Arealtilskudd gis etter den sone arealene er lokalisert i.

Arealtilskudd er et av flere tilskudd man kan søke om i søknad om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket. Det er flere andre tilskuddsordninger i produksjonstilskuddsordningen som bruker samme soneinndeling som arealtilskudd:

  • Soner for distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker er lik soner for arealtilskudd, og gis etter den sone produksjonen av veksten har skjedd. Dersom foretaket har produksjon av samme vekst på areal i forskjellige soner, gis tilskudd etter den sonen hvor foretaket har størstedelen av sitt tilskuddsberettigede areal av veksten.
  • Sonene for arealtilskuddet brukes også for driftstilskudd til melkeproduksjon og driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon. Tilskudd gis da etter den sone foretakets driftssenter er plassert i.

En beskrivelse av hvilke soner som gjelder for de ulike tilskuddsordningene for produksjonstilskudd, finner du i Beregningsveilederen - kapittel 2: Ulike satser i ulike geografiske områder.

Når det i tabellbeskrivelsene under, står «unntatt tidligere …. kommune» eller «tidligere …. kommune», gjelder det kommunen slik den var før den siste gang opphørte som selvstendig kommune.

Sonekart Arealtilskudd.jpg
Sonekart Arealtilskudd

Kart med soner for arealtilskudd