Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

4. Driftstilskudd til melkeproduksjon

Driftstilskudd til kumelkproduksjon 

For å få driftstilskudd til kumelkproduksjon (jordbruksavtale 2020-2021 kap 7.3, tabell 7.3) må foretaket ha minst én melkeku (kode 120) ved en av telledatoene. Det gis ett driftstilskudd per foretak, og tilskuddet beregnes ut ifra antall melkekyr på hver av telledatoene. Tilskuddet beregnes med halve satsen for antall dyr på hver av telledatoene. Foretaket får maksimalt driftstilskudd dersom det har 5 kyr eller flere ved begge telledatoene. Tilskuddssatsen for driftstilskudd til kumelkproduksjon er ulik i ulike geografiske områder(se også Ulike satser i ulike geografiske områder - Soneinndeling for areal- og driftstilskudd), er tilskuddssatsen ulik i ulike geografiske soner for driftstilskudd til kumelkproduksjon. Det er driftssenterets plassering som avgjør hvilken sone foretaket tilhører og dermed hvilken sats driftstilskuddet skal beregnes ut fra. 

Eksempel  

Eksempelet er basert på Jordbruksavtale 2019-2020.  

Et foretak som har driftssenter i Nordland (sone 6) hadde 

 • 3 melkekyr på telledato 1. mars 
 • 10 melkekyr på telledato 1. oktober 

Med utgangspunkt i at satsen for 1 melkeku per foretak var 36 710 kroner i året i sone 6 i 2019, var satsen per ku for hver del av søknaden 36 710/2 = 18 355 kroner. Maksimalt driftstilskudd for én del av søknaden (for foretak med 5 eller flere kyr) var 183 550/2 = 91 755 kroner.  

Tilskudd 1. mars – del 1 av søknaden  

 • Foretaket hadde 3 melkekyr. Antall melkekyr ganges med satsen per ku for én del av søknaden (3*18 355): 55 065 kroner 

Tilskudd 1. oktober – del 2 av søknaden  

 • Foretaket hadde flere enn 5 melkekyr, og får dermed maksimalt driftstilskudd (91 775 kroner) for del 2 av søknaden (5*18 355): 91 775 kroner 

Sum tilskudd del 1 og del 2: 146 840 kroner  

Driftstilskudd til geitemelkproduksjon 

For å få driftstilskudd til geitemelkproduksjon (jordbruksavtale 2020-2021 kap. 7.3, tabell 7.4), må foretaket ha minst én melkegeit (kode 140) ved en av telledatoene. Foretaket oppnår maksimalt driftstilskudd for søknadsåret dersom det har 27 melkegeiter eller flere ved begge telledatoene. Satsen for driftstilskuddet er lik for hele landet. Dersom foretaket har færre enn 27 melkegeiter, vil maksimalt driftstilskudd reduseres med en gitt sats for differansen mellom 27 melkegeiter (maksimalt driftstilskudd) og antallet melkegeiter foretaket disponerer. Man tar med andre ord utgangspunkt i maksimalt driftstilskudd for søknadsomgangen, og trekker fra reduksjonssatsen per geit. 

Eksempel  

Eksempelet er basert på Jordbruksavtale 2019-2020.  

Et foretak hadde  

 • 30 melkegeiter på telledato 1. mars 
 • 20 melkegeiter på telledato 1. oktober.  

Med utgangspunkt i at satsen for maksimalt driftstilskudd var 183 350 kroner per år i 2019, er maksimalt driftstilskudd for hver del av søknaden 183 350/2 = 91 675 kroner.  

Reduksjonssatsen per geit var 6 791 kroner for søknadsåret. Reduksjonssatsen per søknadsdel var dermed (6 791/2): 3 395,5 kroner. 

Tilskudd 1. mars – del 1 av søknaden  

 • Foretaket hadde flere enn 27 melkegeiter på telledato, og får dermed maksimalt driftstilskudd (91 675 kroner). 
 • Foretakets driftstilskudd for del 1 av søknaden er 91 675 kroner.  

