Til hovedinnhold

Regler for forvaltning av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. januar 2008, revidert 2.4.2013.

1. Innledning

Skogfondsordningen er hjemlet i kapittel 4 i lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbruksloven). Skogfond er en tvungen fondsavsetning som skal gi skogeierne et bedre grunnlag for å finansiere tiltak med sikte på en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Det er gitt nærmere regler om skogfondsordningen i ”Forskrift om skogfond o.a.”, fastsatt 3. juli 2006 (nr. 881).

Disse reglene utdyper skogfondsforskriften og regulerer nærmere oppgaver og ansvar for Statens landbruksforvaltning og fylkesmennene, jf. også punkt. 3.3.3.5. i ”Bestemmelser om økonomistyring i staten” hvor det fremgår at virksomheter som bl.a. forvalter ikke-statlige fond skal fastsette regelverk om budsjett, regnskapsføring og kontrollordninger når slikt regelverk ikke følger av andre bestemmelser.

2. Hensikten med ordningen

Skogfondsordningen er et sentralt virkemiddel i skogpolitikken, som skal sikre langsiktige investeringer i skogbruket og slik sett sikre en bærekraftig forvaltning.

Skogeierne skal ha lett tilgang til informasjon om skogfondsordningen. Skogfondsordningen skal være organisert på en slik måte at den enkelte skogeier raskt får opplysninger om sin egen eiendoms skogfondskonto, og dekning for de utgifter som han eller hun har krav på.

Alle transaksjoner med skogfondsmidler registreres i en database som samlet sett gir viktig informasjon om aktiviteten i norsk skogbruk, samt statistikkmateriale til ulike beslutningsmyndigheter.

3. Finansiering og bruk

Skogfondsordningen finansieres ved innbetalinger til den enkelte skogeiendoms skogfondskonto når skogeierne hogger virke i sin skog. Fylkesmannen krever inn beløpet, og midlene skal spesifiseres på en særskilt fondskonto for hver enkelt skogeiendom, jf. skogfondsforskriften.

Skogfondsmidlene skal finansiere langsiktige investeringer på den enkelte skogeiendom. Det er skattefordel knyttet til skogfondet slik at uttak av midler fra fondet bare blir delvis skattlagt, jf. § 8-2 i ”Forskrift til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven”, fastsatt 19. november 1999 (nr. 1158).

Reglene om innbetaling av skogfond og skogeierens bruk av skogfondsmidlene innebærer at det ikke er mulig for dem som administrerer ordningen å budsjettere for bruken av skogfondsmidlene. Det er således ikke aktuelt å fastsette nærmere regler om budsjettrutiner m.v.

Krav fra skogeiere om utbetaling av skogfondsmidler godkjennes og anvises av kommunen i henhold til forskrifter og regelverk, samt eventuelle utfyllende bestemmelser gitt av Fylkesmannen eller Statens landbruksforvaltning. Fylkesmannen registrerer utbetalingene i et fagsystem og utbetaler via bank.

Innestående skogfond følger eiendommen når den selges eller overdras på annen måte.

4. Plassering av skogfondsmidlene

Skogfondsmidlene skal holdes atskilt fra midler bevilget over statsbudsjettet, og være plassert på rentebærende konto til best mulig rente i bank. Annen plassering enn i bank skal ikke godkjennes. Skogeieren må ha sikkerhet for at midlene kan tas ut og brukes raskt når det er behov for det. De enkelte bankkonti administreres av Fylkesmannen, og må avstemmes med eiendommenes skogfondskonti etter nærmere regler fastsatt av Statens landbruksforvaltning.

5. Renter av innestående skogfondsmidlene

Skogeierne har ikke krav på renter av innestående skogfondsmidler.

Rentene av innestående skogfondsmidler (rentemidlene) skal dekke de utgifter Statens landbruksforvaltning har i forbindelse med forvaltningen av skogfondsordningen, og eventuelle tap knyttet til innkreving av fondsmidlene.

Departementet har, med virkning fra 1.5.2013, delegert ansvar etter Forskrift om skogfond o.a. §§ 14 og 15 til Statens landbruksforvaltning.

Departementet fastsetter rammer for bruken av rentemidler det enkelte år, med utgangspunkt i en tilråding fra SLF, og tildeler eller godkjenner tildeling av rentemidler til SLF.

De formål rentemidlene kan brukes til ut over dette fremgår av § 14 i skogfondsforskriften.

Statens landbruksforvaltning skal i kontakt med departementet oppnevne et rådgivende utvalg for bruk av rentemidler, og utforme mandat og retningslinjer for utvalgets virksomhet i samråd med skogeiernes organisasjoner. Mandatet og retningslinjene for utvalget forutsettes forelagt departementet.

Rentemidlene skal plasseres i bank under tilsvarende forutsetninger som skogfondsmidlene

6. Ansvar og myndighet

Fylkesmannen er ansvarlig for å framstille revidert regnskap for avsetning og bruk av skogfondsmidlene i sitt fylke, herunder også regnskap for rentene av fondet. Fylkesmannen har videre ansvaret for plassering av midlene, jfr. punkt 4, og for korrekte utbetalingsrutiner.

Statens landbruksforvaltning skal forvalte skogfondsordningen, herunder rentemidlene etter gjeldende regelverk, og er herunder ansvarlig for å etablere og vedlikeholde fagsystem som gir nødvendig regnskapsmessig kontroll og statistisk spesifikasjon av skogfondsforvaltningen på eiendomsnivå, kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå.

Statens landbruksforvaltning er overordnet fylkesmennene og kontaktledd for disse når det gjelder regnskapsføringen for innestående skogfond og rentemidlene, og for skogfaglige og juridiske spørsmål knyttet til skogfondsordningen. Statens landbruksforvaltning kan fastsette utfyllende bestemmelser om bl.a. regnskap og revisjon.

Nærmere om ansvar og myndighet kan være gitt i de årlige tildelingsbrev til Statens landbruksforvaltning.

Statens landbruksforvaltning har ansvaret for hvordan rentene av skogfondsmidlene (rentemidlene) brukes, og godkjenner budsjettene for fylkesinntrukne rentemidler. Fylkesmennene godkjenner budsjettene for kommunenes bruk av rentemidler.

7. Rapportering, regnskapsføring og kontroll

Statens landbruksforvaltning skal sørge for at fylkesmennene hvert år avgir et revisorbekreftet regnskap for innbetalingen og bruken av skogfondsmidler og rentemidler, sammen med nødvendig statistisk materiale.

Statens landbruksforvaltning skal sørge for regnskapsføring og revisjon av de sentralt inntrukne rentemidlene.

Statens landbruksforvaltning skal samordne regnskapene og statistikkmaterialet i en landsoversikt som innen utgangen av mars måned hvert år oversendes til Landbruks- og matdepartementet.

I Statens landbruksforvaltnings årsrapport, del 2, skal skogfondsordningen omtales.

8. Ikrafttredelse

Disse regler trer i kraft straks.

Fant du det du lette etter?