Til hovedinnhold

103 mill. kroner til nye samarbeidsprosjekter

Ti nye samarbeidsprosjekter innen jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler. Alle med oppstart i 2023.

Totalt er det innvilget 103 mill. kroner for hele prosjektperioden, 25 mill. kroner av dette er 2023-midler. Det er Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) som tildeler midlene. Prosjektene dekker hele verdikjeden, og omfatter temaene dyrehelse, mattrygghet, produktutvikling, fôr, plantedyrking, klima og teknologi.

Det er blant annet tildelt midler til to prosjekter som kan bidra til økt utnyttelse av norske ressurser. Prosjektet «DetoxBug» skal forske på hvordan vi kan utnytte avfall fra både blå og grønn sektor som mat til soldatfluelarver i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Soldatfluelarver er en potensiell kilde til protein til blant annet fôrindustrien, og prosjektet innehar derfor et stort verdiskapingspotensiale for begge næringer. Prosjektet «ProteinBar» har som hovedmål å frambringe nødvendig kunnskap og verktøy for å øke proteinproduksjonen og utnyttelsen av norskprodusert bygg i kraftfôret til norske husdyr.

Følgende prosjekter får tildelt midler fra FFL/JA i 2023:

Prosjekt

Søker

Innvilget i 1 000 kr.

NxtBarr: Neste generasjon matvaremballasje, trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen

RISE PFI AS

15 000

DetoxBug: Biotransformasjon av mykotoksinkontaminert råmaterialer til verdifulle fôringredienser gjennom avgifting i insektslarver

Veterinærinstituttet

5 793

OPTINORFARM: Økonomisk og miljømessig optimering på norske gårdsbruk

Samfunns- og næringslivsforskning AS

10 843

Moove: Preparing Norwegian livestock against new threats: Implications of cattle movements for antimicrobial resistance and emerging diseases

NMBU

5 820

Protein bar: Økt proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til fôr

NMBU

13 891

SUSWECO: Bærekraftig ugrasbekjempelse i korn ved å kombinere fangvekster og redskaper med minimal jordarbeiding

NMBU

7 700

Peat Free: Modifisert trefiber som et miljøvennlig dyrkingsmedium for det profesjonelle hagebruket

NMBU

14 793

JordbærSmak: En optimalisert moderne produksjonsteknologi for mer smakfulle norske jordbær

NIBIO

11 042

HybriGrowth: Hybrid, energyefficient farming by combined greenhouse and vertical growth

SINTEF Energi AS

8 400

FutuRaPS: Robotikktilpasset og datadrevet bringebærdyrkning for Norge, med fokus på vestnorske forhold

Høgskulen på Vestlandet

9 446

Kontakt

Seniorrådgiver Heidi Engeset, tlf. 951 84 632

Kontakt

Heidi Engeset

Fakta om forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre:

  • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL)
  • Forskningsmidler over jordbruksavtalen(JA)

Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.