Tilskudd 1. oktober – del 2 av søknaden  

 • Foretaket hadde færre enn 27 geiter. Dermed må man beregne hvor mye maksimalt driftstilskudd skal reduseres.  
 • Dette gjør man ved å finne differansen mellom antall melkegeiter foretaket disponerte på telledato, og 27 melkegeiter (som ville gitt maksimalt driftstilskudd). Ettersom foretaket hadde 20 geiter, blir differansen: 27-20 = 7.  
 • Denne differansen ganges deretter med reduksjonssatsen per geit, for å finne ut hvor mye maksimalt driftstilskudd skal reduseres (7*3 395,5) = 23 768,5 kroner 
 • For å finne driftstilskudd for del 2 av søknaden, trekkes reduksjonsbeløpet på 23 768,5 kroner fra maksimalt driftstilskudd (91 675-23 768,5) = 67 906,5  

Foretakets driftstilskudd for del 2 av søknaden er 67 906,5 kroner

Sum tilskudd del 1 og del 2: 159 581,5 kroner 

Driftstilskudd til foretak med både melkekyr og melkegeiter  

Dersom foretaket har både kyr og geiter i melkeproduksjon, gjøres opptil fire ulike beregninger for å fastsette foretakets berettigede tilskudd, jf. kapittel 7.3 i Jordbruksavtale 2020–2021. 

Foretakets driftstilskudd blir det høyeste beløpet av følgende alternativ:  

Alternativ A  

Driftstilskuddet beregnes kun med utgangspunkt i antall melkekyr (se Driftstilskudd til kumelkproduksjon). 

Alternativ B 

Driftstilskuddet beregnes kun med utgangspunkt i antall melkegeiter (se Driftstilskudd til geitemelkproduksjon).  

Alternativ C  

Hvis antall melkegeiter er færre enn 27, beregnes driftstilskuddet først utfra antall melkegeiter, og deretter utfra antall melkekyr. Tilskuddet for antall melkekyr beregnes som en andel av maksimalt driftstilskudd for kumelk i det geografiske området der foretaket har driftssenteret sitt. I praksis betyr det at det gjøres tre delberegninger før beløpet for alternativ C beregnes:  

Alternativ C = delberegning 1 + det laveste alternativet av delberegning 2 og delberegning 3.  

 • Delberegning 1:

Driftstilskudd for geitemelkproduksjon beregnes som beskrevet i omtalen av Driftstilskudd til geitemelkproduksjon.  

 • Delberegning 2:

Driftstilskudd for kumelkproduksjon beregnes som beskrevet i omtalen av Driftstilskudd til kumelkproduksjon.  

 • Delberegning 3:

Driftstilskudd beregnes ved å gange maksimalt driftstilskudd for kumelkproduksjon med avgrensningsfaktoren (27 – antall geiter på telledato)/27.  

Alternativ D 

Hvis antall melkekyr er færre enn 5, beregnes driftstilskuddet først utfra antall melkekyr, og deretter utfra antall melkegeiter. Tilskuddet for antall melkegeiter beregnes som en andel av maksimalt driftstilskudd for geitemelk i det geografiske området der foretaket har driftssenteret sitt. I praksis betyr det at det gjøres tre delberegninger før beløpet for alternativ D beregnes:  

Alternativ D = delberegning 1+ det laveste alternativet av delberegning 2 og delberegning 3. 

 • Delberegning 1:

Driftstilskudd for kumelkproduksjon beregnes som beskrevet i omtalen av Driftstilskudd til kumelkproduksjon.  

 • Delberegning 2:

Driftstilskudd for geitemelkproduksjon beregnes som beskrevet i omtalen av Driftstilskudd til geitemelkproduksjon  

 • Delberegning 3:

Driftstilskudd beregnes ved å gange maksimalt driftstilskudd for geitemelkproduksjon med avgrensningsfaktoren (5 – antall melkekyr på telledato)/5. 

Eksempel  

Eksempelet er basert på Jordbruksavtale 2019-2020. 

