Om sikkerhetsmekanismene

Forutsetninger og rammer og å øke tollsatser, er angitt av sikkerhetsmekanismene til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland (GSP).

Landbruksdirektoratet overvåker derfor importen av landbruksvarer. WTO-sikkerhetsmekanismen har blitt utløst én gang, og GSP-sikkerhetsmekanismen har aldri vært utløst.

WTO-sikkerhetsmekanismen

WTO-sikkerhetsmekanismen gir Landbruksdirektoratet myndighet til å iverksette beskyttelsestoll, det vil si en økt tollsats utover ordinære tollsatser. En betydelig økning i import sammenlignet med historisk import gir grunnlag for utløsning av mekanismen.

WTO-sikkerhetsmekanismen er hjemlet i forskrift 17. desember 1998 nr. 1448 om økning i tariffmessig toll - beskyttelsestoll - på landbruksvarer (forskrift om beskyttelsestoll)

Iverksettelse av tiltak

§ 5 i forskrift om beskyttelsestoll presiserer når Landbruksdirektoratet kan ilegge volumbasert beskyttelsestoll:

  • når importvolumet for et produkt i inneværende kalenderår (årets import) er 125 prosent eller mer av gjennomsnittlig import av et produkt i de siste tre år, slik den framkommer i Statistisk sentralbyrås importstatistikk (historisk import), eller
  • når årets import er 110 prosent eller mer av historisk import, og markedsadgangen for et produkt er større enn 10 prosent men mindre enn eller lik 30 prosent, eller
  • når årets import er 105 prosent eller mer av historisk import, og markedsadgangen for et produkt er større enn 30 prosent. 

Selv om vilkårene for utløsning WTO-sikkerhetsmekanismen er oppfylt er det også en forutsetning for å utløse mekanismen at importen medfører vesentlig markedsforstyrrelse eller fare for vesentlig markedsforstyrrelse.

Det finnes enkelte unntak der beskyttelsestollen ikke kan ilegges. 

Fastsettelse av beskyttelsestoll

Når det fattes vedtak om beskyttelsestoll skal Landbruksdirektoratet umiddelbart kunngjøre dette gjennom rundskriv, jf. § 9. Dette rundskrivet skal inneholde opplysninger om størrelsen på beskyttelsestollen og perioden vedtaket gjelder for. Videre presiserer forskriften at det skal gå minst 2 virkedager fra vedtaket om iverksettelse av beskyttelsestoll fattes og til det blir iverksatt.

Volumbasert beskyttelsestoll kan ikke overstige en tredjedel av den ordinære tollsatsen som gjelder for det året tiltaket ble truffet for, og kan ikke ilegges utover kalenderåret beskyttelsestollen blir iverksatt.

GSP-sikkerhetsmekanismen

GSP-sikkerhetsmekanismen gjelder import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av den norske ordningen for generelle tollpreferanser (GSP-ordningen). GSP-sikkerhetsmekanismen gjelder import innenfor GSP-ordningen der det oppstår eller er fare for «vesentlig markedsforstyrrelse». Her skal Landbruksdirektoratet sende et begrunnet forslag om hel eller delvis opphevelse av preferansetollbehandlingen til Landbruks- og matdepartementet. Departementet avgjør deretter om sikkerhetstiltak skal iverksettes.

Formålet med GSP-sikkerhetsmekanismen er å unngå innenlandske markedsforstyrrelser forårsaket av preferansetollbehandling ved import av varer innenfor GSP-ordningen, samtidig som den ivaretar målsetningen om å legge til rette for økt import fra utviklingslandene.

GSP-sikkerhetsmekanismen er hjemlet i forskrift 7. mars 2008 nr. 228 om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (forskrift om GSP ved import fra u-land).

Iverksettelse av tiltak

Tiltaket skal anvendes likt overfor alle utviklingsland omfattet av GSP-ordningen, men land som er omfattet av nulltollordningen innenfor GSP-ordningen kan unntas fra tiltaket. Tiltakets varighet skal begrenses til det som er nødvendig for å fjerne markedsforstyrrelsen, og ikke lenger enn ett år. Forsendelser som kan dokumenteres å være underveis i henhold til kontrakt inngått før tiltaket ble kunngjort skal ikke omfattes av tiltaket.

Dersom en landbruksvare med GSP-preferansetoll medfører vesentlig markedsforstyrrelse eller fare for vesentlig markedsforstyrrelse kan Landbruksdirektoratet sende et begrunnet forslag om bruk av sikkerhetsmekanismen til Landbruks- og matdepartementet (LMD). LMD kan deretter iverksette de tiltak som er nødvendig for å fjerne denne markedsforstyrrelsen, herunder helt eller delvis oppheve preferansetollbehandlingen for varen med umiddelbar virkning.