Til hovedinnhold

Behandling av restanser på reindriftsområdet

Det er nå iverksatt et prosjekt med sikte på behandling av utestående saker på reindriftsområdet i Troms og Finnmark.

Det vil si at disse sakene vil bli behandlet av settestatsforvalterne. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 15. august 2022 til 1. april 2023. 

Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Trøndelag skal behandle følgende saker for Statsforvalteren i Troms og Finnmark: 

  • Søknader om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag høsten 2022. 
  • Oppfølging av saker som gjelder ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap utbetalt i 2020. 
  • Søknader om gjerder og anlegg (mottatt hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark per 1. mai 2022). 
  • Søknader om gjeterhytter (mottatt hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark per 1. mai 2022). 

Settestatsforvalterne vil informere de det gjelder når de får sakene overført til behandling.

Selv om det også er mange merkesaker som ikke er behandlet enda, er ikke disse sakene med i dette prosjektet. Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal parallelt med prosjektet legge frem en plan for hvordan de skal behandle merkesakene nå og i fremtiden. 

Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Trøndelag har et tett samarbeid om gjennomføringen av reindriftsoppdraget.

 

Kontaktpersoner

Landbruksdirektoratet – Geir Uglebakken (telefon 915 67 708) 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark – Sunna M Pentha (telefon 918 56 726) 

Statsforvalteren i Nordland – Stein Tage Domaas (telefon 480 60 783) 

Statsforvalteren i Trøndelag – Siv Merethe G Belbo (telefon 951 15 258