Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

13. Beregning for foretak i driftsfellesskap

Bestemmelsene for utmåling av tilskudd til foretak i driftsfellesskap framgår av Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §7

Foretak som inngår i driftsfellesskap, kan få beregnet tilskudd for det samlede dyretallet og arealet som disponeres innenfor driftsfellesskapet.  

Foretak i driftsfellesskap som har levert hver sin søknad, skal samlet få utbetalt det samme som de ville fått dersom de søkte som en felles enhet.  

Flere av tilskuddsordningene avgrenser hvor mye et foretak maksimalt kan få i tilskudd. De samme maksimalbeløpene og maksimalkvantumene gjelder for driftsfellesskapet som helhet.  

Følgende tilskuddsordninger er avgrenset av et maksimalt tilskuddsbeløp/maksimalkvantum (jf. jordbruksavtale 2020–2021):  

 • husdyrtilskudd 
 • driftstilskudd til melkeproduksjon 
 • driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 
 • tilskudd til små og mellomstore melkebruk 
 • distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker 
 • avløsertilskudd  

Driftsfellesskapets maksimalavgrensning av grovfôrareal beregnes på bakgrunn av foretakenes samlede dyretall.  

Tilskudd til foretak i driftsfellesskap skal beregnes på samme måte som om de søkte som en felles enhet med en felles søknad. Dersom beregningen av en felles søknad gir samme tilskuddsutbetaling som foretakene ville fått dersom de ikke var i driftsfellesskap, trenger ikke beregningene å følge beregningsreglene i dette kapitlet. For å finne ut om dette er tilfellet tas det utgangspunkt i følgende beregninger for hver av tilskuddsordningene:  

 1. beregning av søknadene som om de ikke var i driftsfellesskap  
 2. beregning som om de er en felles enhet som leverte én felles søknad 

Dersom summen i punkt 1 er ulik summen i punkt 2, vil det bli beregnet hvor stor prosentandel av driftsfellesskapets tilskudd hvert enkelt foretak er berettiget for hver tilskuddsordning: 

Foretakets berettigede tilskudd, dersom det ikke var i driftsfellesskap) / (delt på) Summen av det berettigede tilskuddet for alle foretakene i driftsfellesskapet, dersom de ikke var i driftsfellesskap. 

Hvert av foretakene vil få utbetalt sin prosentandel av driftsfellesskapets tilskudd. Dette sikrer at tilskuddene til foretakene til sammen ikke blir større enn om det var beregnet for en felles søknad (i punkt 2).  

I noen tilfeller kan foretakene være berettiget et høyere tilskudd når man ser søknadene under ett enn de ville vært dersom de hadde søkt uten å være i driftsfellesskap (summen i punkt 2 er høyere enn summen i punkt 1).  

Det er foretakenes berettigede tilskudd for hver tilskuddsordning som brukes i beregningen av foretakets andel av driftsfellesskapets tilskudd. Man tar utgangspunkt i samlet tilskudd for tilskuddsordningen (for eksempel arealtilskudd), og ikke underkategoriene i tilskuddsordningen (for eksempel tilskudd for grovfôrareal, tilskudd for kornareal, osv). Det er tilskudd etter eventuelle avgrensninger som brukes i beregningene for ordninger med minimumsgrense eller maksimalavgrensninger. Dette vil for eksempel gjelde for avløsertilskudd, distriktstilskudd, driftstilskudd for melkeproduksjon og ved grovfôravgrensninger. 

Eksempel 1 - minimumsavgrensning

Beregning av foretakets andel av driftsfellesskapets tilskudd – minimumsavgrensning. 

Eksempelet er basert på Jordbruksavtale 2017-2018. 

Foretak A og B er i driftsfellesskap og søker om avløsertilskudd.  

Foretak A 

 • har et tilskuddsgrunnlag på 4 000 kroner 
 • har hatt utgifter til avløsning for 10 000 kroner 

Foretak B  

 • har tilskuddsgrunnlag på 50 000 kroner 
 • har hatt utgifter til avløsning for 50 000 kroner 

Ettersom foretak A sitt tilskuddsgrunnlag er under 5 000 kroner, ville ikke foretak A vært berettiget tilskudd dersom det søkte alene (jf. Jordbruksavtale 2017-2018 kap. 9.1). 

