Til hovedinnhold

11,9 mill. kroner til nye utredninger og forprosjekter innen jordbruk og matindustri

20 nye prosjekter innen jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler. Alle med oppstart i 2023.

Det er innvilget 11,9 mill. kroner for hele prosjektperioden, og det er styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) som tildeler midlene. Prosjektene dekker hele verdikjeden, og omfatter blant annet temaene mattrygghet, bioøkonomi, produktutvikling, plantedyrkning, klima og teknologi. Som oppfølging av føringer satt i jordbruksoppgjøret ble det prioritert å innvilge seks forprosjekter og utredninger innenfor matsikkerhet og beredskap. 

Oppdatert kunnskapsgrunnlag for klimatiltak 

Av de 20 prosjektene som ble innvilget er det blant annet tildelt midler til en utredning som skal bidra til et oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag for klimatiltak i jordbruket som både kutter utslipp, bidrar til økt selvforsyningsgrad og styrker robustheten til jordbruket. En del av utredninger er å undersøke om tiltak for utslippsreduksjoner kan svekke muligheten for økt selvforsyning og forbedret matsikkerhet.

Plantevern i norske frukthager 

Det er også tildelt midler til et forprosjekt som skal utvikle spesifikk kunnskap om rødfottege, og generell kunnskap om teger og integrert plantevern. Som følge av klimaendringer og bortfall av plantevernmidler har skadegjørere som teger blitt et alvorlig problem for norske fruktprodusenter, men også internasjonalt. I forprosjektet skal det utvikles varslingsmetodikk og gjøres pilotforsøk med tiltak. Forprosjektet er første steg på veien til å utvikle en integrert plantevernstrategi mot teger.

Følgende forprosjekter og utredninger får tildelt midler fra FFL/JA fra 2023:

Prosjekt  Søker  Innvilget kroner
Kan vi finne arealer som kunne ha produsert bedre? Identifisering og beskrivelse av uregelmessigheter i åkervekster basert på fjernmåling  NIBIO  598 700 kr 
Økt selvforsyning av norske matvarer, hva er realistisk, og hva skal til? AgriAnalyse  600 000 kr 
Oppdatering av kunnskapsgrunnlag for utslippsreduksjoner i jordbruket sett i sammenheng med tilpasning, klimarisiko og matsikkerhet  NIBIO  600 000 kr 
Flerårig bygg i Arktis, en undersøkelse av potensialet for økt matsikkerhet og bærekraft NORCE  594 700 kr 
Nordiske genressurser av grønnsaker for økt matproduksjon, beredskap og verdiskapning  Det Kongelige Selskap for Norges Vel  593 590 kr 
Rester av ugrasmiddel (Clopyralid) og giftige plantestoffer (Pyrrolizidine alkaloids) i norsk honning NIBIO  600 000 kr 
Etablering av metoder ved bruk av honning, for overvåking av patogener i honningbier Norges Birøkterlag  600 000 kr 
Inntektsopptrapping for landbruket som styrkar dei landbrukspolitiske måla Stiftelsen Ruralis  594 365 kr 
DigiSlakt: Markedstilpassede, lønnsomme og bærekraftige storfeslakt med riktig vekt, alder, størrelse og fettsetting gjennom utnyttelse av gamle og nye produksjonsdata  Nortura  600 000 kr 
Sjukdomssmitte i jord – en trussel ved økt dyrking av proteinvekster NIBIO  600 000 kr 
Mikroklimatiske prognosar i frukt og bær med avansert statistisk modellering  Njøs frukt og bærsenter  600 000 kr 
Forsortering av epler, et tiltak på veien mot sikker eplekvalitet til forbruker Telefrukt  600 000 kr 
Ozon mot soppangrep på emballert gulrot og sorterte moreller  Sintef Ocean  600 000 kr 
Integrert plantevernstrategi mot rødfottege i frukthager  NLR Vest  600 000 kr 
Jordbærsnutebille, mulige kontrolltiltak  NLR Innlandet  560 000 kr 
Mikroorganismer for bærekraftig biologisk bekjemping av soppsykdom i norske veksthus  Agribiotix  600 000 kr 
En plantebasert proteindrikk basert på norske råvarer  NMBU  583 200 kr 
HELJORD: Mulighetsrom for etablering av sirkulært matvaresystem  Skjærgården Gartneri  581 250 kr 
LysMelk: Betydningen av lysprogrammer for produksjonen hos norske melkekyr  NMBU 598 141 kr 
Kartlegging av engvekst-sykdommer som grunnlag for sortsutvikling og klimatilpasset sortsvalg innen grovfôrproduksjonen  NIBIO 600 000 kr 

 

Logo for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
 

Fakta om forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustrihar to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen(JA). Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.