Til hovedinnhold

Utfyllende bestemmelser om regnskap og revisjon av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond

Fastsatt av Landbruksdirektoratet den 08.11.2016, med hjemmel i regler for forvaltning av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 31. januar 2008, revidert 2. april 2013.

Rundskriv erstatter: Retningslinjer for revisjon av skogavgiftsregnskapet, fastsatt av Landbruksdepartementet den 13. 09.1993

Vår dato: 08.11.2016. Vår referanse: 16/1-33.

Innledning

Skogfondsordningen er hjemlet i kapittel 4 i lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbruksloven). Skogfond er en tvungen fondsavsetning som skal gi skogeierne et bedre grunnlag for å finansiere tiltak med sikte på en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Det er gitt nærmere regler om skogfondsordningen i Forskrift om skogfond o.a., fastsatt 3. juli 2006 (nr. 881). Landbruks- og matdepartementet har gitt nærmere regler for forvaltningen av ordningen i Regler for forvaltning av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond, fastsatt 31. januar 2008, revidert 2. april 2013. I henhold til disse reglene kan Landbruksdirektoratet fastsette utfyllende bestemmelser om blant annet regnskap og revisjon. Disse bestemmelsene beskriver hvilke utfyllende krav som stilles til det regnskapet som skal avlegges og hvilke krav som stilles til revisjon av dette.

Regelverk som gjelder for ordningene

Følgende lover, forskrifter og regler gjelder for ordningene:

 • Lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbruksloven).
 • Forskrift om skogfond o.a., fastsatt 3. juli 2006 (nr. 881) (forskriften).
 • Regler for forvaltning av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond, fastsatt 31. januar 2008, revidert 2.4.2013.
 • Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003.
 • Årlig brev fra Landbruksdirektoratet til fylkesmennene om budsjettering og inntrekking av rentemidler.
 • Lov av 15. jan 1999 nr. 21 om revisjon og revisorer (revisorloven).

Regelverket er tilgjengelig på www.landbruksdirektoratet.no.

Krav til regnskapet

Fylkesmannen skal avlegge årsregnskap.

Kravet til hva dette skal inneholde, er beskrevet nedenfor. Regnskapet skal inneholde følgende tre oppstillinger:

 • Balanseregnskap
 • Skogfondsregnskap 
 • Rentemiddelregnskap

Regnskapet skal være ført etter kontantprinsippet med de unntak som er nevnt nedenfor. Dette skal fremgå av en egen prinsippnote til regnskapet.

Regnskapet skal være daterte og signerte av landbruksdirektøren hos Fylkesmannen.

Balanseregnskap

Skogfond og rentemidler er plassert på bankkonti som disponeres av Fylkesmannen. Oppstillingen skal vise bankbeholdningen per 31/12 fordelt på:

 • Skogfondskonti
 • Rentemiddelkonti
 • Prosjektkonti, fordelt på
  • utestående krav om innbetaling av skogfond fra kjøper
  • bundne rentemidler avsatt til fremtidige prosjekter eller utbetalinger

Tallene i oppstillingen skal vise sum per kommune.

Skogfond

Skogfondsregnskapet skal vise:

 • inngående balanse
 • årets bevegelser spesifisert på
  • innbetalt skogfond
  • innbetalt tilskudd
  • utbetalte skogfond fordelt på formålsgrupper, frigitt og tilbakebetalt
 • utgående balanse

Tallene i oppstillingen skal vise sum per kommune.

Tidspunktene for innbetalinger og utbetalinger er angitt nedenfor:

 • Når kjøper har rapportert trukket skogfond iht. forskriftens § 8, første ledd, skal dette bokføres den enkelte skogfondskonto. Samtidig reskontroføres kravet mot kjøper. Reskontro gjøres opp mot bank når kjøper har betalt. Det er normalt at det er slike utestående fordringer ved årsskiftet. Det skal opplyses om utestående fordringer i en note.
 • Tilskudd til de samme formålene som skogfond kan brukes til, skal være innbetalt når tilskuddet er godskrevet hos Fylkesmannen.
 • Refusjonskrav fra skogeier skal behandles og bokføres og utbetales, eller eventuelt avvises, når kommunen har mottatt dette, jf. forskriftens §§ 11 og 12.
 • Skogfond som er innbetalt på eiendommer under 10 da, jf. forskriftens § 13, første ledd, feilinnbetalt skogfond eller innestående skogfond for skog som blir omdisponert til et annet formål enn skogproduksjon, jf. forskriftens § 13, andre ledd, skal utbetales med en gang.
 • Søknad fra skogeier om å få frigitt skogfond iht. forskriftens § 13, tredje ledd, skal behandles på samme måte som refusjonskrav. 

Det skal opplyses om i noter til regnskapet eventuelle avvik mellom tidspunktene for innbetalinger og utbetalinger og det som faktisk er bokført.

Rentemidler

Rentemiddelregnskapet er en oppstilling over kommunenes rentemiddelkonti og fylkets rentemiddelkonto. Regnskapet skal vise:

 • inngående balanse som er summen av rentemiddel- og prosjektkonti for bundne rentemidler.
 • bevegelsen spesifisert på de forskjellige regnskapspostene for inntekter, overføringer og utbetalinger.
 • utgående balanse som er summen av rentemiddel- og prosjektkonti.

