Inn på tunet -aktører

Her finner du en oversikt over ulike aktører involvert i Inn på tunet-aktiviteten. Oversikten er ikke uttømmende og vil bli utvidet.

Landbruks- og matdepartementet

  • Ansvarlig departement for Inn på tunet-arbeidet.

Landbruksdirektoratet

  • Prosjektledere for Inn på tunet-løftet 2
  • Har ansvaret for utvikling og vedlikehold av nasjonalt veiledningsmateriell.

Stiftelsen Norsk Mat

  • Har ansvaret for godkjenningsordningen for Inn på tunet-gårdene

Statsforvalterne

  • Skal synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet. Regionalt kontaktpunkt.

Kommunene

  • Ansatte med ansvar for landbruk er lokale kontaktpunkt for Inn på tunet.

Innovasjon Norge

  • Forvalter ordninger der tilbydere av Inn på tunet-tjenester kan søke om midler.

Stiftelsen Aldring og helse

  • Bidragsyter med informasjon og kunnskap om demensomsorg. Har utviklet e-læringskurset- demensomsorg på gård.

Norsk Landbruksrådgiving

  • Bidrar med rådgivning og kursvirksomhet.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

  • Utvikling av lærerressurser for skole og barnehage