Dette er jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom staten og jordbruket. Det er to organisasjoner, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene og inngåelse av jordbruksavtale reguleres av Hovedavtalen for jordbruket.

Hva det forhandles om

I jordbruksoppgjøret forhandles det om

  • prisbestemmelser og målpriser
  • nivå og fordeling av budsjettstøtten på ulike ordninger
  • markedsordninger og markedsregulerende bestemmelser

Det forhandles ikke om

  • toll og importbestemmelser
  • skatt og avgifter
  • administrative og juridiske virkemidler (noen forskrifter vil være oppfølging av forhandlingstema)

Hvem som forhandler

Forhandlingene foregår mellom staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i fellesskap.

Statens forhandlingsutvalg oppnevnes av regjeringen. Staten bestemmer selv hvilke departementer som skal ha representanter i utvalget. En representant fra Landbruks- og matdepartementet bruker å lede forhandlingene. I tillegg til representanter fra Landbruks- og matdepartementet bruker statens forhandlingsutvalg å ha representanter fra andre departement, som Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Hver av organisasjonene i jordbruket oppnevner inntil tre medlemmer til jordbrukets forhandlingsutvalg. Dersom en av organisasjonene bryter forhandlingene, kan staten føre forhandlinger og inngå jordbruksavtale med den ene av organisasjonene.