Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

9. Areal- og kulturlandskapstilskudd

Arealtilskudd

Arealtilskuddet beregnes ved å gange størrelsen på arealet (målt i dekar) med satsen som gjelder for vekstgruppen som dyrkes på arealet. 

Det gis arealtilskudd for disse vekstgruppene (jordbruksavtale 2020-2021, kap 7.7): 

 • grovfôr 
 • korn 
 • potet 
 • grønnsaker 
 • frukt 
 • bær 

Satsen for den enkelte vekstgruppe varierer etter hvilken sone arealet befinner seg i. De foreløpige satsene fremgår av jordbruksavtalen. 

Kulturlandskapstilskudd

Man kan få kulturlandskapstilskudd (jordbruksavtale 2020-2021 kap. 7.7) for areal med vekstene 

 • grovfôr 
 • korn 
 • potet 
 • grønnsaker 
 • frukt 
 • bær 

Det gis også kulturlandskapstilskudd for 

 • økologisk areal med grønngjødsling 
 • areal i 2. års karens med grønngjødsling 

Kulturlandskapstilskuddet beregnes ved å gange størrelsen på arealet i antall dekar med satsen for kulturlandskapstilskudd. 

Avgrensning av tilskuddsberettiget grovfôrareal og innmarksbeiteareal 

Antall dyr foretaket disponerer og kilo solgt grovfôr brukes for å beregne hvor stort innmarksbeiteareal og hvor stort annet grovfôrareal (overflatedyrka og fulldyrka jord med vekstgruppen grovfôr) man maksimalt kan få tilskudd for (jf. kapittel 7.7.3 i Jordbruksavtale 2020–2021). 

For å beregne hvor store arealer foretaket maksimalt kan få tilskudd for, brukes faktorer for maksimalavgrensning i jordbruksavtalen. Det er én tabell med faktorer som brukes til å beregne maksimalt innmarksbeiteareal og én tabell med faktorer som brukes til å beregne maksimalt grovfôrareal. 

Faktorene slik de var i jordbruksavtaleåret 2020-2021 framgår av tabellene i kapittel 7.7.3 i jordbruksavtalen 2020-2021. 

Det beregnes ett tall for hvor stort innmarksbeite det maksimalt gis tilskudd for, og ett tall for hvor stort grovfôrareal det maksimalt gis tilskudd for. Man beregner først det maksimale innmarksbeitearealet, og deretter det maksimale grovfôrarealet. 

Først beregnes maksimalavgrensning for innmarksbeiteareal. Hvis man har større innmarksbeiteareal enn det beregnede maksimale innmarksbeitearealet, blir innmarksbeitearealet avgrenset til maksgrensen. Deretter reduseres arealet til 60 prosent, jf. Spesielle beregningsregler for avgrensning av grovfôrareal og innmarksbeiteareal - Innmarksbeiteareal avgrenses til 60 prosent. 

Annet grovfôrareal legges til det innmarksbeitearealet man kan få tilskudd for: 

Innmarksbeiteareal (etter eventuell maksimalavgrensning)* 0,6 

+ Annet grovfôrareal 

= Grovfôrareal før eventuell avgrensning 

Deretter beregnes hvor stort grovfôrareal det maksimalt gis tilskudd for, ut fra antall dyr foretaket har disponert og grovfôrsalg. Hvis foretaket har større grovfôrareal enn maksimalgrensa, avgrenses arealet man har rett på tilskudd for. 

Grovfôrareal etter eventuell maksimalavgrensning 

* sats for grovfôrareal 

= tilskudd for grovfôrareal 

For å beregne det maksimale arealet finner man faktoren som gjelder for sonen foretaket har driftssenter i og rett dyregruppe. Hovedregelen er at faktoren ganges med gjennomsnittet av antall dyr foretaket har disponert på telledatoene 1. mars og 1. oktober. Hvis foretaket har disponert dyr i flere dyregrupper, summeres alle beregningene for å finne maksimalt areal. 

Eksempel

Eksempelet er basert på Jordbruksavtale 2017-2018. 

Et foretak har driftssenter i sone 3. 

Foretaket har 

 • 10 øvrige storfe i mars og 10 i oktober 2017, og har dermed i gjennomsnitt 10 øvrige storfe i søknadsåret 
 • 4 hester under 3 år i mars og 2 hester under 3 år i oktober, og har dermed i gjennomsnitt 3 hester under 3 år i søknadsåret 
 • 50 dekar innmarksbeite (kode 212) og 30 dekar fulldyrket eng (kode 210) 

For å beregne hvor mye foretaket kan få i tilskudd, må man først beregne hvor mye areal det maksimalt kan få tilskudd for. Det beregnes først om innmarksbeitet avgrenses. 