Et foretak i sone 5A hadde  

 • 30 melkegeiter og 5 melkekyr på telledato 1. mars 2019 
 • 14 melkegeiter og 3 melkekyr på telledato 1. oktober 2019 

Tilskudd 1. mars – del 1 av søknaden  

Foretaket hadde både melkegeiter og melkekyr på telledato 1. mars, og det skal derfor beregnes opptil fire alternativ. Foretakets driftstilskudd for del 1 er det høyeste beløpet av følgende alternativ:  

Alternativ A – driftstilskudd med utgangspunkt i antall melkekyr 

Beregnes på samme måte som driftstilskudd for kumelkproduksjon, beskrevet i omtalen av Driftstilskudd til kumelkproduksjon.  

 • foretaket hadde 5 melkekyr på telledato, og får dermed maksimalt driftstilskudd for melkekyr (se kapittel 3.1)  
 • i sone 5A i 2019 ga dette 87 775 kroner  
Alternativ B – driftstilskudd med utgangspunkt i antall melkegeiter

Beregnes på samme måte som driftstilskudd for geitemelkproduksjon, beskrevet i omtalen av Driftstilskudd til geitemelkproduksjon.  

 • foretaket hadde flere enn 27 melkegeiter på telledato, og får dermed maksimalt driftstilskudd for melkegeiter (se kapittel 3.2) 
 • i 2019 ga dette 91 675 kroner 
Alternativ C – kombinasjonsberegning driftstilskudd med utgangspunkt i antall melkegeiter

Dette alternativet beregnes bare dersom foretaket hadde færre enn 27 melkegeiter på telledato. I dette tilfellet hadde foretaket 30 melkegeiter. 

Alternativ C beregnes derfor ikke.  

Alternativ D – kombinasjonsberegning driftstilskudd med utgangspunkt i antall melkekyr 

Dette alternativet beregnes bare dersom foretaket hadde færre enn 5 melkekyr på telledato. I dette tilfellet hadde foretaket 5 melkekyr.  

Alternativ D beregnes derfor ikke. 

Alternativ B gir det høyeste beløpet ved del 1

Alternativ B gir det høyeste beløpet ved del 1, og foretaket får derfor beregnet driftstilskudd for melkeproduksjon på 91 675 kroner. 

Telledato 1. mars  
Alternativ A 87 775 kroner
Alternativ B 91 675 kroner 
Alternativ C -
Alternativ D -

Beregnet tilskudd: 91 675 kroner  

Tilskudd 1. oktober – del 2 av søknaden  

Foretaket hadde både melkegeiter og melkekyr på telledato 1. oktober, og det skal derfor beregnes opptil fire alternativ.  

Foretakets driftstilskudd for del 2 er det høyeste beløpet av følgende alternativ:  

Alternativ A – driftstilskudd med utgangspunkt i antall melkekyr 

Beregnes på samme måte som driftstilskudd for kumelkproduksjon, beskrevet i omtalen av Driftstilskudd til kumelkproduksjon.  

 • foretaket hadde 3 melkekyr på telledato  
 • satsen er ku i sone 5A var i 2019 på 17 555 kroner 

Beregnet driftstilskudd med utgangspunkt i antall melkekyr blir da (3*17 555): 52 665 kroner.  

Alternativ B – driftstilskudd med utgangspunkt i antall melkegeiter  

Beregnes på samme måte som driftstilskudd for geitemelkproduksjon, beskrevet i omtalen av Driftstilskudd til geitemelkproduksjon.  

 • foretaket hadde 14 melkegeiter på telledato 
 • maksimalt driftstilskudd for geitemelkproduksjon var 91 675 kr ved del 2 i 2019, mens reduksjonssatsen var 3395,5 kroner.  

Beregnet driftstilskudd med utgangspunkt i antall melkegeiter blir da (91 675 – ((27-14)*3 395,5)): 47 533,5 kroner.  

Alternativ C – kombinasjonsberegning driftstilskudd med utgangspunkt i antall melkegeiter  

Alternativet beregnes hvis foretaket har færre enn 27 melkegeiter på telledato. I dette tilfellet hadde foretaket 14 melkegeiter på telledato 1. oktober.  