Summen av det berettigede tilskuddet for alle foretakene, dersom de ikke var i driftsfellesskap blir da (0 + 50 000): 50 000 kroner.  

Dermed blir  

 • foretak As andel av avløsertilskuddet (0/50 000): 0 prosent  
 • foretak Bs andel av avløsertilskuddet (50 000/50 000): 100 prosent 

Driftsfellesskapets tilskuddsgrunnlag er 54 000 kroner, og alt avløsertilskuddet blir utbetalt til foretak B. 

Eksempel 2 - maksimumsavgrensning

Beregning av foretakets andel av driftsfellesskapets tilskudd – maksimumsavgrensning.  

Eksempelet er basert på jordbruksavtale 2017-2018. 

Foretak A og B er i driftsfellesskap og søker om avløsertilskudd.  

Foretak A  

 • har maksimalt tilskuddsgrunnlag på 74 200 kroner 
 • har brukt 80 000 kroner på avløsning 

Foretak B  

 • har et tilskuddsgrunnlag på 50 000 kroner 
 • har brukt 80 000 kroner på avløsning  

Summen av det berettigede tilskuddet for alle foretakene dersom de ikke var i driftsfellesskap blir da (74 200 + 50 000): 124 200 kroner.  

 • foretak As andel av avløsertilskuddet blir da (74 200/124 200): 59,74 prosent
 • foretak Bs andel blir (50 000/124 200): 40,26 prosent

Spesielle beregningsregler for foretak i driftsfellesskap  

I enkelte tilfeller beregnes ikke tilskuddet for foretak i driftsfellesskap på samme måte som beskrevet over. I følgende avsnitt beskrives tilfeller hvor beregningene skiller seg fra utgangspunktet som er redegjort for over.  

Beregning av driftstilskudd for spesialisert storfekjøttproduksjon  

Driftstilskuddet for spesialisert storfekjøttproduksjon for foretak i driftsfellesskap fordeles forholdsmessig etter antall ammekyr hvert foretak disponerer. For eksempel vil et foretak som disponerer 75 prosent av ammekyrne i et driftsfellesskap få 75 prosent av driftsfellesskapets driftstilskudd for spesialisert kjøttproduksjon.  

Beregning av tilskudd til små og mellomstore melkebruk  

Tilskudd til små og mellomstore melkebruk for foretak i driftsfellesskap fordeles forholdsmessig etter antall melkekyr hvert foretak disponerer.  

Beregning av tilskudd når ingen av foretakene alene når minimumsgrensen  

Dersom et tilskudd har en minimumsgrense for hvor stor produksjon som må til for å få tilskudd, og ingen av foretakene i et driftsfellesskap alene ville nådd minimumsgrensen, vil tilskuddet for tilskuddsordningen fordeles med en lik andel til hvert av foretakene. Dette forutsetter at driftsfellesskapet samlet er over minimumsgrensen. Hvis driftsfellesskapet ikke er over minimumsgrensen, vil ingen av foretakene få tilskudd. 

Eksempel  

Eksempelet er basert på Jordbruksavtale 2017-2018, før sone 5 ble splittet i sone 5A og 5B.  

Foretak A og B er i driftsfellesskap, og søker om distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker.  

Foretak A 

 • søker om tilskudd for 500 kilo epler 

Foretak B 

 • søker om tilskudd for 1 500 kilo epler  

Eplene er produsert i sone 5. Minstekvantum for frukt er 2 000 kilo. Dersom foretakene ikke var i driftsfellesskap, ville ingen av dem være berettiget tilskudd. Driftsfellesskapet er berettiget distriktstilskudd for 2 000 kilo epler.  

Med en sats på 6,47 kr blir driftsfellesskapets tilskudd (2 000 * 6,47): 12 940 kroner.  

Hvert av foretakene får halvparten av tilskuddet, det vil si 6 470 kroner på hvert foretak. 

Beregning av tilskudd når foretakene til sammen overstiger maksbeløpet for husdyrtilskuddet

Dersom driftsfellesskapets beregnede tilskudd for husdyr (inkl. tilskudd til små og mellomstore melkebruk) overstiger maksbeløpet i jordbruksavtalen, vil tilskuddene begrenses slik at foretakene til sammen ikke får mer enn maksbeløpet. Tilskuddet til små og mellomstore melkebruk begrenses før husdyrtilskuddet, jf. omtale i Husdyrtilskudd.  

