Kort om odelsretten

Odelsretten er en rett til å løse inn en odelseiendom i en bestemt rekkefølge (odelsprioritet), altså en fortrinnsrett til å erverve en landbrukseiendom.

Det er odelsrett på eiendommen når

  • eiendommen er odelsjord  
  • det finnes personer som har odelsrett 

Nedenfor står det forklart hva som skal til for at en eiendom er odelsjord og hvilke personer som har odelsrett.  

Den som har odelsrett, kan innen seks måneder etter at ny eier overtok eiendommen, stevne ny eier for å få eiendommen overdratt til seg. Dette kalles å reise en løsningssak, og saken foregår og løses i tingrettene.  

Odelsretten gjelder retten til å

  • erverve en eiendom etter odelsprioritet  
  • kreve odelsgården tilbake når gården blir solgt ut av slekta  
  • kreve overtakelse hvis noen med dårligere odelsprioritet overtar gården  

Ofte skjer overtakelse av odelseiendom etter avtale i forbindelse med et generasjonsskifte. Eieren står likevel fritt til å selge til hvem han vil. Dersom odelseiendommen er solgt til noen med dårligere odelsprioritet eller uten odelsrett, må den som krever eiendommen løst på odel, gå til odelsløsningssak ved tingretten der eiendommen ligger. 

Eieren har ingen opplysningsplikt overfor den med odelsrett

Dette innebærer at eieren av en odelsgård kan selge den uten å informere de med odelsrett. Om eiendommen blir solgt, er noe den med odelsrett må følge med på selv, gjennom eksempelvis jevnlig å kontakte Kartverket med spørsmål om endringer i eierforholdene på eiendommen.

Det finnes ikke et odelsregister

Hvem som har odelsrett, og hvilke eiendommer det eventuelt hviler odelsrett på, avgjøres av lovbestemmelser i odelsloven. Offentlige myndigheter fører ikke oversikt over hvem som har odelsrett. Nedenfor står det forklart hva som er en odelseiendom og hvem som har odelsrett.

Når kan jeg bruke odelsretten min?

Når en odelseiendom har blitt overdratt til ny eier som sitter med tinglyst hjemmel til eiendommen. Den nye eieren må være uten odelsrett eller ha dårligere prioritet enn deg for at du kan vinne frem. For å bruke odelsretten din, må du anlegge søksmål ved den tingretten eiendommen hører til. Søksmålet må fremmes inne seks måneder etter at ny eier har fått tinglyst hjemmel til eiendommen.

Ved arv, regnes seksmånedersfristen fra det tidspunktet ny eier har fått tinglyst full hjemmel til eiendommen.

Saksøkte skal være ny eier. Du som odelsløser er saksøker. Når du går til løsningssak, må du være klar over at du forplikter deg til å overta odelseiendommen til den taksten som retten setter. 

Landbruksdirektoratet kan ikke veilede på det som gjelder rettsprosessen direkte. Ta derfor eventuelt kontakt med tingretten eiendommen hører til, eller en advokat eller rettshjelper.

Åsetesrett

Åsetesretten er en rettighet som gir livsarvinger (barn og barnebarn) rett til å få utlagt en odelseiendom til seg i forbindelse med arveskiftet.

Åsetesretten gjelder retten til å

  • erverve en eiendom etter prioritet mellom livsarvinger ved dødsboskifte

Ved krav om åsetesrett i forbindelse med arveskifte, må den som krever overtakelse ved åsete, gå til odelsløsningssak ved tingretten der eiendommen ligger.