Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Gjuvslandslia

Gjuvslandslia hører til gården Gjuvsland på Varaldsøy og omfatter syv teiger i en bratt li ned mot Hardangerfjorden.

I tillegg til slått og beiting har det vært høstet løv til fôr, tatt ut hassel til tønnebånd, høstet nøtter, plommer, barlind og kristtorn. Her finnes edelløvskog med rikt innslag av kalkkrevende arter. Størstedelen av området er landskapsvernområde med plantelivsfredning for treslagene barlind og kristtorn. Deler av lia var noen år preget av gjengroing, men har nå i økende grad velstelt og artsrik slåttemark. Området har ei sag som har vært vanndrevet og tredemninger etter sagbruksdrift. Stien gjennom teigene går delvis på bakkemurer og på flere av teigene står det utløer og naust som er knyttet til den tradisjonelle driften. 

Slåttemark, utløe og hesjestaur ved fjorden i Gjuvslandslia. Foto Statsforvalteren i Vestland.
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Gjuvslandslia

Fylke
Vestland

Kommune
Kvinnherad

Jordbruksregion
Fjordene på Vestlandet og i Trøndelag 

Områdetype
Høstingslandskap i utmark. Utslåtter under gården Gjuvsland på Varaldsøy 

Areal
100 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?