Til hovedinnhold

13,2 mill. kroner til Klima- og miljøprogrammet 2023

Landbruksdirektoratet lyser ut 13,2 mill. kroner til det nasjonale Klima- og miljøprogrammet (KMP).

Nytt av året er det at utviklingsprosjekter innen økologisk landbruk kan få støtte. Søknadsfristen er 15. september. Søknader til prosjekter som raskt kan omsettes i praksis hos bonden prioriteres.

Programmet støtter praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som bidrar til å nå landbrukspolitikkens målsettinger på fem temaområder innenfor klima og miljø:

  • Klimatilpasning
  • Klimagassutslipp
  • Jord
  • Naturmangfold og kulturverdier i kulturlandskapet
  • Forurensning til vann, jord og luft

Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til

  • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av biomangfold 
  • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, kulturbetinget biologisk mangfold, binding av karbon og produksjon av biogass
  • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

Utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og andre foretak kan søke om tilskudd.

Utlysning av KMP 2023 og veiledning for søknad finner du her.

Midler til programmet er bevilget over Jordbruksoppgjøret. I tillegg til den nasjonale utlysingen hos Landbruksdirektoratet fordeles en pott til regionale utlysninger gjennom året i fylkene.

Kontakt

Rannveig Bø Fløystad