Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

2. Ulike satser i ulike geografiske områder

Enkelte tilskuddsordninger har ulike satser for ulike deler av landet (kalt distriktsdifferensiering). Landet er derfor delt inn i soner. Et hovedformål med de distriktsdifferensierte tilskuddene er å jevne ut inntekter koplet til geografiske ulikheter i produksjonskostnader og inntektsmuligheter. 

Soneinndeling for husdyrtilskuddet  

Husdyrtilskuddet følger soneinndeling. Inndelingen nedenfor er fra avtaleåret 2020–2021 og er hentet fra tabell 7.1 i kapittel 7.2.1 i gjeldende jordbruksavtale. 

Følgende husdyrslag har sonedifferensierte satser 

 • avlsgris 
 • slaktegris 
 • verpehøne 
 • avlsdyr av ender, kalkuner og gjess 
 • rugeegg levert til rugeri  

For husdyrtilskuddet er landet delt inn i tre geografiske områder 

 • Jæren, inkluderer kommunene Sandnes (unntatt tidligere Forsand kommune), Stavanger (unntatt tidligere Finnøy kommune og Rennesøy kommune), Hå, Klepp, Time, Sola og Randaberg 
 • Nordland, Troms og Finnmark  
 • resten av landet  

Det er driftssenterets plassering som avgjør hvilket geografisk område foretaket tilhører og dermed hvilken sats tilskuddet skal beregnes ut ifra. 

Soneinndeling for areal- og driftstilskudd  

Norge er inndelt i 8 soner for areal- og driftstilskudd. Sonene kalles arealsoner. Disse sonene er vist i kartet nedenfor, og i en liste i vedlegg 1 i Jordbruksavtalen.  

Driftstilskudd til melkeproduksjon og spesialisert kjøttfeproduksjon beregnes med utgangspunkt i hvilken arealsone foretakets driftssenter ligger i.  

Areal- og distriktstilskuddene beregnes med utgangspunkt i hvilken arealsone arealet ligger i. Dette gjelder beregning av 

 • maksimalavgrensning av innmarksbeiteareal og av grovfôrareal 
 • distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker 
 • arealtilskudd 

 

Figur. Kart som viser soneinndeling for areal- og driftstilskudd. 

 

Kommuner med ulike soner innad i kommunen  

I de fleste tilfeller tilhører alle områdene i en kommune samme arealsone og samme sone for husdyrtilskudd, men i tilfeller der det har vært sammenslåing av to eller flere kommuner som lå i ulike soner, skal de gamle sonene være gjeldende også etter sammenslåingen. Det har ført til at områder innenfor samme kommune kan ha ulike soner. I slike tilfeller er det landbrukseiendommens gårdsnummer som er bestemmende for hvilken sone som benyttes i beregningene. Under følger en oversikt som viser hvilke beregningsregler som gjelder i de ulike kommunene: 

Oversikt over kommuner med ulike arealsoner i samme kommune

Fant du det du lette etter?