Beregningen gjøres på bakgrunn av tre delberegninger, der delberegning 1 pluss det laveste beløpet av delberegning 2 og 3 utgjør alternativ C.  

Delberegning 1 – driftstilskudd for geitemelkproduksjon  

 • beregnes på samme måte som vist i alternativ B 
 • beløpet for delberegning 1 blir da 47 533,5 kroner 

Delberegning 2 – driftstilskudd for kumelkproduksjon 

 • beregnes på samme måte som vist i alternativ A  
 • beløpet for delberegning 2 blir da 52 665 kroner 

Delberegning 3 – kombinasjonsberegning kumelkproduksjon med avgrensning 

 • beregnes ved å gange maksimalt driftstilskudd for kumelkproduksjon med en avgrensningsfaktor 
 • avgrensningsfaktoren for delbetaling 3, beregnes på bakgrunn av formelen: (27 – antall geiter på telledato) / 27 
 • i dette eksempelet blir avgrensningsfaktoren ((27-14)/27): 0,4815 
 • maksimalt driftstilskudd for kumelkproduksjon for del 2 var 87 775 kroner i 2019 
 • maksimalt driftstilskudd ganges med avgrensningsfaktoren for å finne tilskuddsberegningen i delberegning 3 (87 775*0,4815): 42 262 kroner  

Alternativ C = delbetaling 1 + den minste av delbetalingene 2 og 3 

Delberegning 1 47 534  
Delberegning 2 52 665  
Delberegning 3 47 262  
Beregning 47 534 + 42 262 
Alternativ C 89 796 kroner  
Alternativ D – kombinasjonsberegning driftstilskudd med utgangspunkt i antall melkekyr

Alternativet beregnes hvis foretaket har færre enn 5 melkekyr på telledato.  

 • i dette tilfellet hadde foretaket 3 melkekyr på telledato 
 • beregningen gjøres på bakgrunn av tre delberegninger, der delberegning 1 pluss det laveste beløpet av delberegning 2 og 3 utgjør alternativ D  

Delberegning 1 – driftstilskudd for kumelkproduksjon  

 • beregnes på samme måte som vist i alternativ A 
 • beløpet for delberegning 1 blir da 52 665 kroner 

Delberegning 2 – driftstilskudd for geitemelkproduksjon  

 • beregnes på samme måte som vist i alternativ B 
 • beløpet for delberegning 2 blir da 47 533,5 kroner  

Delberegning 3 – kombinasjonsberegning geitemelkproduksjon med avgrensning  

 • beregnes ved å gange maksimalt driftstilskudd for geitemelkproduksjon med en avgrensningsfaktor 
 • avgrensningsfaktoren beregnes på bakgrunn av formelen: (5 – antall melkekyr på telledato) / 5 
 • i dette eksempelet blir avgrensningsfaktoren ((5-3)/5): 0,4 

Maksimalt driftstilskudd for geitemelkproduksjon for del 2 er 91 675 kroner. Maksimalt driftstilskudd ganges med avgrensningsfaktoren for å finne tilskuddsberegningen i delberegning 3 (91 675*0,4): 36 670 kroner. 

Alternativ D = delbetaling 1 + den minste av delbetalingene 2 og 3 

Delberegning 1 52 665
Delberegning 2 47 534
Delberegning 3 36 670 
Beregning 52 665 + 36 670
Alternativ D 89 335 kroner 
Alternativ C gir det høyeste beløpet ved del 2

Foretakets driftstilskudd til melkeproduksjon ved del 2 av søknaden er det høyeste beløpet av alternativene A, B, C og D. Foretaket får derfor beregnet driftstilskudd på 89 796 kroner ved del 2: 

Telledato 1. oktober  
Alternativ A 52 665
Alternativ B 47 534
Alternativ C 89 796
Alternativ D 89 335

Beregnet tilskudd: 89 796 kroner  

Fant du det du lette etter?