Til hovedinnhold

Retningslinjer for fastsetting av omregningsfaktorer i prisutjevningsordningen for melk

Fastsatt av Landbruksdirektoratet 21. juni 2016.

Retningslinjene er fastsatt med hjemmel i forskrift om prisutjevningsordningen for melk av 29.06.2007 nr. 832 (prisutjevningsforskriften) § 10 første ledd. Retningslinjene gjelder grunnlaget for fastsetting av omregningsfaktorer som skal benyttes ved beregning av avgiftspliktig og tilskuddsberettiget kvanta melkeråvarer etter §§ 4 og 5 i prisutjevningsforskriften. Retningslinjene er ikke ment å være uttømmende.

1) Definisjoner

a) Med råvare forstås i disse retningslinjene melkeråvare som kommer inn under prisutjevningsordningen for melk, dvs. helmelk av ku og geit (kumelk, geitemelk), samt produksjonsfløte, myse og kjernemelk basert på kumelk som råvare.

b) For produkter definert innenfor prisgruppene i prisutjevningsforskriften, vil omregningsfaktor forstås som beregnet liter anvendt ku-og/eller geitemelk bak kilo eller liter produsert melkeprodukt.

c) For produkter definert innenfor biproduktgruppene i prisutjevningsforskriften, vil omregningsfaktor forstås som beregnet liter anvendt produksjonsfløte, myse eller kjernemelk med kumelk som råvare bak kilo eller liter solgt, evt. produsert melkeprodukt.

d) Produksjonsfløte er fløte med 38 prosent melkefettinnhold basert på kumelk som råvare.

e) Det er lagt til grunn myse fra produksjon av gaudaostype som grunnlag i omregningsfaktorene for myse anvendt til mysoster

f) Det er lagt til grunn kjernemelk fra produksjonen av smør som grunnlag for omregningsfaktorene for kjernemelk anvendt i melkeprodukter

2) Normtall knyttet til råvarer og komponenter av råvarer som inngår i omregningsfaktorene

Råvare Melkefett, pst Fettfritt tørrstoff, pst Tetthet, kg/liter
Kumelk 4,24 8,88 1,0305
Produksjonsfløte, ku 38,0 5,70 0,9910
Skummet melk, ku 0,07 9,18 1,0350
Myse 0,30 6,73 1,0250
Kjernemelk      
Geitemelk 4,18 8,44 1,0281
Fløte, geit 38,0 5,43 0,9904
Skummet melk, geit 0,07 8,75 1,0322

 

3) Svinn som inngår i omregningsfaktorene

  • Svinn ved fremstilling av skummet melk: 0,25 prosent
  • Svinn ved fremstilling av produksjonsfløte: 0,25 prosent
  • Svinn ved produksjon og salg av melkeprodukter varierer fra produkt til produkt, men disse fastsettes fortrinnsvis slik at samme type produkter har samme normerte svinnprosent uavhengig av hvilket meieriselskap som produserer produktet. Landbruksdirektoratet kan avvike fra normerte svinnprosenter i tilfeller hvor disse virker 2 urimelig, og kan i slike tilfeller bl.a. legge til grunn opplysninger om dokumentert forbruk og svinn av melkeråvarer ved produksjon og salg av de melkeproduktene dette gjelder.

4) Omregningsfaktorer for melk

Omregningsfaktorer for melk omfatter produktgruppene 1 – 7, jf. prisutjevningsforskriften § 4.

a) Produktgruppe 1, 2 og 3 Produktgruppene 1,2 og 3 omfatter produktgruppene sure smakssatte flytende melkeprodukter, ikke smakssatte flytende melkeprodukter og søte smaksatte flytende melkeprodukter

b) Produktgruppe 4 og 5 Produktgruppene 4 og 5 omfatter produktgruppene ferske oster unntatt mysoster og modnede oster og mysoster

c) Produktgruppe 6 Produktgruppe 6 omfatter geitemelksprodukter

d) Produktgruppe 7 Produktgruppe 7 omfatter tørrmelk og kasein

  • For produktgruppe 1, 2, 3, 4, 5 og 7 skal omregningsfaktoren fastsettes ut i fra totalt innhold beregnet liter kumelk i produktet
  • For produktgruppe 6 skal omregningsfaktoren fastsettes ut i fra totalt innhold beregnet liter geitemelk i produktet

Omregningsfaktorer for melk skal benyttes i forbindelse med meieriselskapenes rapportering i prisgrupper tilhørende produktgruppene 1 – 7.