119 Øvrig storfe 
Gjennomsnitt av antall dyr 1. mars og 1. oktober 10
Faktor for innmarksbeiteavgrensning sone 3
Sum maksimalavgrensning innmarksbeiteareal 30 daa
115 Hester under 3 år 
Gjennomsnitt av antall dyr 1. mars og 1. oktober 3
Faktor for innmarksbeiteavgrensning sone 3 5,5
Sum maksimalavgrensning innmarksbeiteareal 16,5 daa

Sum maksimalavgrensning innmarksbeiteareal (30+16,5): 46,5 daa 

Foretaket kan maksimalt få godkjent 46,5 dekar innmarksbeiteareal, selv om foretaket har 50 dekar innmarksbeite. I tillegg får man kun tilskudd for 60 prosent av innmarksbeitearealet, jf. Spesielle beregningsregler for avgrensning av grovfôrareal og innmarksbeiteareal - Innmarksbeiteareal avgrenses til 60 prosent. Foretaket kan derfor få tilskudd for (46,5 * 0,6): 27,9 dekar innmarksbeiteareal. 

Deretter må det beregnes hvor mye grovfôrareal foretaket maksimalt kan få godkjent. 

119 Øvrig storfe 
Gjennomsnitt av antall dyr 1. mars og 1. oktober 10
Faktor for maksimalavgrensning  av grovfôrareal sone 3 5
Sum maksimalavgrensning grovfôrareal 50 daa 
115 Hester under 3 år 
Gjennomsnitt av antall dyr 1. mars og 1. oktober 3
Faktor for maksimalavgrensning  av grovfôrareal sone 3 12
Sum maksimalavgrensning grovfôrareal 36 daa 

Sum maksimalavgrensning grovfôrareal (50 + 36): 86 daa 

Foretaket kan maksimalt få tilskudd for 86 dekar grovfôrareal. Foretaket har 27,9 dekar tilskuddsberettiget innmarksbeiteareal og 30 dekar fulldyrket eng, til sammen 57,9 dekar grovfôrareal. Arealet blir dermed ikke begrenset av maksimalavgrensningen, og foretaket kan få tilskudd for 57,9 dekar grovfôrareal. 

Foretakets arealtilskudd for grovfôrareal blir da (57,9*85): 4 921,5 kroner. 

Unntak fra hovedregelen 

Ammegeit 

Antallet ammegeiter foretaket disponerte 1. mars ganges med gjeldende sats for rett sone, i stedet for gjennomsnittet av antall dyr på de to telledatoene. 

Sau på utmarksbeite 

I beregningene av maksimalt innmarksbeiteareal og grovfôrareal for sau, brukes det ulike faktorer for sauer foretaket har sluppet på utmarksbeite, og sau foretaket hadde 1. mars (i kode 145, 146 og 139) som ikke ble sluppet på utmarksbeite. 

Antall sauer sluppet på utmarksbeite er antall dyr registrert som «sluppet» i kode 431 – «Sauer, født i fjor eller tidligere, som er sluppet på utmarksbeite». Antall sauer som ikke er sluppet på utmarksbeite, beregnes på denne måten: 

 • Hvis foretaket hadde flere sauer/melkesauer (i kode 145, 46 og 139) på telledato 1. mars enn antall sauer foretaket slapp på utmarksbeite (i kode 431), skal differansen mellom de to tallene ganges med faktoren for sau som ikke er sluppet på utmarksbeite. 
 • Hvis foretaket slapp flere sauer på utmarksbeite enn antallet det disponerte på telledato 1. mars, beregnes det ikke ekstra grovfôrareal for sauer som ikke er sluppet på utmarksbeite. 

Hester i pensjon i beitesesongen 

For hester i pensjon i beitesesongen legger man til grunn antall dyr som gikk på innmark i beitesesongen, og ganger antallet med gjeldende sats for rett sone. 

Økologiske slaktegriser 

For økologiske slaktegriser legger man til grunn alle økologiske slaktegriser som har blitt slaktet i løpet av søknadsåret, og ganger antallet med gjeldende sats for rett sone. Antallet økologiske slaktegris er hentet fra slakterienes innrapportering til Leveransedatabasen. 

Spesielle beregningsregler for avgrensning av grovfôrareal og innmarksbeiteareal

Innmarksbeiteareal avgrenses til 60 prosent

Det gis tilskudd for 60 prosent av innmarksbeitearealet. Hvis innmarksbeitearealet foretaket disponerer er mindre enn det maksimale innmarksbeitearealet som beregnes ut ifra dyretall, så får man tilskudd for 60 prosent av det faktiske innmarksbeitearealet. Hvis foretaket har større innmarksbeitearealer enn det maksimale innmarksbeitearealet som beregnes ut ifra dyretall, gis det tilskudd for 60 prosent av det beregnede maksimale innmarksbeitearealet. Man kan nedjustere arealet til 60 prosent ved å gange med 0,6. 

