Forskningsprosjekt- tilpasset opplæring på gård for elever på ungdomstrinnet.

Forskningsinstituttet NORCE har i forskningsprosjektet "Tilpasset opplæring på gård for elever på ungdomstrinnet" undersøkt hvordan Inn på tunet-gårdsbruk kan benyttes for denne typen tilpasset opplæring. Prosjektet ble avsluttet i 2022. 

De har utført intervju med gårdbrukere, kontaktlærere, rådgivere og skoleledere ved fem ulike gård-skole tilbud på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge. Videre har de undersøkt hvordan pedagoger og Inn på tunet-tilbydere opplever samarbeid om tilpasset opplæring.

Les mer om forskningsprosjektet på læring i skolen.

Kartlegging om "Grønt arbeid".

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet leverte Telemarksforskning i 2022 en kartlegging om Grønt arbeid. Bakgrunnen for undersøkelsen var at antall avtaler om Grønt arbeid var betydelig redusert. Kartleggingen så også på hvilke forutsetninger som må være tilstede for at tiltaket skal være hensiktsmessig for brukere, tiltaksleverandørene og NAV. 

En hovedkonklusjon i rapporten er at bruken av tiltaket er redusert som følge av endringer i politiske og metodiske føringer for tiltaksbruken i NAV. En viktig forutsetning for videre bruk av tiltaket er at det legges bedre rammer til grunn for bruken av tiltaket, men også at det metodiske arbeidet i tiltaket tydeliggjøres. 

Les mer om kartlegging og resultater innenfor Grønt arbeid.

Forskningsprosjekt- Demensomsorg på gård

Forskningsprosjektet demensomsorg på gård hadde til hensikt å utforske kvaliteten ved dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens fra ulike perspektiver. Prosjektet ble avsluttet i 2021. 

Les mer om forskningsprosjektet på demensomsorg.

Masteroppgave- Gården som alternativ læringsarena for elever med spesialpedagogiske behov.

Formålet med studien var å se hvilke ressurser Inn på tunet bidrar med som alternativ læringsarena for elever med spesialpedagogiske behov, og elevenes utbytte av et slikt tilbud. Casestudien ble sett på fra lærerens, gårdbrukerens, den ansatte på gården og Statsforvalteren sitt perspektiv.

Les masteroppgaven- Gården som alternativ læringsarena for elever med spesialpedagogiske behov.

Masteroppgave – Gården som mestringsarena.

Tema for denne oppgaven var bruken av Inn på tunet som alternativ opplæringsarena på ungdomstrinnet. Det er undersøkt hvilket handlingsrom skolen har til å gjennomføre alternativ opplæring og hvilken kunnskap lærere har om regelverket knyttet til alternative opplæringsarenaer. Samt hva som skal til for at samarbeidet mellom skolen og gården skal fungere best mulig. Videre er det undersøkt om den mestringen elevene opplever på den alternative opplæringsarenaen kan overføres videre til skolen, slik at elevene får styrket motivasjon for deltakelse på skolen og i skolearbeidet.

Les masteroppgaven- Gården som mestringsarena.