Samarbeid med mange aktører

Satsingen er et samarbeid med mange aktører hvor bonden, grunneiere og drivere er de sentrale drivkreftene for ivaretagelse av verdier i områdene.

Grunneier, drivere og andre lokale aktører 

Motiverte bønder og grunneiere har ansvar for, og utfører de konkrete tiltakene. Aktiv jordbruksdrift er nødvendig for å ivareta verdifulle kulturlandskapsverdier.

Kommunalt nivå

Det er kommunen som prioriterer søknadene, innvilger og utbetaler tilskudd. Det er kommunen som skal prioritere de tiltakene som er best egnet i området innenfor de rammene som fremgår av forskriften. Planer for området skal beskrive verdier i området, utfordringer, og prioritering av tiltak. 

Kommunen har hovedansvar for å veilede (jf Forvaltningsloven § 11), forberede saker og fatte enkeltvedtak. Forvaltning av midlene skjer i henhold til forskrift, med åpning for lokal tilpasning av tilskuddssatser og prioritering av tiltak.

Kommunen skal kontrollere tilskuddsordningen, rapportere og levere budsjettinnspill til statsforvalteren.

Kommunen holder kontakt med grunneiere, lag og foreninger og vurderer spørsmål om tiltak i forhold til kommunale arealplaner, verneplaner og annet. Midlene skal ses i sammenheng med andre midler fra landbruks- og miljøforvaltningen.  Andre ressurser og nettsider som kan være nyttige for å ivareta verdier i kulturlandskap.

Regionalt nivå

Statsforvalterens landbruksforvaltning er koordinator på regionalt nivå.  

Regional landbruks- , natur og kulturmiljøforvaltning skal veilede kommunene og de har en viktig rolle i å bidra til tverrfaglig kompetanse. Statsforvalteren har styringsdialog med kommunene.

Regional forvaltning er et viktig bindeledd mellom Landbruksdirektoratet og kommunene. Regionalt nivå koordinere budsjettinnspill og rapportering til Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren er klageinstans og skal føre kontroll med tilskuddsordningen.

Nasjonalt nivå

Norge har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på verdiene i verdensarvområdene. Det er Klima- og miljødepartementet som koordinerer det nasjonale verdensarvarbeidet. Riksantikvaren og Miljødirektoratet har ansvar for faglig oppfølging av konvensjonen: Riksantikvaren for kulturarven og Miljødirektoratet for naturarven. Jordbrukssektoren har et eget sektoransvar for å ivareta miljøhensyn og har ulike virkemidler som skal redusere miljøbelastninger og fremme miljøgoder.

Landbruksdirektoratet har koordineringsansvar for midlene over jordbruksavtalen til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Det er kommunen som er vedtaksmyndighet for tilskudd til tiltak i verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Ordningene Utvalgte kulturlandskap og verdensarvsatsingen har samme forskrift. 

Midlene skal ses i sammenheng med jordbruks- og miljøforvaltningens virkemidler.