Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

14. Reduksjoner i produksjons- og avløsertilskuddet

Bunnfradrag 

Fra det beregnede produksjonstilskuddet trekkes et bunnfradrag på 6 000 kroner per søker (ref. Kapittel 7.1 i Jordbruksavtale 2020–2021). For foretak i driftsfellesskap vil det si at hvert av foretakene i driftsfellesskapet blir trukket et bunnfradrag. 

Det trekkes ikke bunnfradrag fra avløsertilskudd og distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker. 

Trekk for levering etter søknadsfristen 

Dersom søknaden leveres etter søknadsfristen 15. mars (del 1) eller 15. oktober (del 2), trekkes 1 000 kroner fra tilskuddet for hver dag forsinkelsen varer. Trekket beregnes på bakgrunn av tidspunkt for første innlevering av søknaden. 

Trekk for levering etter søknadsfristen trekkes fra foretakets totale bruttotilskudd etter at bunnfradraget er trukket fra. Trekket fordeles prosentvis på alle tilskuddsordninger. 

Det gis ikke trekk hvis foretaket har fått dispensasjon fra søknadsfristen. 

Eksempel 

Foretaket leverer søknad 20. mars, 5 dager etter fristen gikk ut. Trekkbeløpet er 1 000 kroner per dag. Foretakets trekk på grunn av levering etter søknadsfristen blir da (5 * 1 000): 5 000 kroner. 

Avkortinger 

Er det fattet vedtak om avkorting etter produksjonstilskuddsforskriftens §11 (avkorting på grunn av regelverksbrudd) eller §12 (avkorting på grunn av feilopplysninger), vil foretakets tilskudd avkortes (reduseres). En avkorting vil trekkes etter bunnfradraget og trekk for levering etter søknadsfristen, men før eventuelle motregninger blir trukket. 

Avkortingene blir trukket i følgende rekkefølge 

  • avkorting på grunn av manglende/mangelfull gjødslingsplan 
  • avkorting på grunn av manglende/mangelfull journal over plantevernmidler 
  • avkorting på grunn av feilopplysning 
  • avkorting på grunn av regelverksbrudd 

Du kan lese mer om avkortinger i Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, §§ 11 og 12

Motregninger 

Dersom foretaket har et pengekrav mot seg, som er meldt til kreditor eller kommer fra offentlig myndighet, kan kravet motregnes i tilskuddsutbetalingen. Dette innebærer at hele eller deler av tilskuddet blir utbetalt til den som har krav på pengene i stedet for at tilskuddet utbetales til foretaket som søkte om tilskudd. Motregning kan trekkes fra tilskuddet som er igjen etter at bunnfradrag og eventuelle avkortinger er trukket fra. 

Du kan lese mer om motregning i Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket», § 13 tredje ledd

Motregninger kan sendes inn fra 15. oktober. Landbruksdirektoratet må motta utleggsforretningene innen 30. januar for at kravene skal bli motregnet. 

Fant du det du lette etter?