Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Rygnestad og Flateland

De sørvendte dalgrendene Rygnestad og Flateland er typiske for bruksstrukturen i Setesdal. Rygnestad og Flateland har store biologiske og kulturhistoriske verdier.

Brukene er av ulik størrelse og karakter, fra husmannsplassen Slengen til større bruk. I tillegg til det fredede Rygnestadtunet er det mange gode eksempler på tun og bygningstyper i tradisjonell byggeskikk, samt andre kulturminne som steingårder, bakkemurer og rydningsrøyser. Kullgroper og et stort gravfelt på Flateland vitner om lang tids bosetting i området. Her er godt bevarte naturbeiter, slåttenger, hagemark og gammel løvskog. Fire aktive brukere driver arealene i grendene. Tidligere var det melkekyr her, nå er det kun sau og hest. Bygninger og innmark på Rygnestadtunet forvaltes av Setesdalsmuseet. 

Utsyn over deler av Rygnestadgrenda fra steingarden mot utmarka. Foto: Bjarne Tresnes Sørensen.
17_RygnestadogFlateland.png

Fylke 
Agder

Kommune
Valle

Jordbruksregion
Sør-Norges dal- og fjellbygder 

Områdetype
To dalgrender i Øvre Setesdal. Gårdslandskap med innmark og skog 

Areal
2 000 dekar 

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?