Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

mars 2023

Publisert: 29.03.2023

Jordbruk

Kommunene kan nå søke om støtte til å lage jordvernstrategier. I år er potten økt. Fristen er 31. mai.

Publisert: 27.03.2023

Skogbruk

Landbruksdirektoratet har utviklet en felthåndbok som et nytt hjelpemiddel for miljøregistreringer i skog. Boken kan lastes ned gratis av alle som er interessert i skog.

Publisert: 27.03.2023

Prosjektmidler, Jordbruk

Å mestre varierte arbeidsoppgaver, kontakt med dyr og gårdbrukere gir verdifull erfaring for elever som har redusert utbytte av vanlig undervisning, viser en ny forskningsrapport.

Publisert: 27.03.2023

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har for 2023 bevilget 13,9 millioner kroner til 14 prosjekter for redusert risiko knyttet til kjemiske plantevernmidler. Det blir mulig å søke også i september 2023.

Publisert: 23.03.2023

Skogbruk

Norge trenger mer skog både for økonomien og klimaet, men hvordan kan vi best øke tilveksten?

Publisert: 22.03.2023

Jordbruk

Tradisjonell gårdsdrift med høstpløying forurenser elver og bekker. Innen 2033 er det krav om at vannkvaliteten skal være god i alle vassdrag, samtidig skal matproduksjonen økes. Det krever tiltak i landbruket.

Publisert: 21.03.2023

Jordbruk

Salg og produksjon av økologisk mat og drikke faller, viser en ferske rapport fra Landbruksdirektoratet. Samtidig er det rekordavling av økologisk korn.

Publisert: 17.03.2023

Skogbruk

Det er en myte at skogfondet bare vokser, og at penger blir stående uten å nyttiggjøre seg. Hva er forklaringen – og hvorfor er skogfondet viktig både for skogeieren og samfunnet?

Publisert: 17.03.2023

Forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Miljødirektoratet i Trondheim til Landbruksdirektoratet på Steinkjer.

Publisert: 15.03.2023

Reindrift

I debatten om vindmøller på Fosen har det blitt vist til at reindriften bruker 40 prosent av landarealet i Norge og at dette er til hinder for videre nærings- og samfunnsutvikling i disse områdene.

Publisert: 15.03.2023

Skogbruk

Hvert år forsvinner 60 000 dekar skog i Norge. Det tilsvarer 8 400 fotballbaner, noe som har stor betydning for Norges klimaregnskap og skogdriften.

Publisert: 10.03.2023

Jordbruk

Krigen i Ukraina, stigende priser og nye krav til klima og bærekraft vil prege hverdagen både for forbrukere og landbruket i årene fremover.

Publisert: 10.03.2023

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har utarbeidd ein rapport der vi har sett på ei omlegging til jamnare satsar for det eksisterande kvalitetstilskotet på storfe, og vurdert kva tiltak som kan vere aktuelle for å sikre ei forvalting i tråd med WTO-regelverket.

Publisert: 09.03.2023

Antall setre med melkeproduksjon er nær halvert siste 20 årene. I 2022 var det rundt 750 setre igjen, flest i Innlandet og Trøndelag. Ifølge en ny rapport kan vi være i ferd med å nærme oss et kritisk nivå for å ta vare på verdiene ved seterdrift.

Publisert: 07.03.2023

Skogbruk

Norge er fjerde største eksportør av sagtømmer på verdensbasis. Eksporten skjer hovedsakelig til Sverige og Tyskland. Samlet verdi av tømmer- og trevareeksport var nær 21 mrd kroner i 2022.

Publisert: 02.03.2023

Jordbruk

Skal vi bygge boliger, veier og vindparker på dyrket jord og beiter? I så fall hvor skal vi produsere mat til stadig flere nordmenn?

Publisert: 01.03.2023

Eiendom, Jordbruk, Skogbruk

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det er 41 kommuner i Norge som har lokal forskrift om boplikt per 1. mars 2023. Det har vært sterk nedgang etter 2008 da det var boplikt i 70 kommuner.

Publisert: 01.03.2023

Forvaltningen

Flere direktorater med felles innsats for fire truede naturtyper; sørlig sukkertareskog, delta, kilde-edellauvskog og rik, åpen sørlig jordvannsmyr.

Publisert: 01.03.2023

Eiendom, Jordbruk

Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen har blitt utdelt siden 2007. Kandidater til årets pris kan nå nomineres.

februar 2023

Publisert: 21.02.2023

Landbruksdirektoratet foreslår utforming av en ordning og retningslinjer for beredskapslagring av matkorn. Dette fremkommer i en rapport på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Fant du det du lette etter?