 2014.

§ 1

Fondets inntekter

Fondets inntekter er:

a) Årlige bevilgninger over statsbudsjettet i henhold til avtale av september 1976 mellom Finansdepartementet og Skogbrukets Arbeidsgiverforening om avløsning av refusjonsordningen for bensinavgift ved bruk av motorsager i skogbruket.

b) Andre beløp som skal godskrives fondet etter Landbruks- og matdepartementets bestemmelse.

c) Renter og andre inntekter av fondets formue.

§ 2

Fondets formål

Fondets midler skal nyttes til fremme av forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt til andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler kan lånes ut til tiltak innen skogbruket.

§ 3

Styret

Fondets midler forvaltes og disponeres av et styre på 5 medlemmer som oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet:

Landbruks- og matdepartementet oppnevner 2 medlemmer med varamedlemmer. De øvrige medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra Norges Skogeierforbund, Skogbrukets landsforening og Norskog.

Styrets leder oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet blant styrets medlemmer. Styrets medlemmer oppnevnes for 4 år. Medlemmene kan reoppnevnes.Styret må være representert med minst 40 % av begge kjønn.Til gyldig styrebeslutning kreves minst 3 stemmer. Ved likt stemmetall er lederens stemme avgjørende.

Landbruks- og matdepartementet kan stille som observatør i styrets møter.

§ 4

Styrevedtak

Styrets vedtak om tilskudd og lån skal rapporteres årlig til Landbruks- og matdepartementet i årsmeldingen fra styret.

Styrets vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for søkeren.

§ 5

Regnskap og revisjon

Fondet dekker selv sine administrasjonskostnader.

Det skal føres regnskap for fondet i samsvar med bestemmelsene i Reglement for økonomistyring i staten. Regnskapet skal føres etter kontantprinsippet. Styret signerer og avlegger årsberetning inkludert årsregnskap etter samme mal som staten for øvrig, og dette oversendes departementet innen 15. mars det påfølgende år

Regnskapet revideres av Riksrevisjonen.

§ 6

Ikrafttreden m.v.

Disse vedtekter trer i kraft fra og med 1. januar 2015.

Vedtektene kan endres av Landbruks- og matdepartementet i samråd med styret