Regnskapsgruppa består av representanter fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. LMD leder gruppa. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet er sekretariat. 

Regnskapsgruppa skal føre regnskap for oppfølging av avtalen og gjøre opp status for progresjon og utvikling i arbeidet i forbindelse med de årlige jordbruksforhandlingene. Hvert tredje år (2023, 2026, 2029) skal regnskapsgruppa levere en grundigere rapportering.

Les mer om metode for regnskapsgruppas rapportering.

Se Regnskapsgruppas mandat.


Regnskapsgruppa kan peke på mulige forbedringer og ta initiativ til FoU-prosjekter som kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for forbedringer av aktivitetsdata eller utslippsfaktorer i det nasjonale klimagassregnskapet. Hvilke metodeendringer som tas i bruk i det nasjonale klimagassregnskapet, avgjøres av det nasjonale systemet for klimagassregnskap (National Inventory System - NIS), som består av Miljødirektoratet, SSB og NIBIO. Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for beregningsmetodikk er en oppfølging av arbeidet til Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruk (Regjeringen.no).

Les mer om resultater fra Regnskapsgruppas FOU-prosjekter.


Hvert år leverer Regnskapsgruppa en statusrapport om gruppas arbeid til jordbruksforhandlingene. Som vedlegg til rapporten følger en orientering fra staten om arbeidet med å endre kosthold og redusere matsvinn (tiltak i Del B av avtalen). Jordbrukets orientering om arbeidet med tiltak i produksjonen (Del A) finner du i et eget kapittel i jordbrukets krav til forhandlingene.

Rapportene fra Regnskapsgruppa til jordbruksforhandlingene.
 

Rapport til jordbruksoppgjøret 2023

Vedlegg, Rapport til jordbruksoppgjøret 2023


Rapport til jordbruksoppgjøret 2022

Vedlegg, Rapport til jordbruksoppgjøret 2022
 

Rapport til jordbruksoppgjøret 2021

Vedlegg, Rapport til jordbruksoppgjøret 2021