Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

10. Tilskudd til økologisk jordbruk

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon  

Foretak som har økologiske dyr eller dyr i karens (under omlegging til økologisk) kan motta ekstra tilskudd for disse dyrene. Dette tilskuddet kommer i tillegg til husdyrtilskuddet.

Tilskuddet beregnes ved å gange antall dyr med satsen som framgår av jordbruksavtalen (tabell 7.15 i kap. 7.8 i Jordbruksavtale 2020–2021). 

Halv sats for antall dyr ved hver telledato  

Hovedregelen er at man i beregningen av tilskuddet benytter halv sats for antall dyr på hver av telledatoene. Hvis satsen er 3 500 kroner per økologiske melkeku per år (gjeldende sats i tabell 7.14 i kap. 7.8 i jordbruksavtale 2020–2021), gis det (3 500/2): 1 750 kroner per økologiske melkeku foretaket disponerte ved hver telledato.  

For økologisk sau født foregående år eller tidligere (inkl. melkesau) og ammegeit beregnes tilskuddet ved å gange hele satsen med antallet dyr i per 1. mars.  

For økologiske slaktegriser gis det tilskudd for alle dyrene som er slaktet i løpet av søknadsåret.  

Økologiske melkekyr og økologiske ammekyr i samme foretak  

I tilfeller der foretak som driver med kumelkproduksjon (det vil si at foretaket har dyr i kode 120 – melkeku) også søker om tilskudd for økologiske ammekyr (kode 802), gis det bare husdyrtilskudd og tilskudd til økologisk husdyrproduksjon for ammeku for de kyrne som er av minst 50 prosent kjøttferase, se også Spesielle beregningsregler for husdyrtilskuddet - Melkeku og ammeku i samme foretak.

Foretaket kan maksimalt få tilskudd for ammeku for antall kyr i kode 118. Dette innebærer at foretaket får tilskudd for ammeku for det laveste antallet kyr av kyrne registrert i kode 118 og kode 802. Resten av kyrne får samme sats som øvrige storfe.  

Arealtilskudd til økologisk jordbruk  

Foretak som har økologiske arealer eller arealer i karens kan motta ekstra økologisk tilskudd for disse arealene. Dette tilskuddet kommer i tillegg til areal- og kulturlandskapstilskuddet. Tilskuddet beregnes ved å gange sammen størrelsen på arealet målt i dekar med satsen som gjelder for vekstgruppen som dyrkes på arealet. De foreløpige satsene fremgår av jordbruksavtalen, og varierer avhengig av om arealet er i 1. års karens, 2. og 3. års karens eller økologisk (tabell 7.15 i kap. 7.8 i Jordbruksavtale 2020-2021).  

Grovfôravgrensning og tilskudd til økologisk areal og areal i karens 

På samme måte som for konvensjonelt areal kan det økologiske grovfôrarealet (kode 870, 871, 880, 881 og 882) man får tilskudd for, bli begrenset av grovfôravgrensningen som blir beregnet ut ifra antall dyr og salg av grovfôr.  

Dersom et foretak som blir begrenset av grovfôravgrensningen både har økologiske arealer/arealer i 2. og 3. års karens og arealer i første års karens, vil avgrensningen først ramme de økologiske arealene/arealene i 2. og 3. års karens (kode 870 og kode 871). Dersom faktisk areal fortsatt er større enn beregnet areal, vil resterende avgrensning ramme arealene i første års karens (kode 880, 881 og 882).  

I praksis betyr dette at tilskuddsberettiget areal for de ulike kodene beregnes slik: 

Kode: 880 – Innmarksbeite i 1. års karens  

Antall dekar som er tilskuddsberettiget, er den minste verdien av alternativene:  

 1. arealet som er oppført i kode 880 multiplisert med normeringsfaktoren på 0,6 
 2. tilskuddsberettiget innmarksbeiteareal 

Kode: 881 – Grovfôrareal (unntatt innmarksbeite) i 1. års karens 

Antall dekar som er tilskuddsberettiget, er den minste verdien av alternativene:  

 1. arealet som er oppført i kode 881  
 2. tilskuddsberettiget grovfôrareal minus tilskuddsberettiget areal i kode 880 

Kode: 871 – Grovfôrareal (unntatt innmarksbeite), økologisk og 2. års karens 

Antall dekar som er tilskuddsberettiget, er den minste verdien av alternativene:  

 1. arealet som er oppført i kode 871 multiplisert med normeringsfaktoren på 0,6  
 2. tilskuddsberettiget innmarksbeiteareal minus tilskuddsberettiget areal i kode 880  
 3. tilskuddsberettiget grovfôrareal minus tilskuddsberettiget areal i kode 881 minus tilskuddsberettiget areal i kode 880 

Kode: 870 – Innmarksbeite, økologisk areal

Antall dekar som er tilskuddsberettiget, er den minste verdien av alternativene:  

 1. arealet som er oppført i kode 870 
 2. tilskuddsberettiget grovfôrareal, minus tilskuddsberettiget areal i kode 871, minus tilskuddsberettiget areal i kode 881, minus tilskuddsberettiget areal i kode 880. 

Innmarksbeiteareal avgrenses til 60 prosent  

På samme måte som for konvensjonelt innmarksbeiteareal blir økologisk innmarksbeiteareal avgrenset til 60 prosent av innmarksbeitet. Les om denne beregningen i Spesielle beregningsregler for avgrensning av grovfôrareal og innmarksbeiteareal - Innmarksbeiteareal avgrenses til 60 prosent. 

Maksimalt grønngjødslingsareal  

Foretak med økologisk grønngjødslingsareal eller grønngjødslingsareal i 2. års karens kan motta økologisk tilskudd for disse arealene. Det er imidlertid en maksimalgrense for hvor stort grønngjødslingsareal man kan motta tilskudd for (med mindre foretaket har fått innvilget dispensasjon fra bestemmelsen.), og det kan ikke gis tilskudd til grønngjødsling av samme areal oftere enn hvert 3. år.  

Økologisk grønngjødslingsareal  

I jordbruksavtalen er det bestemt at det økologiske grønngjødslingsarealet maksimalt kan være halvparten så stort som summen av det økologiske arealet med korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær i samme søknadsomgang.  

Grønngjødslingsareal i 2. års karens  

I jordbruksavtalen er det bestemt at arealet med grønngjødsling i 2. års karens maksimalt kan være halvparten så stort som summen av arealet med korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær (også konvensjonelt) i samme søknadsomgang. 

Eksempel  

Et foretak har totalt 30 dekar fordelt på 

 • 10 dekar økologisk kornareal 
 • 20 dekar økologisk epleareal 

Foretaket kan da få tilskudd for opptil halvparten av dette, altså 15 dekar økologisk grønngjødslingsareal. 

Fant du det du lette etter?