Foretakets andel av maksbeløpet er samme andel som er beregnet for de respektive tilskuddene (for eksempel 68 prosent av husdyrtilskuddet og 50 prosent av tilskuddet til små og mellomstore melkebruk).  

Foretak i driftsfellesskap i to forskjellige soner  

Dersom foretakene i driftsfellesskapet ligger i to ulike soner, vil tilskuddet beregnes med satsene og faktorene for den sonen som foretaket med den høyeste tilskuddsberegningen ligger i. 

Eksempel på tilskuddsberegning for foretak i driftsfellesskap 

Beskrivelsen under gjelder tilskuddsberegning for to foretak i driftsfellesskap og er basert på bestemmelsene og satsene fra Jordbruksavtale 2017–2018. Tilskudd til små og mellomstore melkebruk var ikke innført enda i søknadsåret 2017, og denne ordningen er derfor ikke med i dette eksempelet. 

Eksempel  

To foretak med driftssentre i sone 3 oppgir å være i driftsfellesskap, og har oppgitt følgende opplysninger i søknadene: 

Foretak A 

1. mars  

 • 3 melkekyr  
 • 5 øvrige storfe 

1. oktober  

 • 3 melkekyr   
 • 5 øvrige storfe   
 • 115 daa overflatedyrket eng   
 • 20 000 kr i avløserutgifter 

Foretak B 

1. mars  

 • 15 melkekyr  
 • 5 øvrige storfe 

1. oktober  

 • 15 melkekyr   
 • 5 øvrige storfe   
 • 40 daa overflatedyrket eng   
 • 70 000 kr i avløserutgifter 

Trinn 1 – Beregne hvert foretaks tilskudd dersom det ikke var i driftsfellesskap

For å finne ut hvor mye hvert av foretakene vil få i tilskudd, må det tas utgangspunkt i hva hvert av foretakene ville fått i tilskudd dersom det ikke var i driftsfellesskap: 

(Merk at her vises bare det samlede tilskuddsbeløpet. Dersom du ønsker informasjon om hvordan den enkeltes tilskudd beregnes, gå til omtale av beregning av det relevante tilskuddet.) 

Foretak A 

Oversikt med fordeling på ulike tilskuddsordninger med tilskudd for søknadsåret:  

Husdyrtilskudd 16 404 kr
Driftstilskudd melk 86 430 kr
Arealtilskudd grovfôr 5 695 kr
Kulturlandskapstilskudd 10 385 kr
Avløsertilskudd 13 636 kr

Sum: 132 550 kroner 

Foretak B  

Oversikt med fordeling på ulike tilskuddsordninger med tilskudd for søknadsåret: 

Husdyrtilskudd 66 420 kr
Driftstilskudd melk 144 050 kr
Arealtilskudd grovfôr 3 400 kr
Kulturlandskapstilskudd 6 200 kr
Avløsertilskudd 56 320 kr

Sum: 276 390 kroner 


I tilfellene over er både arealtilskuddet for grovfôr og avløsertilskuddet avgrenset av maksimalavgrensninger beregnet utfra antall dyr på de to telledatoene. For foretak A er grovfôrarealet avgrenset til 67 dekar. Begge foretakene har oppgitt høyere utgifter til avløsning enn den beregnede maksimalrefusjonen. Maksimalrefusjonen for foretak A er 13 636 kroner, og maksimalrefusjonen for foretak B er 56 320 kroner. 

Trinn 2 – Summen av tilskuddet til alle foretakene

I dette trinnet summeres tilskuddene som man kom fram til i trinn 1. Da får man det samlede tilskuddet de to foretakene ville fått om de ikke var i driftsfellesskap: 

Foretak A og B  

Oversikt med fordeling på ulike tilskuddsordninger med tilskudd for søknadsåret: 

Husdyrtilskudd 82 824 kr
Driftstilskudd melk 230 480 kr
Arealtilskudd grovfôr 9 095 kr
Kulturlandskapstilskudd 16 585 kr
Avløsertilskudd 69 956 kr

Sum: 408 940 kroner  

Trinn 3 – Finne andelen av driftsfellesskapets tilskudd foretaket er berettiget

For å finne andelen av driftsfellesskapets tilskudd som det enkelte foretaket er berettiget, benyttes formelen som er presentert i omtalen innledningsvis i Beregning for foretak i driftsfellesskap. Man må beregne andelen for hver enkelt tilskuddsordning. 

