Om tollkvoter

En tollkvote er en rettighet til redusert tollavgiftssats for en gitt mengde av en vare i en angitt tidsperiode. Landbruksdirektoratet fordeler de fleste tollkvotene for landbruksvarer.

Det finnes tollkvoter for flere typer landbruksvarer, inkludert ost, kjøtt, fôrvarer, frukt og grønnsaker. En kvote kan gjelde ett eller flere varenummer.

Enkelte av tollkvotene gjelder import fra alle land. I tillegg finnes det GSP-kvoter for import fra utviklingsland og andre tollkvoter for import fra et bestemt land eller område. Bakgrunnen for de forskjellige kvotene varierer. Noen er bundet i internasjonale avtaler, noen har Norge gitt til utviklingsland som en del av utenrikspolitikken, og noen har Norge fastsatt for å sikre tilgang på viktige råvarer som matkorn, råvarer til kraftfôr og til bearbeidingsindustrien.

Landbruksdirektoratet fordeler tollkvoter ved auksjon eller etter søknad. I dag blir de fleste kvotene fordelt på auksjon. I tillegg fordeler tollmyndighetene enkelte kvoter for kjøtt og planter. Disse blir gitt automatisk ved fortolling etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Tollkvoteandel

Som importør kan du få tildelt rettigheter til å importere en del av en tollkvote, en tollkvoteandel. Om du ikke har tollkvoteandel eller importerer en vare som ikke er omfattet av en kvote, så må du betale ordinær tollavgift som angitt i tolltariffen, med mindre det foreligger individuell eller generell nedsettelse av tollavgiftssats.

Varens opprinnelse

Varens opprinnelse, altså hvor den kommer fra, er viktig for å bestemme om den er omfattet av en tollkvote. Noen tollkvoter gjelder kun import fra en gruppe land (for eksempel ostekvoten fra EU), noen gjelder alle land eller alle WTO-medlemsland (for eksempel kvoten for fryst storfekjøtt), noen gjelder land omfattet av GSP-ordningen (utviklingsland), og enkelte tollkvoter gjelder bare ett eller noen få land (for eksempel islandshest fra Island eller storfekjøtt fra Namibia og Botswana).

Gyldighetsperiode

De fleste kvoter har en gyldighetsperiode fra 1. januar til 31. desember, mens for eksempel kornkvotene gjelder fra 1. september til 31. august. Gyldighetsperiodene for frukt-, grønt- og bærkvotene avhenger ofte av norsk sesong.