Til hovedinnhold

16 mill. kroner til økt verdiskaping

Det er innvilga 16 millionar kroner til tiltak innan næringsutvikling og kompetanseheving for 2024. HMS i landbruket får eit særskilt løft.

Tildelingane gjekk til søkarar med ei god forankring i landbruksnæringa og  prosjekt av nasjonal nytteverdi. Tiltaka skal bidra til å nå dei landbrukspolitiske måla.

Tobias Høyvik Foto Torbjørn Tandberg.jpg
Tobias Høyvik

Landbruksdirektoratet mottok 43 søknadar om tilskot i haust. 13 av disse vart innvilga. Til saman vart det søkt om 45 millionar kroner.

–Det var mange gode søknader som fekk avslag i haust, vi ser gjerne at desse søker på nytt til neste år, seier rådgjevar Tobias Høyvik i Landbruksdirektoratet.

Prioritering av HMS-arbeid i landbruket

Den største løyvinga i år gjekk til Norsk Landbruksrådgjeving sitt prosjekt «Praktisk risikovurdering og beredskapsplanlegging med mål om å nå nullvisjon for dødsulykker og skader i landbruket».

Prosjektet skal mellom anna spreie kunnskap, motivere og drive tilrettelegging for auka beredskap gjennom å ha fokus på risikoar og førebyggande arbeid for å unngå uønskte hendingar på gardsbruket. HMS-arbeid i landbruket var eitt av tre særskilte tematiske prioriteringar i årets utlysing, etter føringar frå jordbruksoppgjeret. I tillegg til NLR sitt prosjekt mottek Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk og St. Olavs hospital òg støtte til prosjekt innan HMS i landbruket.

Det vart òg gitt støtte til fleire prosjekt innan grøntnæringa og økologisk landbruk med meir.

Følgjande 13 prosjekt har no fått klarsignal til å setje i gong:

Prosjekteigar Prosjekttittel Tildeling (kroner)
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN Kartlegging og kunnskapsutvikling: Klimastyring i veksthusgrønnsaker 165 750
STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK Læremateriell for bygninger og uteareal for økologisk husdyrhold 308 700
NORGES BONDELAG Inn på tunet-skolen- videreutvikling 352 500
SALGSLAGET AS Kompetanseutvikling hos lokale produsenter av mat og drikke 535 000
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN Kartlegging av faktorer som kan gi bakteriell Sour skin i kepaløk 663 750
STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK Etablering av gasskurs for landbruket knyttet til håndtering av biorest og drift av biogassanlegg 744 000
NOFIMA AS Utvidet sesong av norske grøntprodukter gjennom økt industrikompetanse og FoU 755 000
ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Kartlegging og forebygging av ulykker og nestenulykker knyttet til gjødselgass 1 313 500
NJØS FRUKT- OG BÆRSENTER AS Nye norske bringebærsorter som råstoff for industri 1 500 000
SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE Dyrking av økologisk kjernefrukt - Hvordan utvikle store frukttrær for et norsk klima og marked? 1 513 155
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Pilot Kompetansesenter Sider og Most 1 625 000
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Prosjekt Kornåret – datadrevet innsikt i årets kornproduksjon. 1 980 000
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Praktisk risikovurdering og beredskapsplanlegging med mål om å nå nullvisjon for dødsulykker og skader i landbruket. 4 500 000
Innvilga totalt   15 956 355

Neste moglegheit til å søkje om nasjonale tilretteleggingsmidel vert etter planen hausten 2024, og gjeld tiltak med oppstart i 2025.

Følg med på våre nettsider om nasjonale tilretteleggingsmiddel.

Kontakt

Tobias Høyvik