Foretak As andel av driftsfellesskapets tilskudd 

Oversikt med fordeling på ulike tilskuddsordninger med foretak As prosentandel: 

Husdyrtilskudd (16 404 / 82 824) 20 % 
Driftstilskudd melk (86 430 / 230 480) 37,5 % 
Arealtilskudd grovfôr (5 695 / 9 095) 63 % 
Kulturlandskapstilskudd (10 385 / 16 585) 63 % 
Avløsertilskudd (13 636 / 69 956) 19 % 

Foretak Bs andel av driftsfellesskapets tilskudd 

Oversikt med fordeling på ulike tilskuddsordninger med foretak Bs prosentandel: 

Husdyrtilskudd (66 420/ 82 824) 80 % 
Driftstilskudd melk (144 050 / 230 480) 62,5 % 
Arealtilskudd grovfôr (3 400 / 9 095) 37 % 
Kulturlandskapstilskudd (6 200 / 16 585) 37 % 
Avløsertilskudd (56 320 / 69 956) 81 % 

 oversikten over, er prosentandelen presentert uten desimaler eller med kun én desimal. Fagsystemet vil benytte desimaler i tilskuddsberegningen.  

Trinn 4 – Beregne driftsfellesskapets tilskudd

Foretak A- og Bs tilskudd skal nå beregnes som om de hadde levert inn én felles søknad. På grunn av intervaller og maksavgrensninger, blir tilskuddet ofte annerledes enn når man summerer tilskuddene til foretakene i driftsfellesskapet (trinn 2).  

Følgende opplysninger ligger til grunn for beregningen av driftsfellesskapets tilskudd: 

Driftsfellesskapet A og B 

1. mars  

 • 18 melkekyr 
 • 10 øvrig storfe  

1. oktober  

 • 18 melkekyr 
 • 10 øvrige storfe 
 • 115 daa overflatedyrket eng 
 • 90 000 kr i avløserutgifter  

På bakgrunn av opplysningene, ville foretakene i driftsfellesskapet fått beregnet et samlet tilskudd for søknadsåret, fordelt på ulike tilskuddsordninger:  

Husdyrtilskudd 74 532 kr
Driftstilskudd melk 144 050 kr
Arealtilskudd grovfôr 13 175 kr
Kulturlandskapstilskudd 24 025 kr
Avløsertilskudd 69 956 kr

Driftsfellesskapets samlede tilskudd: 329 738 kroner 

Merk at foretakenes samlede maksimalrefusjon for avløsertilskudd i eksempelet er 69 956 kroner. 

Trinn 5: Beregne foretakets andel av driftsfellesskapets tilskudd

For å beregne foretakenes tilskudd, regner vi ut foretakets andel (fra trinn 3) av driftsfellesskapets tilskudd (trinn 4). 

Foretak A sin andel av driftsfellesskapets tilskudd 

Oversikt over foretak A sin andel fordelt på ulike tilskuddsordninger:  

Husdyrtilskudd (20 % av 78 532) 5 706 kr
Driftstilskudd melk ((37,5 % av 144 050) 54 019 kr
Arealtilskudd grovfôr (63 % av 13 175) 8 300 kr
Kulturlandskapstilskudd (63 % av 24 025) 15 136 kr
Avløsertilskudd (19 % av 69 956) 13 292 kr

Sum: 106 453 kroner 

Foretak B sin andel av driftsfellesskapets tilskudd 

Oversikt over foretak B sin andel fordelt på ulike tilskuddsordninger: 

Husdyrtilskudd (80 % av 78 532) 62 826 kr
Driftstilskudd melk (62,5 % av 144 050) 90 031 kr
Arealtilskudd grovfôr (37 % av 13 175) 4 875 kr
Kulturlandskapstilskudd (37 % av 24 025) 8 889 kr
Avløsertilskudd (19 % av 69 956) 56 664 kr

Sum: 223 285 kroner 

Foretak A vil dermed få utbetalt 106 453 kroner i tilskudd, mens foretak B vil få utbetalt 223 285 kroner i tilskudd. 

Fant du det du lette etter?