Til hovedinnhold

17,1 mill kroner tildelt nye klima- og miljøprosjekter

Det nasjonale Klima- og miljøprogrammet har innvilget 17,1 mill. kroner i tilskudd til 14 nye prosjekter med oppstart i januar 2022.

Prosjektmidlene går til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.

Programmet støtter prosjekter som raskt kan omsettes i praksis hos bonden. Det er sortert i fem temaområder:

  • Klimatilpasning
  • Klimagassutslipp
  • Jord
  • Naturmangfold og kulturverdier i kulturlandskapet
  • Forurensning til vann, jord og luft

Landbruksdirektoratet mottok 49 søknader til fristen 15. september i fjor. I tabellen kan du se hvilke 14 prosjekter som har fått prosjektmidler.

Prosjekttittel  Foretaksnavn Tildelt Periode
Klimatilpasning      
Bærekraftig produksjon av ferdigplen NIBIO 2 110 849 2022-2024
Klimaendringar kan gjeva veksevilkår til nye fruktslag NIBIO 500 000 2022
Klimasmart landbruk gjennom bruk av utmarksressursene. Oppdal som eksempel. AGRIANALYSE AS 840 000 2022-2023
Klimagassutslipp      
Klima- og miljøvennlig bruk av husdyrgjødsel NIBIO 900 000 2022-2024
Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket NIBIO 1 494 979 2022-2024
Verktøy for bedre utnytting av husdyrgjødsel til eng i husdyrtette områder NIBIO 1 182 960 2022-2025
Jord      
Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse NLR ØSTAFJELLS 1 100 000 2022-2023
Biokull i potetproduksjon som tiltak for økt verdiskaping, bedre jordkvalitet og reduserte klimautslipp NIBIO 1 950 000 2022-2024
En vurdering av tre ulike eksisterende driftsformer av grasproduksjon i Norge: Produksjon og økologisk tilstand til jord og kantvegetasjon HØGSKOLEN I INNLANDET 1 041 300 2022-2024
Naturmangfold og kulturminner      
POLLILAND-MIDT: Modellering og kartlegging av viktige områder for villbier i Midt-Norge NINA 652 000 2022
POLLIEFFEKT: Kostnadseffektive pollinator-tiltak i jordbrukslandskapet NINA 1 800 000 2022-2023
Forurensning      
Vannstrøm i og under overflaten gir ny kunnskap om renseeffekt av buffersoner (TOT-BUFFER) NIBIO 1 975 000 2022-2024
Ekstreme avrenningsepisoder i norske jordbruksområder NIBIO 650 000 2022-2023
Renseparker i husdyrområder: Renseeffekt, utforming og vedlikehold NIBIO 952 700 2022-2024

Neste mulighet for å søke om midler til det nasjonale Klima- og miljøprogrammet  blir etter sommeren 2022, da for prosjekter med oppstart i 2023.

Nettsiden gir informasjon om ordningen og utlysninger. Det er også mulighet til å søke regionale midler i programmet hos Statsforvalterne. Her gjelder fylkenes egne utlysninger og frister.

Fakta om klima og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø. Det kan gis tilskudd til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås. Prosjektene skal bidra til at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere, til oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning og til å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig