Til hovedinnhold

Utlysning av midler til genressurstiltak for 2024

Landbruksdirektoratet lyser med dette ut tilskuddsmidler til genressurstiltak med søknadsfrist 1. februar 2024.

01

feb

Husk Søknadsfristen

Logg inn/skjema

Det er ca. 6,8 millioner kroner i tilskuddsmidler til disposisjon i 2024. Landbruksdirektoratet tar forbehold om endringer i økonomisk rammen i statsbudsjettet for 2024. 

Hva tilskudd kan tildeles til og vurderingskriteriene er bestemt i forskrift om tilskudd til genressurstiltak §§ 2 og 4

Landbruksdirektoratet tar sikte på å behandle søknadene i løpet av første halvår 2024. Søknad om tilskudd skal sendes på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.  

Det henvises til Landbruksdirektoratet sine nettsider, hvor maler for driftsbeskrivelse og prosjektbeskrivelse ligger tilgjengelig. Maler for prosjektbeskrivelse og driftsbeskrivelse er fastsatte søknadsskjema i tråd med forskriften § 3. Søker er ansvarlig for at fullstendig søknad med relevante vedlegg kommer inn til Landbruksdirektoratet innen fristen. 

Ufullstendige søknader kan bli avvist. 

Prosjekter Landbruksdirektoratet prioriterer 

Aktiviteter og prosjekter som støtter opp om mål og strategiske grep i den nasjonale strategien for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk vil bli prioritert som f.eks.: 

  • Langsiktig sikring av de nasjonale genetiske ressursene 
  • Bevaring og økt mangfold av de nasjonale genetiske ressursene 
  • Sikring av tilgang til de nasjonale bevaringsverdige genetiske ressursene i tråd med internasjonale og nasjonale standarder og retningslinjer 
  • Tiltak som stimulerer til økt bruk og næringsutvikling av de nasjonale genetiske ressursene 
  • Tiltak som bidrar til økt kunnskap ved kartlegging, karakterisering og registrering av de nasjonale genetiske ressurser 
  • Tiltak som styrker fagkompetansen om genetiske ressurser hos planter, husdyr og skogtrær 
  • Gjennomgå bevaringssystemene med sikte på en helhetlig plan for organisering, finansiering og back-up-løsninger. 

Landbruksdirektoratet vil for øvrig prioritere tiltak som; 

  • er i samsvar med faglig samarbeidsavtale mellom søker og Norsk genressurssenter 
  • har kostnader som står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt 
  • inngår i målrettet og langsiktig arbeid 
  • når ut til flere grupper av aktører. 

Handlingsplanene skrevet av NIBIO Norsk Genressurssenter for perioden 2021-2025 er retningsgivende for vurdering av tiltak som finansieres av Landbruksdirektoratets Tilskudd til genressurstiltak. 

Viktige datoer

01

feb

Søknadsfrist

1. februar 2024

Fant du det du lette etter?