Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

juli 2022

Publisert: 18.07.2022

Reindrift

Det vises til nettnyhet fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark der de informerer om forsinket behandling av tilskuddssøknader.

Publisert: 07.07.2022

Reindrift

I denne utgaven av Reindriftsnytt/ Båatsoesaernieh/ Boazodoalloođđasat kan du lese om vinteren og vårens beitekrise, nytt fra reindriftsavtalen, og om Reinhelseprogrammet. Ikke gå glipp av dette og mye mer.

Publisert: 07.07.2022

Jordbruk

Eikesdalen heilt aust i Molde kommune i Møre og Romsdal vert rekna for å vere ein av dei mest storslåtte dalane i Romsdal. No er dalen utvald til kulturlandskap i jordbruket.

Publisert: 06.07.2022

Skogbruk

Tallene fra barkbilleovervåkingen viser at det lokalt i Vestfold er høye fangstverdier av stor granbarkbille. Enkelte lokaliteter i Buskerud, Telemark og Østfold hadde høye fangsttall, men risikoen i disse delfylkene vurderes ikke som høy.

Publisert: 05.07.2022

Industri og handel, Jordbruk

Fra 4. juli er det mulig å melde seg på auksjon av kvoter for korn, oljefrø og kraftfôr. Fristen for å melde seg på er 1. august.

Publisert: 05.07.2022

Jordbruk, Prosjektmidler

Landbruksdirektoratet lyser ut 13,2 mill. kroner til det nasjonale Klima- og miljøprogrammet (KMP).

Publisert: 05.07.2022

Jordbruk

Den midlertidige ordningen med strømstøtte til aktive jordbruksforetak og veksthus er forlenget, og gjelder for april 2022 til mars 2023. Den nye ordningen inkluderer vanningslag, hvor støtteperioden gjelder for april 2022 til oktober 2022.

Publisert: 04.07.2022

Skogbruk

Bevilgningen til klimatiltak i skog ble styrket for 2022. Dette, sammen med at det ikke blir gjødslet skog i år, gjør at det blir mer midler tilgjengelig for ungskogpleie som klimatiltak.

Publisert: 01.07.2022

Jordbruk

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 mill. kroner.

Publisert: 01.07.2022

Forvaltningen, Reindrift

I en ny rapport presenterer Landbruksdirektoratet og Statsforvalterne i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark forslag til tiltak som skal fremme samhandling og dialog i reindriftsforvaltningen.

juni 2022

Publisert: 30.06.2022

Prosjektmidler

I årets jordbruksavtale ble det gjort endringer slik at det fra tildelingsåret 2023 kan søkes prosjektmidler med økologisk landbruk, produksjon og omsetning som tema over tre FoU-ordninger som Landbruksdirektoratet forvalter.

Publisert: 30.06.2022

Skogbruk

Landbruksdirektoratet har mottatt åtte skissesøknader om tilskudd til oppgradering og bygging av tømmerkaier. Sju av disse inviteres til å sende inn en fullstendig søknad. Prosjektene ligger i Rogaland, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark.

Publisert: 30.06.2022

Jordbruk, Industri og handel

Omsetningsavgiften på egg økes som følge av stort overskudd i eggmarkedet. For kjøtt og melk gjøres ingen endringer i omsetningsavgiften nå. Forskningsavgiften økes noe for alle vareslag.

Publisert: 27.06.2022

Jordbruk

Etter et turbulent covid-år i 2020, med redusert grensehandel og reiseaktivitet, begynte landbruksmarkedet å vende tilbake til det normale i 2021. Men gjennom hele året var det underdekning på de fleste kjøttslagene.

Publisert: 24.06.2022

Prosjektmidler

Ti nye samarbeidsprosjekter innen jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler. Alle med oppstart i 2023.

Publisert: 24.06.2022

Industri og handel, Jordbruk

Det er litt tidlig, men snart kommer det mye norske jordbær og bringebær på markedet. Nypoteten er å få kjøpt til en langt lavere pris enn for bare få dager siden, mens det allerede er tomt for den populære aspargesen.

Publisert: 23.06.2022

Prosjektmidler

Det er nå mulig å søke Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) sine midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2023. Styrene har lyst ut inntil 9 mill. kroner til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2023.

Publisert: 21.06.2022

Reindrift

Widar Skogan (58)  Bahccavuonas eret šadda Eanandoallodirektoráhta boazodoaluossodaga ođđa direktevra. Son álgá bargui  borgemánu 15. beaivvi ja su kántorbaiki lea Álttás.

Publisert: 21.06.2022

Reindrift

Widar Skogan (58) fra Balsfjord blir ny direktør for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. Han begynner i stillingen 15. august og får kontorsted i Alta.

Publisert: 16.06.2022

Landbruksdirektoratet har nå levert rapporten om mulig etablering av beredskapslagring av matkorn, på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet.

Fant du det du lette etter?