I bevegelsen inngår overføringer til og fra prosjektkonti. Eventuelle avsetninger av rentemidler til prosjektkonti skal inngå i regnskapet. Flere kommuner kan ha felles rentemiddelkonto. Alle tall skal være sum per rentemiddelkonto.

 • Tidspunktene for inntekter og utgifter er angitt nedenfor:
 • Alle inntekter skal bokføres det året inntjeningen har skjedd.
 • Alle overføringer skal bokføres det året overføringen gjelder.
 • Alle kostnader skal bokføres det året prosjektet eller tiltaket gjelder.
 • Rentemidler som settes av til konkrete, reelle prosjekter som skal utbetales et senere år, skal bokføres slik at disse regnskapsmessig vises som bundne midler. Dette skal fange opp avsettinger som ellers ikke går frem av årsregnskapet og den årlige ordinære budsjetteringen. Avsettingen skal godkjennes av den som godkjenner rentemiddelbudsjettet. Midlene overføres til egne prosjektkonti når de settes av. Når midlene skal utbetales, overføres midlene tilbake til rentemiddelkontoen og utbetales herifra og bokføres på den aktuelle regnskapspost.

Det skal opplyses om i noter til regnskapet eventuelle avvik mellom tidspunktene for inntekter og utgifter og det som faktisk er bokført.

Krav til revisjon

Fylkesmannen skal sørge for å inngå avtale med revisor om årlig revisjon av regnskapet. Revisor skal være godkjent som registrert eller statsautorisert revisor i henhold til revisorloven. Nedenfor er det angitt hvilke minimumskrav som stilles til revisjon.

Revisjonsstandard

Revisor skal gjennomføre revisjon av skogfonds- og rentemiddelregnskapet som beskrevet ovenfor, i samsvar med gjeldende standarder og god revisjonsskikk. Revisjonsberetning avgis basert på ISA 805 - Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger. Det skal avlegges én samlet revisjonsberetning.

Revisjonshandlinger

I tillegg til dette skal revisor som minimum gjennomføre nærmere spesifiserte handlinger og avgi en erklæring i henhold til ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandlinger.

Følgende handlinger er obligatoriske:

 • Det skal foretas årlig gjennomgang av rutiner hos Fylkesmannen.
  • Innhente gjeldende regler for saksprosedyrer og påse at Fylkesmannen følger disse.
  • Innhentet oversikt som viser personer og tilgangsnivå til ØKS.
  • Innhente bankfullmakter og se at ingen har disposisjonsrett på bankkonti alene (alenefullmakt), herunder se om utbetalinger via nettbank er godkjent av to personer.
  • Se om det er forhold med ØKS eller andre ting som ikke fungerer tilfredsstillende.
 • Basert på en vurdering av aktivitet og risiko i den enkelte kommune, skal Fylkesmannen i samråd med revisor hvert år plukke ut kommuner som skal kontrolleres. Etter kommunebesøk skal revisor rapportere i form av brev til de besøkte kommuner, samt oppsummering til Fylkesmannen. Kommunebesøkene bør rulleres på en slik måte at alle kommunene har revisjon med 4-8 års mellomrom.
  • Innhente gjeldende regler for saksprosedyrer og påse at kommunen følger disse. o Innhente oversikt over hvem som har tilgang til å anvise i WebSkas.
  • Kontrollere utvalgte transaksjoner for skogfond og se om refusjonskrav fra skogeier er signert.
  • Forespørre om skogbrukssjefen selv eier skog i kommunen eller om kommunen står som eier av skog, og i så fall se på hvilke rutiner som er opprettet i forbindelse med utbetalinger fra denne kontoen.
  • Innhentet følgende kontrollister og se om kommunen har behandlet eventuelle avvik på disse:
   • avvik på kontrolliste for tilskudd i saldo
   • avvik på kontrolliste for avsatt skogfondsats
   • avvik på kontrolliste over negative skogfondsaldoer
  • Kontrollere utvalgte transaksjoner for rentemidler og se om disse blir benyttet til godkjente formål, samt at det for turer med videre foreligger dokumentasjon av faglig innhold i form av program eller lignende.

Fylkesmannen kan avtale egne kontrollhandlinger ut over dette.

Hvem skal revisjonsberetningen utstedes til

Revisjonsberetningen og all annen rapportering skal utstedes til Fylkesmannen så fremt ikke annet er oppgitt. Fylkesmannen er ansvarlig for å sende kopi av revisjonsberetning, kopi av oppsummering fra kommunebesøkene og eventuell annen relevant informasjon til Landbruksdirektoratet.

Frist for revisjon

Frist for å ferdigstille revisjon er innen utgangen av juni året etter regnskapsåret.

Revisjonskostnader

Revisjonskostnadene er administrasjon av skogfondsordningen og skal betales av rentemidlene.

Ikrafttredelse med mer

Disse reglene trer i kraft straks med virkning for regnskapsåret 2016. Samtidig oppheves Retningslinjer for revisjon av skogavgiftsregnskapet, fastsatt av Landbruksdepartementet den 13. september 1993.

Med hilsen for Landbruksdirektoratet

Per Guldbrand Solli

seksjonssjef

Rune Nordrum

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur.

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?