Til hovedinnhold

Midler til utredninger og forprosjekt i 2025

Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for FoU-midler over jordbruksavtalen (JA) lyser ut midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2025.

20

sep

Husk Søknadsfristen

Digitalt skjema
  • En utredning skal belyse problemstillinger på et gitt område, skissere og vurdere mulige tiltak, samt peke på forutsetninger for og konsekvenser av utredningens anbefaling.
  • Et forprosjekt skal løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og /eller gjennomføre et forsknings- eller innovasjonsprosjekt. Resultatene av forprosjektet er nødvendig som grunnlag for det videre prosjektet. Søker skal angi hvilket forskningsprosjekt forprosjektet er tenkt å lede til.

Innvilgningsramme

Det er satt av inntil 22 mill. kroner til utredninger og forprosjekter i denne utlysningen. Utlyst beløp er kun et anslag over tilgjengelige midler.

Prosjektstørrelse og omfang

  • Tilskudd inntil 750 000 kroner per prosjekt
  • Varighet: 1-2 år

Det er ikke krav om brukerfinansiering eller annen tilleggsfinansiering, men andre finansieringskilder kan styrke søknaden.

Hvem kan søke?

Nærings- og FoU-miljøer som bidrar til å oppnå landbrukspolitikkens målsetninger for jordbruk og matindustri kan søke om midler:

  • utrednings- og forskningsvirksomheter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • andre foretak

Ønsker du å søke – delta på søkerwebinar

Vi arrangerer webinar for søkere torsdag 22. august kl. 10-11. Webinaret vil foregå på Teams, der vi vil gå gjennom utlysningen og utfylling av søknadsskjema. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Program
Kl. 13:00 Introduksjon
Kl. 13:05

Om ordningene og årets utlysning av midler til utredninger og forprosjekter

Kl. 13:15Gjennomgang av søknadsskjema
Kl. 13:40Spørsmålsrunde
Kl. 14:00Slutt

Påmelding

Frist for å melde seg på webinaret er tirsdag 20. august Meld deg på ved å fylle ut nettskjema

Søknadsfrist 

Fredag 20. september 2024 kl.13:00. 

Prioriteringer i årets jordbruksoppgjør:

Klima

Det er behov for tiltak som kan bidra til reduksjon av klimagassutslippene i jordbruket. 
Det er særlig behov for kunnskapsutvikling som kan gi raskere reduksjon i klimagassutslipp fra husdyrproduksjon, særlig knyttet til avlsarbeid.

Bærekraftige matsystemer og bærekraftig fôr basert på norske ressurser

Forskning på bærekraftige matsystemer og bærekraftig fôr basert på norske ressurser, herunder også insekter til fôr og gjødsel, prioriteres. Forskning og kunnskapsutvikling som bidrar til økt selvforsyningsgrad og bedre ressursutnyttelse, er særlig relevant. Dette følger opp prioriteringer i Meld. St. 11 (2023–2024) og det målrettede samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr.

Se nærmere omtale i Prop. 105 S (2023-2024) under kapittel 7.2.6. 

Det er i tillegg ønskelig med utredninger og forprosjekter som bidrar til:

Lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i landbruk og matindustri

Bærekraftig matproduksjon, i tråd med FNs bærekraftsmål, omfatter både økonomi, sosiale forhold og miljø- og klimahensyn. Det er ønskelig med prosjekter som tar for seg ulike problemstillinger og løsninger som kan gjøre norsk landbruk og matindustri mer bærekraftig, fra primærledd til forbruker, herunder også klimaløsninger og -tilpasninger i hele verdikjeden.

Økt konkurransekraft

Økt konkurransekraft i verdikjeden for norsk mat og drikke er et viktig mål. Utvikling av nye løsninger gjennom digitalisering, nye produkter, teknologier og forretningsmodeller, samt effektive distribusjons- og omsetningskanaler er faktorer som er med og sikrer dette. 

Vekst og innovasjon innen korn og grønt

Både innen korn- og grøntproduksjon er det et stort potensial for økt produksjon med mål om større norskandel og økt selvforsyning, i tråd med politiske føringer. Det er derfor særlig ønskelig med forprosjekter som kan bidra til ny forskning for økt innovasjon og vekst i disse sektorene.

Trygg mat og sunt kosthold

Norsk landbruk og matindustri skal sikre forbrukerne trygg mat og drikke. God dyre- og plantehelse og god dyrevelferd, herunder redusert bruk av medisiner og plantevernmidler, er viktige forutsetninger for dette. Videre trengs det økt kunnskap om ulike risikofaktorer i alle ledd i verdikjeden og hvordan redusere disse. 

Matbransjen har i samarbeid med helsemyndighetene en intensjonsavtale for et sunnere kosthold (2022-2025), der formålet er å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Av målsetninger som er relevante for denne utlysningen er redusert inntak av salt, tilsatt sukker og mettet fett, samt mål om et økt forbruk av grønnsaker, frukt, bær og grove kornprodukter. 

Prosjekter som svarer til kunnskapsbehov i og støtter opp om følgende strategier: 
Regjeringens strategi for Matnasjonen Norge (2021)
Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi (2021)
Nasjonal pollinatorstrategi «Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt» (2018) 
Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (2018-2030)  

Krav til prosjektet

Alle prosjekter skal være tilpasset norske forhold. 
For prosjekter hvor problemstillingene involverer aktører både fra havbrukssektoren og landbruket, er det et krav at næringsaktører fra den jordbruksbaserte verdikjeden er betydelig involvert. 

Prosjektmidlene kan ikke gå til å dekke utgifter til utarbeiding av søknad om forskningsprosjekt. Andre krav til søknaden går fram av søknadsskjemaet og informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist.

Behandling av søknader

Søknader styrebehandles 29. oktober 2024. Søkere vil få svar kort tid etter dette.
 

Viktige datoer

20

sep

Søknadsfrist:

Fredag 20. september 2024 kl.13:00.

29

okt

Behandling av søknader

Søknader styrebehandles 29. oktober 2024. Søkere vil få svar kort tid etter dette.

Fant du det du lette etter?