Hvorfor bruken er regulert

Bruk av husdyrgjødsel i jordbruket er regulert for å

 • sikre tilfredsstillende kvalitet på organiske gjødselprodukter 
 • forebygge forurensningmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og av bruk av gjødselvarer av organisk oppgav
 • legge til rette for at disse produktene kan utnyttes som en ressurs
 • bidra til en miljømessig forvaltning av jordsmonnet 
 • ivareta hensynet til biologisk mangfold 

Bruken er regulert gjennom forskrift om organisk gjødsel.  

Hva omfattes av reguleringen

Reguleringen gjelder gjødselsvarer av organisk opphav.

Dette inkluderer

 • husdyrgjødsel
 • silopressaft
 • avløpsslam
 • vannverksslam
 • kompostprodukter og annen organisk gjødsel
 • organisk-mineralsk gjødsel
 • organiske og uorganiske dyrkingsmedier
 • jordforbedringsmidler
 • jorddekkingsmidler
 • anaerobt omsatt biomasse
 • forbrenningsprodukter
 • komposteringspreparater og vekststoffer med mikroorganismer mv.