Dette er jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom staten og jordbruket. Det er to organisasjoner, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene og inngåelse av jordbruksavtale reguleres av Hovedavtalen for jordbruket.

 

Hva det forhandles om

I jordbruksoppgjøret forhandles det om

  • prisbestemmelser og målpriser
  • nivå og fordeling av budsjettstøtten på ulike ordninger
  • markedsordninger og markedsregulerende bestemmelser

Det forhandles ikke om

  • toll og importbestemmelser
  • skatt og avgifter
  • administrative og juridiske virkemidler (noen forskrifter vil være oppfølging av forhandlingstema)

Hvem som forhandler

Forhandlingene foregår mellom staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i fellesskap.

Statens forhandlingsutvalg oppnevnes av regjeringen. Staten bestemmer selv hvilke departementer som skal ha representanter i utvalget. En representant fra Landbruks- og matdepartementet bruker å lede forhandlingene. I tillegg til representanter fra Landbruks- og matdepartementet bruker statens forhandlingsutvalg å ha representanter fra andre departement, som Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Hver av organisasjonene i jordbruket oppnevner inntil tre medlemmer til jordbrukets forhandlingsutvalg. Dersom en av organisasjonene bryter forhandlingene, kan staten føre forhandlinger og inngå jordbruksavtale med den ene av organisasjonene.

Landbruksdirektoratets rolle

Landbruksdirektoratets primære mål er samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot primærlandbruket, landbruksbasert næringsmiddelindustri og handel.

I forbindelse med jordbruksoppgjøret er vi et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og Matdepratementet og gir innspill om utvikling av virkemidler. I februar og mars publiserte vi utredningene til årets oppgjør.

Les mer om utredningene i forkant av årets oppgjør her.