Fjellova gir regler for bruk av statsallmenningene. Loven regulerer visse rettsforhold for statsallmenningen, øvrige regler er gitt i statsallmenningsloven. Staten, ved Statskog, er grunneier i statsallmenningene. Innbyggere i bygda som statsallmenningene tilhører har allmenningsrett. Jordbrukets bruksrettigheter, som beite og seter, forvaltes av fjellstyrene etter fjelloven og seterforskriften. Vedtak fattet av de lokale fjellstyrene i medhold av fjellova, unntatt kap. XI og XII, kan påklages til Landbruksdirektoratet.

Når det gjelder bruksretter knyttet til en eiendom er utgangspunktet at denne bare kan skje i tilknytning til driften av eiendommen som en jordbrukseiendom.

Vedtak i klagesaker