5) Omregningsfaktorer for fløte

Omregningsfaktorer for fløte omfatter biproduktgruppene 1 – 3, jf. prisutjevningsforskriften § 5.

a) Biproduktgruppe 1

Biproduktgruppe 1 omfatter flytende melkeprodukter omsatt i dagligvaremarkedet og hvor melkedelen av produktet har høyere fettinnhold enn helmelk (kremfløteprodukter). Biproduktgruppe 1 omfatter produkter som også inngår i prisutjevningsordningens prisgrupper 1, 2 og 3 samt rene kremfløteprodukter med fettinnhold på 38 prosent fett.

  • For flytende melkeprodukter hvor fettinnholdet i melkedelen av produktet ligger over helmelk, men er lavere enn 10 prosent skal omregningsfaktoren for fløte fastsettes ut i fra beregnet tilført liter produksjonsfløte ut over helmelk i produktet.
  • For flytende melkeprodukter hvor fettinnholdet i melkedelen av produktet er på 10 prosent eller høyere, skal omregningsfaktoren for fløte fastsettes ut i fra totalt innhold beregnet liter produksjonsfløte i produktet.

b) Biproduktgruppe 2 og 3

Biproduktgruppe 2 omfatter smørprodukter omsatt i dagligvaremarkedet og biproduktgruppe 3 omfatter følgende produkter omsatt i industrimarkedet: Smørprodukter, blandingsprodukter av melkefett og annet fett, melkeprodukter med fettinnhold i prisgruppe 7, melkeprodukter med fettinnhold for fremstilling av iskremprodukter.

  • Omregningsfaktoren fastsettes ut i fra totalt innhold beregnet liter produksjonsfløte i produktet

Omregningsfaktorer for fløte skal benyttes i forbindelse med meieriselskapenes rapportering i biproduktgruppene 1 – 3.

6) Omregningsfaktorer for myse

Omregningsfaktorer for myse omfatter biproduktgruppene 4 og 5, jf. prisutjevningsforskriften § 5.

Biproduktgruppe 4 er mysoster omsatt i dagligvaremarkedet og biproduktgruppe 5 er mysoster omsatt i industrimarkedet.

  • Omregningsfaktoren fastsettes ut i fra totalt innhold beregnet liter myse av kumelk i produktet

Omregningsfaktorer for myse skal benyttes i forbindelse med meieriselskapenes rapportering i biproduktgruppene 4 og 5.

7) Omregningsfaktorer for kjernemelk

Omregningsfaktorer for kjernemelk omfatter biproduktgruppe 6, jf. prisutjevningsforskriften § 5.

Biproduktgruppe 6 omfatter melkeprodukter hvor kjernemelk inngår.

  • Omregningsfaktoren fastsettes ut i fra totalt innhold beregnet liter kjernemelk av kumelk i produktet

Omregningsfaktorene for kjernemelk skal benyttes i forbindelse med meieriselskapenes rapportering i biproduktgruppe 6.

8) Nærmere om fastsettelse av omregningsfaktorer og innplassering av melkeprodukter i pris- og biproduktgrupper

Landbruksdirektoratet fastsetter de omregningsfaktorene som meieriselskapene skal benytte ved rapportering til Landbruksdirektoratet for alle melkeproduktene som omfattes av prisutjevningsforskriften.

Omregningsfaktorene fastsettes ut i fra disse retningslinjene og basert på opplysninger fra meieriselskapene om melkeproduktene, bl.a. innhold av melkefett, melketørrstoff og ikke melkebaserte tilsetninger. Landbruksdirektoratet fastsetter videre hvilken produktkategori produktet tilhører.

9) Iverksetting

Disse bestemmelsene trer i kraft fra og med 1. juli 2016.