Til hovedinnhold

16 kommuner får tilskudd til jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet tildeler en mill. kroner til ni søkere, til sammen 16 kommuner, som nå skal utarbeide jordvernstrategier. Det har vært stor interesse for tilskuddet, og mange gode søknader.

Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

-Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Jeg har forventninger til at disse kommunene på den måten bidrar til å redusere nedbygging av dyrka mark, og at de kan være eksempler for andre kommuner, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. - Vi viderefører ordningen slik at det blir mulig for flere kommuner neste år, legger hun til.

Søknader som ble prioritert ved årets tildeling er kommuner hvor utbyggingspresset er stort, og kommuner som snart skal rullere kommuneplanen. Ved søknadsfristens utløp var det 47 søknader fra til sammen 54 kommuner, noen søknader omfatter flere kommuner.

Kommunene som får tilskudd:

Follo (Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås)

Gran (Gran, Lunner, Jevnaker og Nittedal)

Ål

Melhus

Ørsta

Østre Toten

Ringsaker

Bærum

Vestvågøy

Seksjonssjef Aud-Ingrid Krefting, Landbruksdirektoratet

-Det har vært stor interesse for tilskuddet, og mange kommuner har levert svært gode søknader. De som nå mottar tilskudd har en kombinasjon av høy kvalitet og en god plan for strategiarbeidet, sier seksjonssjef Aud-Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet. – Nåløyet ble trangt, og flere gode søknader kunne ikke prioriteres i årets tildeling. Vi håper disse ønsker å søke neste år, fortsetter Aud-Ingrid Krefting.

Lokalpolitikerne kobles på

Ett av kravene som er satt til de som får tilskudd, er at kommunen har fattet politisk vedtak om oppstart av arbeidet allerede innen 1. november i år. Det vil være helt essensielt for arbeidet med jordvernstrategi i kommunene, at politikerne er koblet på prosessen, og har eierskap til den.

Jordvernmålet strammet inn

Det er et nasjonalt mål at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 dekar, målet skal nås innen 2025. Målet ble fastsatt ved Stortingets behandling av oppdatert jordvernstrategi i 2021.

I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av en mill. kroner til tilskudd for kommuner som vil utarbeide en kommunal jordvernstrategi. Tiltaket er nytt og forankret i den nasjonale jordvernstrategien.

Les mer om jordvern og nasjonale mål og føringer

Les mer om jordvern

Kontakt

Aud-Ingrid Krefting

Telefon: 57_56_54_32_54_49_32_49_55_49

Mobil: 57_56_54_32_54_49_32_49_55_49