Til hovedinnhold

6,1 millioner kroner til 13 skogprosjekter

Utviklingsfondet for skogbruket har tildelt 6,1 millioner kroner til FoU-prosjekter i skognæringen.

Prosjektene skal bidra til videreutvikling og styrking av skogbruket som en rasjonell, økonomisk og bærekraftig næring.

Silje Stavdal.jpg
Silje Stavdal

–Dette er prosjekter som har nytte for store deler av skognæringen, og vi  forventer aktiv resultatformidling fra hvert enkelt prosjekt sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Årets utlysning var på 4,9 millioner kroner. Det ble inntrukket over 1,1 millioner kroner fra ulike prosjekter i som førte til at fondet kunne tildele 6,1 millioner kroner til prosjekter i 2023.

Skognæring i utvikling – stor spredning i prosjekter

-Det er stor variasjon i tema blant prosjektene som fikk tildelt midler i 2023, noe som igjen viser at det er både behov og interesse for forskning og utvikling i skognæringa, sier Stavdal. Utviklingsfondet for skogbruket er en viktig finansieringskilde som bidrar til å tilføre ny kunnskap.

Her kan du lese mer om Utviklingsfondet for skogbruket

Listen viser alle prosjekt som fikk tildelt prosjektmidler i 2023.

Prosjekt Institusjon Tilsagn
Bekjempelse av råte i granskog ved hjelp av moderne foredlingsmetodikk NIBIO 600 000
Tilvekst og foryngelse ved konvertering fra flatehogst til lukkede hogstformer NIBIO 431 000
Formidlingskonferanse SKOG NIBIO 29 000
Nytt tabellverk for verdsetting av skog NMBU 400 000
Langsiktige endringer i mangfold, mengde og sammensetning av arter i bakkevegetasjon etter flatehogst i Voss NIBIO 265 000
Skogeiere i endring: Mot et mer aktivt og bærekraftig skogbruk Glommen Mjøsen Skog 600 000
Nettbasert kostnadskalkulator for skogsdrifter Skogkurs 300 000
Bekjempelse av rotråte Skogkurs 400 000
Fjernmålt kartlegging av tørkestress hos gran NMBU 500 000
Foryngelse av gran ved planting (ForGran) NIBIO, NORSKOG, NSF 1 000 000
Produksjons- og kvalitetstømmerpotensial av plantete og naturlig foryngete bjørkebestand på mineraljord NIBIO 475 000
Varig virke NORSKOG, Fortidsminne- foreningen 391 000
Klimaeffekter av tiltak i grøftet skog NIBIO 697 500