Til hovedinnhold

Mandat for rentemiddelutvalget for skogfond

Mandat for rådgivende utvalg for forvaltning av rentemidler av skogfond.

Bakgrunn

Fastsatt av SLF 10.01.2013.  

Skogeiere skal sette av midler til skogfond ved salg av tømmer. Skogfond er en tvungen fondsavsetning som skal gi skogeiere et bedre grunnlag for å finansiere tiltak med sikte på en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeierne har ikke krav på renter av skogfond. 

Rentene av skogfondet skal brukes til administrasjon av skogfondsordningen, og til å dekke eventuelle tap i samband med innkreving av pliktig innbetaling til skogfondet. Renter som ikke blir brukt til disse formålene, skal brukes til ulike skogbruksformål etter forskrifter fastsatt av departementet. 

Rentemidler trekkes inn for sentral og regional/lokal bruk. Etter forskrift om skogfond skal det være et rådgivende utvalg knyttet til bruken av de sentralt inntrukne rentemidlene og prinsipielle saker knyttet til forvaltningen av rentemidler. I utvalget skal det sitte medlemmer fra skogeierorganisasjonene og skogbruksmyndighetene i fylker og kommuner. 

Oppnevning av utvalget 

Etter delegasjon av forvaltning av sentralt inntrukne rentemidler fra Landbruks- og matdepartementet til Statens landbruksforvaltning, jf. brev av 2.4.2013, oppnevner Statens landbruksforvaltning det rådgivende utvalget. Oppnevning foretas for perioder på to år, første gang 1.1.2014 til 31.12.2015. Ved oppnevning skal det legges vekt på at utvalget settes sammen med hensyn til kjønnsbalanse, geografi, kontinuitet og erfaring. 

Rammer for utvalgets virksomhet 

Følgende forskrifter og regelverk vil ligge til grunn for utvalgets arbeid: 

Lov om skogbruk (skogbrukslova) av 27. mai. 2005 

Forskrift 3. juli 2006 nr. 881 om skogfond o.a. 

Regler for forvaltning av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond. Fastsatt 

av Landbruks- og matdepartementet 31. januar 2008, revidert 2.4.2013. 

Forvaltning av rentemidler fra skogfond - delegasjon til Statens landbruksforvaltning 

(SLF), datert 2.4.2013 

Utvalgets ansvar og oppgaver 

Utvalgets oppgave er ut ifra et næringsaspekt å komme med innspill og råd til Statens landbruksforvaltning om forvaltningen av de sentralt inntrukne rentemidlene av skogfond og prinsipielle saker knytt til forvaltningen av rentemidler. 

Utvalget skal, så langt mulig, gi råd om langsiktige strategier og føringer for forvaltningen av de sentralt inntrukne rentemidlene. Dette kan omfatte opplegg for kunngjøring av midler, kriterier for tildeling av midler, og rapportering og kontroll med bruk av midlene. 

Statens landbruksforvaltning foretar den løpende forvaltningen og tildelingen av midler i tråd med de føringene som utvalget har lagt opp til, og de rammene som ut over dette gis av regelverket og Landbruks- og matdepartementet. 

Statens landbruksforvaltning skal holde utvalget orientert om søknader til midler, vedtak om tildeling av midler og regnskap for bruken av midlene. 

Statens landbruksforvaltning kan be utvalget om råd som gjelder andre elementer av skogfondsordningen. Utvalget kan også på fritt grunnlag komme med synspunkter på og innspill av prinsipiell karakter til regelverk, strategier og organisering av skogfondsordningen. 

Utvalget skal normalt ha et møte i året, fortrinnsvis i løpet av første kvartal, og kan ellers møtes etter behov eller når noen av medlemmene ber om det. Rådet kan ut over dette legge opp til å avklare saker på e-post, ved telefonmøte eller på annen måte når dette er mest formålstjenlig. 

Kostnader ved administrasjon av utvalget dekkes av sentralt inntrukne rentemidler. 

Reiseutgifter for medlemmene dekkes ved behov etter regning etter statens regulativ. 

Utvalget er rådgivende. Det er Landbruksdirektoratet som forvaltningsorgan som har vedtaksmyndighet. 

Andre forhold 

Statens landbruksforvaltning kan etter samråd med utvalget og Landbruks- og matdepartementet justere mandatet for utvalget. 

Fant du det du lette etter?