Til hovedinnhold

Årets pramming av rein er i gang

Visste du at hver vår og høst fraktes det rundt 8 000 rein til og fra sommerbeite på øyene langs kysten av Nord-Troms og Finnmark?

Flere reinbeitedistrikter i disse områdene er avhengig av pramming – transport med landgangsfartøy – for å flytte reinen. Ordningen finansieres gjennom den årlige reindriftsavtalen som fremforhandles mellom staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

– I årets reindriftsavtale er vi enige om å videreføre dagens ordning om pramming, og vi øker rammen fra 5,5 til 6 millioner kroner. Økningen skal gi en større fleksibilitet ved gjennomføring av prammingen, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Reineiere som har behov for pramming kan søke om dette til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som vurderer søknaden på bakgrunn av siidaandelens historiske bruk av området og behovet for pramming. Siidaandelen må ha både et faktisk og et geografisk behov for pramming. Statsforvalteren setter så opp en seilingsplan, som er en prioritert liste over de siidaandelene som har fått tildelt prammeplass.

Pramming Widar Skogan Foto Reindriftsforvaltningen.jpg
Direktør Widar Skogan i avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet opplyser at logistikken rundt vårens pramming er mer komplisert på grunn av at det fortsatt er beitekrise i flere distrikter. Bildet er fra prammingen i fjor høst. Foto Landbruksdirektoratet

(Denne saken ble først publisert på regjeringen.no – 20.4.2024)

Mer om pramming

Historisk har øyer og halvøyer blitt benyttet som reinbeiteland. Tidligere flyttet reindriften til flere av disse øyene ved at reinen svømte over sund og fjorder. Første kjente reinflytting med båt var rundt 1850 til Sørøya. På begynnelsen av 1950- tallet ble det bygget en primitiv pram av myndighetene som ble benyttet til frakt av rein til blant annet Arnøya.

Forsvarets landgangsfartøy ble første gang benyttet på midten av 1960-tallet. Utover 70-tallet ble pramming av rein en fast ordning for reindriften i Troms og Finnmark. Årsaken til økt bruk av landgangsfartøyet var at ulike type inngrep og utbygginger stengte reindriftens tradisjonelle flyttveier, og at adkomsten til øyene ble gjort lettere med bruk av landgangsfartøy.

I dag er det ikke Forsvaret, men et privat firma som eier og drifter landgangsfartøyet.