Foretak med melkekyr og ammekyr

Hvis et foretak har både melkekyr og ammekyr, vil ammekyr (kode 121) bli brukt i beregningen av arealavgrensningen, uavhengig av om disse kyrne er av kjøttferase (kode 118). 

Salg av grovfôr

For å beregne maksimalt grovfôrareal foretaket kan få tilskudd for, brukes antall kg grovfôr foretaket har solgt og/eller antall dyr foretaket har disponert. Beregningene av maksimalt grovfôrareal basert på salg av grovfôr gjøres på samme måte som for dyr, ved å bruke en fastsatt faktor hentet fra tabellen i jordbruksavtalen. Faktoren ganger man med antall kilo solgt grovfôr. Jf. Jordbruksavtalen 2020-2021, tabell 7.13 Faktorer for maksimalavgrensning av grovfôrareal, daa per kg grovfôrsalg.

Eksempel 

Eksempelet er basert på kapittel 7.7.2 i Jordbruksavtale 2017–2018. 

Et foretak har 

 • 10 øvrige storfe i mars og 10 i oktober 2017, og har dermed i gjennomsnitt 10 øvrige storfe i søknadsåret 
 • 4 hester under 3 år i mars og 2 hester under 3 år i oktober, og har dermed i gjennomsnitt 3 hester under 3 år i søknadsåret 
 • solgt 5 000 kilo høyensilasje 

Tabellen under viser hvordan maksimalt grovfôrareal for foretaket regnes ut. 

119 Øvrig storfe 
Gjennomsnitt av antall dyr 1. mars og 1. oktober 10 
Faktor for maksimalavgrensning  av grovfôrareal sone 3 5
Sum maksimalavgrensning 50 daa
115 Hester under 3 år 
Gjennomsnitt av antall dyr 1. mars og 1. oktober 3
Faktor for maksimalavgrensning  av grovfôrareal sone 3 12
Sum maksimalavgrensning 36 daa
523 Høyensilasje 
Antall kilo 5 000 
Faktor for sone 3 1/500 
Sum maksimalavgrensning 10 daa

Sum (50 + 36 + 10): 96 daa 

Foretaket kan maksimalt få tilskudd for 96 daa grovfôrareal ut ifra det dyretallet foretaket har hatt på telledatoene og salget av grovfôr foretaket har hatt. 

Grovfôrareal i to ulike soner

Hvis foretaket har grovfôrareal i to ulike soner, blir beregningen av maksimalt grovfôrareal fordelt på de to sonene. Det samme gjelder innmarksbeiteareal, og begge beregningene gjøres på samme måte.

Trinn 1: Beregning av andel areal i hver sone

Først må det beregnes hvor stor andel av grovfôrarealet som befinner seg i hver sone. Alt grovfôrareal inngår i samme prosentfordeling, det vil si at det ikke er en egen prosentfordeling kun for innmarksbeite. Dersom et foretak har 10 dekar grovfôrareal i sone 3 og 90 dekar grovfôrareal i sone 5A, blir fordelingen 10 prosent i sone 3 og 90 prosent i sone 5A.

Når det totale grovfôrarealet i hver sone beregnes, regner man med innmarksbeite før avgrensningen til 60 prosent. Dersom man har 10 dekar fulldyrket eng (kode 210) og 10 dekar innmarksbeite (kode 212), er det totale arealet man regner med på 20 dekar.

Trinn 2: Beregning av maksimalt grovfôrareal per sone

Når man har regnet ut hvor stor andel av arealet som befinner seg i hver sone, beregnes maksimalt grovfôrareal per sone. Dette gjøres ved å gange sammen følgende tre tall: 

 • faktoren for sonen
 • totalt antall dyr 
 • andelen med areal det totale arealet som befinner seg i sonen. 

Eksempel 

Eksempelet er basert på jordbruksavtale 2017– 2018 (før sone 5 ble delt opp i sone 5A og 5B og faktorene for sone 5-7 ble økt). 

Et foretak har 

 • 5 melkekyr i gjennomsnitt på telledatoene i 2017 
 • 10 dekar grovfôr i sone 3 
 • 90 dekar grovfôr i sone 5 
Areal i sone 3 
Dekar grovfôr 10
Faktor for maksimalavgrensning 14 
Andel grovfôr i hver sone 0,1 

5 melkekyr*14*10 % = 7 dekar 

Areal i sone 5 
Dekar grovfôr 90
Faktor for maksimalavgrensning 15 
Andel grovfôr i hver sone 0,9

5 melkekyr*15*90 % = 67,5 dekar 

Totalt kan foretaket da maksimalt få tilskudd for: 7 dekar i sone 3 og 67,5 dekar i sone 5. 

Fant du det du lette etter?